I.1
Pouwel CORNELIS, geb. te Bleskensgraaf, overl. ong. 1561.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Cornelis POUWELS.
2.
Jan POUWELS (zie II.2).
3.
Pieter POUWELS.

II.2
Jan POUWELS, zn. van Pouwel CORNELIS (zie I.1) en N.N. N.N.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Pouwel JANS (zie III.1).

III.1
Pouwel JANS, overl. na 1603, zn. van Jan POUWELS (zie II.2) en N.N. N.N.
Rel. Barbera CORNELISSE.
Uit deze relatie:
1.
Anneke POUWELS.
Rel. Anthonis Michiels van HOEVEN.

IV.3
Aert Paulus STERRENBURG, viskoper, zn. van Pouwel JANS (zie III.1) en Barbera CORNELISSE.
Rel. Lijsbeth PETERS, overl. na 1661.
Uit deze relatie:
1.
Paulus Aerts (zie V.1).
2.
Anneke, geb. te Geertruidenberg.
Otr. op 09‑11‑1630 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24‑11‑1630 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Charles ROBBERTSON, korporaal.
3.
Simon (zie V.6).

V.1
Paulus Aerts STERRENBURG, geb. ong. 1620 te Geertruidenberg, zn. van Aert Paulus STERRENBURG (zie IV.3) en Lijsbeth PETERS.
Otr. (1) op 26‑05‑1657 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 10‑06‑1657 te Made (NGK) (bron: Trouwboek Geertruidenberg) Catalijn ROGIERS, geb. te Heusden.
Rel. (2) Jenneken JANS, overl. voor 1657.
Uit de tweede relatie:
1.
Maria Paulus, geb. ong. 1649 te Geertruidenberg, begr. op 12‑01‑1733 te Breda (bron: Begraafboek Kleine Kerk).
Otr. (1) op 22‑04‑1665 te Zevenbergen (bron: Trouwboek), tr. kerk 05‑1665 te Zevenbergen (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Pieters de ROIJ, overl. v. 12‑1667 te Zevenbergen, 1e huwelijk met Hendrikje Anthonis de Groot.
Otr. (2) op 23‑12‑1667 te Zevenbergen (bron: Trouwboek), tr. kerk 01‑1668 te Zevenbergen (NGK) (bron: Trouwboek) Willem Adams BORSTLAP, kleermaker, werkman, geb. ong. 1650 te 's-Gravenmoer, begr. op 14‑01‑1710 te Breda (bron: Begraafposten Kleine Kerk), poorter van Breda op 12 april 1688. Zn. van Adam Adriaans BORSTLAP en Anneke Jan Lambrechts GEUS.
2.
Ariaantje, ged. te Geertruidenberg.
Otr. (1) op 01‑11‑1673 te Breda (bron: Trouwboek), tr. kerk op 19‑11‑1673 te Breda (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk DEGENAAR, soldaat, ged. te Rhenen, overl. voor 1680.
Tr. kerk (2) op 29‑12‑1680 te Breda (NGK) (bron: Trouwboek) Thomas JACOBS, soldaat.

V.6
Simon STERRENBURG, soldaat, viskoper, ged. te Geertruidenberg, zn. van Aert Paulus STERRENBURG (zie IV.3) en Lijsbeth PETERS.
Otr. op 23‑02‑1646 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 15‑03‑1646 te Dordrecht (NGK) (bron: Trouwboek Geertruidenberg) Catalijn Jans de la PLIEU, ged. te Heusden.
Uit dit huwelijk:
1.
Artus (Aart) (zie VI.7).
2.
Dirkje, geb. te Geertruidenberg.
Otr. op 18‑09‑1667 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 06‑10‑1667 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Hermen de BRUIJN, soldaat, geb. te 's-Hertogenbosch.
3.
Johannes (zie VI.11).

VI.7
Artus STERRENBURG (Aart), kleermaker, geb. ong. 1647 te Geertruidenberg, begr. op 16‑10‑1735 te Waspik (bron: Gaarder begraven), aangegeven door zoon Simon, begraven onder de classe van 3 gulden. Waspik RA, fol. 1r
Scheijdinge ende deelinge die bij desen doende ende aan schout ende geregten van Groot Waspik overgevende sijn, Artus Sterrenburg weduwenaar ende geblevene boedelhouder van wijlen Adriaentje Joosten vander Einde ter eenre ende Simon Sterrenburg, Johan Sterrenburg, Joost Sterrenburg, Anna Sterrenburg weduwe Anthonij van den Hoek, Hendrik Glavimans als in huwelijk hebbende Cathalina Sterrenburg, Jacobus Ouwers als in huwelijk hebbende Cornelia Sterrenburg, Huijbert Schep als in huwelijk hebbende Dirckske Sterrenburg, Frans Peeters Boeser als in huwelijk hebbende Maria Sterrenburg, Willem van den Hoek als in huwelijk hebbende Adriaantje Sterenburg, alle kinderen van den voornoemde Artus Sterrenburg en Adriaantje vander Einde sijne huijsvrouwe zaliger ter andere sijde. Ende dat van soodanige goederen en effecten als den voornoemde eersten comparant is besittende ende bij sijne huijsvrouwe metter doot sijn ontruijmt en agtergelaten. Ende sijn de voornoemde partijen veraccordeert ende hebben de geheele naarlatenschap ende boedel verdeelt als volgt:
In de kantlijn: uijtgemaakt
Eerstelijk dat den eersten comparant Artus Sterrenburg sal hebben ende in volle eijgendom behouden alle de roerende goederen soo van imboel, gelt, gout, silver, gemunt en ongemunt, obligatien, willeceurbrieven als anders. Alsmede alle actien en crediten die alle kome tot bate en schade vanden voornoemde Sterrenburg sonder dat de tweede comparanten daar niet mede sullen te doen hebben. En verclaart hij eerste comparant daar en tegens ten behoeve van sijne voornoemde kinderen te renuntieren vande vaste goederen die hier na tusschen de kinderen sullen worden verdeelt om redenen hem daar toe moverende. Ende dat in volle voldoeninge van hare moederlijke goederen.
Hier tegens soo hebben de voornoemde tweede comparanten de vaste goederen verdeijlt in voegen en manieren hier naar volgende.
Als eerstelijk soo is Joost Sterrenburg geloot, gecavelt en beërfdeelt op de geregte helft van een huijs, hoff en erve gelegen alhier op den oostsijde van Vroukensvaart waar vande wederhelft competeert Frans Peeterse Boeser. En bedeelt soo als het van outs bij den eerste 1e comparant is gebruijckt. Met noch den miskuijl die komt inden hoff soo als die nu met een heg is affgesteecken. Belent ten suijden van 't heele huijs, hoff en erve Gelden Willemse Paans en ten noorden de weduwe Jan de Leeuw (Seeuw ?). Streckende uijtten westen vande halve Vroukensvaart aff, oostwaart in tot de erve van Huijbert Schep toe. Ende en sal den uijtweg niet beplant of betimmert mogen worden maar blijven als van outs.
Nog op de geregte suijdense helft van eenen acker zaijlant mede gelegen alhier, waarvan de wederhelft is bedeelt op Frans Peeterse Boeser. Dog moet de helft van Boeser een en een halve voet saijens lant breeder sijn als dese suijdense helft om dat de steeg aande noordenkant daar nevens loopt. Belent ten suijden den Armen alhier en ten noorden de wederhelft van Frans Boeser. Streckende uijtten oosten vande erve van Arien de Zeeuw, westwaart in tot de erve van Jochum Coninx cum suis toe. Ende moet dit lot uijtreijcken aan Simon Sterrenburg, Jan Sterrenburg, Anna Sterrenburg, Hendrik Glavimans, Jacobus Ouwers en Willem van den Hoek een somme van twee hondert vijftig guldens.
Ten tweede soo is Huijbert Schep als in huwelijk hebbende Dirckske Sterrenburg geloot, gecavelt en beërfdeelt op op eenen acker zaijlant gelegen onder Sgrevelduin Cappel tusschen erffenise vande Kerk alhier ten oost, ten westen de kinderen van Jan Willems Zeijlmans, ten suijden den Endenest en ten noorden de . van Heukelom. Ende moet uijtreijcken aan Simon Sterrenburg, Jan Sterrenburg, Anna Sterrenburg, Hendrik Glavimans, Jacobus Ouwers en Willem van den Hoek een somme van drie hondert guldens.
Ten 3e soo is Frans Peeterse Boeser als in huwelijk hebbende Maria Sterrenburg geloot, gecavelt en beërfdeelt op de geregte noordense helft van eenen acker zaijlant gelegen alhier, waarvan de wederhelft is bedeelt op Joost Sterrenburg. En moet deser helft een en een halve voet saijens lant breeder sijn als de suijdense helft om datter de steeg aanden noorden kant nevens heen loopt. Belent ten suijden Joost Sterenburg en ten noorden de steeg off den acker van de erfgenamen van Steven Swart. Streckende uijtten oosten van de erve van Arien de Zeeuw aff, westwaart in tot de erve van Jochem Ariaens Coninx cum suis toe. En moet dit lot de suijdense helft aan 't westen eijnt over wegen en stegen tot op de voornoemde steeg die aanden noorden kant van desen acker heen loopt toe. Ende moet dit lot uijtreijcken aan Simon Sterrenburg, Jan Sterrenburg, Anna Sterrenburg, Hendrik Glavimans, Jacobus Ouwers en Willem van den Hoek een somme van een hondert vijftig guldens.
Ten vierde en ten laatsten soo sijn Simon Sterrenburg, Johan Sterrenburg, Anna Sterrenburg, Hendrik Glavimans, Jacobus Ouwers en Willem van den Hoek een somme van twee hondert vijftig guldens in qualiteijt voornoemt geloot, gecavelt en beërfdeelt op de uijtreijkingen van twee hondert vijftig guldens, drie hondert guldens en een hondert vijftig guldnes hier voren genoemt en van welke uijtreijkingen sij bekennen ten vollen voldaan en betaalt te sijn sonder uijt dien hoofde iets meer op malkanderen te pretenderen te hebben onder wat voorwentsel het ook soude mogen sijn.
Aldus soo hebben partijen malkanderen vertijt en vertegen naar den regte van Zuijt Hollant ende verclaarde ider met sijn bevallen lot te vreden te sijn en te sullen betalen alle lasten en verpondingen op ider sijn bevallen lot staande ende te sullen maken en onderhouden alle wegen, stegen, dijcken, dammen, straten, waterloopen, schouwen, leijen en ander naburen regten met regt daar toe behoorende. En verclaarde den een tot lasten van den anderen sijn bevallen lot niet meer te pretenderen te hebben maar daar van ten vollen te renuntieren bij desen. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Cornelis Buijs, provisioneel schout, Peeter Zeijlmans en Bastiaen Fransen Boeser, schepenen in Waspik, den 28e augustus 1727.
Zn. van Simon STERRENBURG (zie V.6) en Catalijn Jans de la PLIEU.
Otr. op 26‑01‑1676 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 09‑02‑1676 te Waspik (NGK) (bron: Trouwboek Geertruidenberg) Adriaentie Joosts van der LINDEN, geb. ong. 1658 te Waspik, begr. op 13‑01‑1726 te Waspik (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Simon Sterrenburg onder de classe van 3 gulden. Dr. van Joost Jans van der LINDEN en Anneke Dennis de HAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, ged. (NGK) op 17‑03‑1676 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 16‑08‑1706 te 's-Grevelduin-Capelle op 30-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
Otr. op 21‑01‑1706 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Johannes Hendriks van den HOECK (Jan), 32 jaar oud, ged. (NGK) op 04‑06‑1673 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), 1e huwelijk met Maria de Ruijter. Zn. van Hendrik Hendriks van den HOECK en Wouterke Jans VERHOEVEN.
2.
Catlijn, ged. (NGK) op 08‑03‑1678 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 14‑05‑1744 te Waspik op 66-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. (1) op 10‑07‑1722 te Raamsdonk (bron: Gaarder trouwen) Hendrik Jacobs GLAVIMANS, 47 jaar oud, ged. (NGK) op 16‑12‑1674 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 27‑12‑1728 te Dussen-Muilkerk op 54-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, 1e huwelijk met Willemijna van den Ancker. Zn. van Jacob Hendriks GLAVIMANS en Ariaentje Aries OIRLEMANS.
Otr. (2) op 21‑03‑1730 te Dussen-Muilkerk (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk 04‑1730 te Dussen-Muilkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Nicolaas de GROOT, ged. te Dussen, begr. op 14‑08‑1762 te Dussen (bron: Gaarder begraven).
Rel. (3) Johannis van OOSTERAERT.
3.
Simon (zie VII.7).
4.
Anneke, ged. (NGK) op 01‑11‑1680 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 17‑07‑1743 te 's-Grevelduin-Capelle op 62-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 13‑01‑1707 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Anthonij van den HOECK, 21 jaar oud, ged. (NGK) op 24‑06‑1685 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), zn. van Hendrik Hendriks van den HOECK en Wouterke Jans VERHOEVEN.
5.
Cornelia, ged. (NGK) op 09‑10‑1682 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 01‑04‑1728 te 's-Hertogenbosch op 45-jarige leeftijd.
Rel. Jacob OUWERS, overl. op 04‑11‑1729 te 's-Hertogenbosch (bron: Begraafboek Sint-Jan), begr. op 07‑11‑1729 te 's-Hertogenbosch (bron: Begraafboek).
6.
Dirckske, ged. (NGK) op 01‑03‑1685 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 21‑03‑1776 te Waspik op 91-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
Otr. op 05‑02‑1711 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Huijbert Jans SCHEP, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑03‑1683 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 01‑06‑1742 te Waspik op 59-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Zn. van Jan Ariens SCHEP en Ariaentie Thomas BOMMELAAR.
7.
Johannis Artus (Jan) (zie VII.15).
8.
Maria, ged. (NGK) op 19‑05‑1689 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 19‑12‑1746 te Waspik op 57-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Peter Franse Boeser, onder de classe van 3 gulden.
Otr. (1) op 05‑10‑1712 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Peter Gijsberts DECKER, 35 jaar oud, ged. (NGK) op 12‑10‑1676 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 17‑09‑1721 te Waspik op 44-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Artus Sterrenburg, pro deo begraven. Zn. van Gijsbert Peters DECKER en Peterken HENDRICKS.
Otr. (2) op 27‑03‑1722 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Frans Peters BOESER, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑12‑1692 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 14‑04‑1731 te Waspik op 38-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, aangegeven door Maria Sterrenburg. Zn. van Peeter Bastiaans BOESER en Elisabeth Adriaans VISCHER.
Otr. (3) op 14‑01‑1734 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Teunis Jans ZEIJLMANS, 36 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑10‑1697 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 28‑08‑1770 te Waspik op 72-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, 1e huwelijk met Teuntje Kusten. Zn. van Jan Teunis ZEIJLMANS en Maria Thomas BOMMELAAR.
9.
Joost (zie VII.22).
10.
Hendrikske, ged. (NGK) op 16‑05‑1694 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 25‑07‑1698 te Waspik op 4-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
11.
Adriaentie, ged. (NGK) op 26‑02‑1696 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 18‑01‑1777 te 's-Grevelduin-Capelle op 80-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 13‑04‑1721 te Capelle (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 04‑05‑1721 te Capelle (NGK) (bron: Trouwboek) Willem Jans van den HOECK, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 23‑10‑1695 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 01‑08‑1741 te 's-Grevelduin-Capelle op 45-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, zn. van Johannes Hendriks van den HOECK (Jan) en Maria Jans de RUIJTER.

VII.7
Simon STERRENBURG, burgemeester Raamsdonk, ged. (NGK) op 15‑04‑1679 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 08‑03‑1747 te Waspik op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Maarten 't Hooft, onder de classe van 6 gulden. Zn. van Artus STERRENBURG (Aart) (zie VI.7) en Adriaentie Joosts van der LINDEN.
Otr. op 23‑08‑1708 te Waspik (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 09‑09‑1708 te Capelle (NGK) (bron: Trouwboek) Jenneke van der HOECK (Johanna), 32 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑10‑1675 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 25‑09‑1753 te Almkerk op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangeven door Maarten van 't Hooft, onder de classe van 15 gulden. Dr. van Gerrit Aerts van der HOECK en Dirkske Dirks van NEDERVEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus (zie VIII.1).
2.
N.N. Begr. op 07‑08‑1745 te Waspik (bron: Gaarder begraven), aangegeven door vader Simon, onder de classe van 3 gulden.
3.
Dirk, begr. op 23‑05‑1746 te Waspik (bron: Gaarder begraven), aangeven door de vader Simon Sterrenburg, onder de classe van 3 gulden.
4.
Adriana, ged. te Raamsdonk, begr. op 17‑05‑1758 te Almkerk (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Maarten van 't Hooft, onder de classe van 15 gulden.
Tr. kerk op 13‑07‑1742 te Almkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Maarten Gerrits 't HOOFT, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑04‑1715 te Almkerk (get.: Laurens 't Hooft, Cornelis van de Koppel en Peter van der Vliet) (bron: Doopboek), begr. op 13‑12‑1791 te Almkerk op 76-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Zn. van Gerrit Willems 't HOOFT en Wouterke Maartens van DONGEN.

VIII.1
Arnoldus STERRENBURG, schoolmeester, ged. (NGK) op 02‑06‑1709 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 29‑09‑1786 te Raamsdonk op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Zn. van Simon STERRENBURG (zie VII.7) en Jenneke van der HOECK (Johanna).
Otr. op 01‑07‑1734 te Raamsdonk (bron: Gaarder trouwen) Steijntje Ottos WALRAVEN, 18 jaar oud, ged. (NGK) op 12‑01‑1716 te Almkerk (get.: Pleuntje Walraven) (bron: Doopboek), begr. op 29‑09‑1784 te Raamsdonk op 68-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden, dr. van Otto Willems WALRAVEN en Lijntje Huijgs van WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken, ged. (NGK) op 27‑02‑1735 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 25‑01‑1763 te Waspik op 27-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden.
Otr. op 06‑02‑1756 te Raamsdonk (bron: Gaarder trouwen) Michiel HEIJMANS, 32 jaar oud, secretaris en notaris, ged. (NGK) op 04‑07‑1723 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 25‑09‑1786 te Waspik op 63-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. 2e huwelijk met Johanna Margrete Elemans. Zn. van Adriaan HEIJMANS en Pieternel van der SAKEN.
2.
Adriana.

VII.15
Johannis Artus STERRENBURG (Jan), soldaat, ged. (NGK) op 26‑02‑1687 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 20‑02‑1742 te Raamsdonk op 54-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Artus STERRENBURG (Aart) (zie VI.7) en Adriaentie Joosts van der LINDEN.
Otr. (1) op 07‑03‑1716 te Raamsdonk (bron: Gaarder trouwen) Maria Hendriks JANS, ged. te Waspik, begr. op 23‑08‑1720 te Raamsdonk (bron: Gaarder begraven), 1e huwelijk met Huibert Peters Timmerman.
Tr. kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 08‑05‑1722 te Waspik (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia Antonis KONINGS, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 02‑07‑1691 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 28‑03‑1759 te Waspik op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Dr. van Antonij Tijs KONINGS en Jenneke Ariens de JONG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriana Jans, ged. (NGK) op 16‑05‑1717 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 25‑07‑1793 te Waspik op 76-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. (1) op 17‑04‑1744 te Waspik (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 03‑05‑1744 te Waspik (NGK) (bron: Trouwboek) Adriaan SCHEP, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 29‑10‑1713 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 06‑09‑1749 te Waspik op 35-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangifte door Thomas Schep, pro deo begraven. Zn. van Thomas Jans SCHEP en Catalijn Frans BOESER.
Otr. (2) op 25‑08‑1752 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Denis van der SAKEN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑12‑1727 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 26‑08‑1806 te Waspik op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), begr. op 01‑09‑1806 te Waspik (bron: Begraafboek), zn. van Johannes van der SAKEN en Janneke de HAAN.
2.
Johannes, ged. (NGK) op 25‑08‑1720 te Raamsdonk (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Arnoldus, ged. (NGK) op 02‑05‑1723 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 20‑05‑1723 te Raamsdonk, 18 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo, aangever de vader.
4.
Cornelis, ged. (NGK) op 23‑07‑1724 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 30‑11‑1797 te Waspik op 73-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 18‑10‑1776 te Waspik (bron: Trouwboek), tr. kerk op 52-jarige leeftijd op 03‑11‑1776 te Waspik (NGK) (bron: Trouwboek) Johanna VOS, 41 jaar oud, ged. (NGK) op 13‑02‑1735 te Waspik (get.: Jenneke Vos) (bron: Doopboek), begr. op 23‑04‑1806 te Waspik op 71-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), dr. van Huijbert Jans VOS en Dingena Huiberts SWARTS.
5.
Arnoldus, ged. (NGK) op 08‑12‑1726 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 10‑04‑1788 te 's-Grevelduin-Capelle op 61-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
Otr. op 06‑10‑1758 te Capelle (bron: Gaarder trouwen), beide onder de classe van 6 gulden, tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 05‑11‑1758 te Capelle (NGK) (bron: Trouwboek) Alida de BRUIJN, 37 jaar oud, ged. (NGK) op 29‑12‑1720 te Rotterdam (get.: Alida van Tongeren) (bron: Doopboek), begr. op 13‑09‑1779 te 's-Grevelduin-Capelle op 58-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Dr. van Arnoldus de BRUIJN en Jannetje van TONGEREN.
6.
Antonie, ged. (NGK) op 12‑12‑1728 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 21‑02‑1729 te Raamsdonk, 71 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever de vader.
7.
Johanna, ged. (NGK) op 24‑09‑1730 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. op 27‑03‑1761 te Waspik op 30-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Otr. op 04‑07‑1760 te Waspik (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 20‑07‑1760 te Waspik (NGK) (bron: Trouwboek) Adriaan Clootwijk Adriaans SCHOUTEN, 35 jaar oud, ged. (NGK) op 05‑11‑1724 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 09‑04‑1773 te Waspik op 48-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden, 2e huwelijk met Adriaantje van Es. Zn. van Adriaan Wouters SCHOUTEN en Geertruijd ZEIJLMANS.
8.
Johannes (zie VIII.19).

VIII.19
Johannes STERRENBURG, schipper, ged. (NGK) op 03‑01‑1734 te Raamsdonk (bron: Doopboek), begr. 11‑1798 te Goes (bron: Begraafboek), zn. van Johannis Artus STERRENBURG (Jan) (zie VII.15) en Cornelia Antonis KONINGS.
Otr. op 22‑04‑1761 te Goes (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 11‑05‑1761 te Goes (NGK) (bron: Trouwboek) Stevelina van der DONK, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑11‑1734 te Goes (bron: Doopboek), begr. 07‑1801 te Goes (bron: Begraafboek), dr. van Jeras van der DONK en Maatje den BOER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Cornelia, ged. (NGK) op 11‑06‑1762 te Goes (get.: Jan Bolser en Maatje den Boer) (bron: Doopboek), begr. 07‑1767 te Goes (bron: Begraafboek), op het kerkhof begraven.
2.
Maatje, ged. (NGK) op 07‑09‑1766 te Goes (get.: Jan Bolser en Maatje den Boer) (bron: Doopboek), begr. 06‑1796 te Goes (bron: Register van overlijden).
Otr. op 09‑11‑1793 te Goes (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 20‑11‑1793 te Goes (NGK) (bron: Trouwboek) Jacobus de HOOGE, schippersknecht, geb. ong. 1765 te Goes, overl. op 29‑03‑1840 om 13:00 u. te Goes (bron: BS Goes, aktenr.: 62), 2e huwelijk met Elisabeth Zegers. Zn. van Jacob de HOOGE en Tannetje WEIJ.
3.
Cornelia, ged. (NGK) op 17‑05‑1769 te Goes (get.: Jasperina van der Kloot) (bron: Doopboek), begr. 10‑1792 te Goes (bron: Begraafboek).
Otr. op 09‑06‑1792 te Goes (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 27‑06‑1792 te Goes (NGK) (bron: Trouwboek) Jacobus de HAAS, 19 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑01‑1773 te Goes (bron: Doopboek), overl. op 28‑01‑1811 te Middelburg op 38-jarige leeftijd (bron: BS Middelburg, aktenr.: 100), 2e huwelijk met Willemina Heijblom. Zn. van Jacobus de HAAS en Weijntje STIERMAN.
4.
Jeras, ged. (NGK) op 18‑10‑1772 te Goes (get.: Pieter van der Donk en Maatje den Boer) (bron: Doopboek), begr. 07‑1775 te Goes (bron: Begraafboek), op het kerrkhof begraven.
5.
Johanna, ged. (NGK) op 15‑09‑1776 te Goes (bron: Doopboek), overl. op 09‑02‑1855 om 12:00 u. te Katwijk aan Zee op 78-jarige leeftijd (bron: BS Katwijken en het Zand, aktenr.: 42).
Otr. (1) op 02‑01‑1802 te Goes (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 21‑01‑1802 te Goes (NGK) (bron: Trouwboek) Reijn Cornelis van der ZWAN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑03‑1776 te Katwijk aan de Rijn (get.: Pietertje van der Duijn) (bron: Doopboek), overl. op 29‑04‑1810 te Katwijk aan de Rijn op 34-jarige leeftijd (bron: Register van Overlijden), zn. van Cornelis Reijns van der ZWAN en Lena HAASBROEK.
Tr. (2) op 40-jarige leeftijd op 10‑08‑1817 te Katwijk (get.: E. van Velsen, E. Driebergen, P. Wassenaar en G. Spierenburg) (bron: BS Katwijk, aktenr.: 17) Michael Willems van VELZEN, 45 jaar oud, timmerman, ged. (NGK) op 25‑02‑1772 te Katwijk aan de Rijn (get.: Michael Lemmens en Anna Catharina Boesten) (bron: Doopboek), overl. op 29‑12‑1838 om 22:30 u. te Katwijk aan den Rijn op 66-jarige leeftijd (bron: BS Katwijk en het Zand, aktenr.: 116), 1e huwelijk met Aafje Dorrepaal. Zn. van Willem van VELZEN en Anna Maria LEMMENS.

VII.22
Joost STERRENBURG, ged. (NGK) op 05‑05‑1692 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 16‑08‑1731 te Waspik op 39-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Hendrik Bax, onder de classe van 3 gulden. Zn. van Artus STERRENBURG (Aart) (zie VI.7) en Adriaentie Joosts van der LINDEN.
Otr. op 29‑08‑1716 te Waspik (bron: Gaarder trouwen) Ariaantje BAX, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑08‑1693 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 11‑12‑1769 te Waspik op 76-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. RA Waspik, fol. 76v
 
Staat en inventaris gedaan maken ende aan schout en geregten van Groot Waspik overgegeven bij Adriaantje Hendrixe Bax weduwe van zaliger Joost Sterreburg. Ende dat van alle goederen ende effecten die sij staande huwelijk t samen hebben beseten en gepossideert als:
 
Eerstelijk de vaste goederen
 
Eerstelijk een half huijs, hoff en erve, staande en gelegen alhier, bedeelt met de weduwe Frans Boeser, gelegen op den oosten kant van Vroukensvaart. Belent ten zuijden van de heele huijsinge de weduwe Gelden Willemse Paans en ten noorden de weduwe Jan de Leeuw. Streckende uijt den westen vande halve Vroukensvaart aff, oostwaart in tot de erve van Huijbert Schep toe.
 
Nog drie hont ackerlant mede gelegen alhier op den westekant van Vroukensvaart, soo als die haar van Artus Sterrenburg is aangekomen ingevolge de deijlinge tusschen haar man zaliger en sijne susters en broeders gepasseert voor schout en schepenen alhier op den 28e augustij 1727.
 
Nog een parceeltje moergront, gelegen alhier. Belent zuijden Denis de Haan en noorden de Martinus Ackersdijck. Streckende uijt den oosten vande dijk af, westwaart in tot Sgravenmoer toe.
 
Nog eenen dries met de gronden daar agter gelegen op den oostenkant van Vroukensvaart, soo als het door haar man zaliger van een vande erfgenamen van Arien Pouwels is gekogt.
 
Meubilaire goederen
 
Een pluijmen bet met den hooftpeulu en 2 kussens, 3 dekens, een duijlen bedt en hooftpeulu, een kasken, een spint, 2 paar gordijnen voor de bedsteden, een tafel, een snijderstafel, 1 schotelrek, 1 glasen rek, 1 kapstok, 1 spiegel, 1 kleermant, 1 naijmandeken, 1 roostel, 2 lampen, 1 wieg, 1 kakstoel, 1 karn, 2 tonnen, 1 tonneken, 2 emmers, 2 copere ketels, 1 clijn dito, 1 kopere melkkan, 12 keulse schotels, 14 dito borden en boterschoteltjes, 1 lepelbort met 15 lepels, 1 treckpot met een blecke ketel, 1 tinne kom, 1 dito soutvat, 1 dosijn teeschoteltjes en copjes, 3 bier glasen en een roomer dries fleskens, 2 kannen en een pint, 1 witte keulse teijl en 2 kannen, 14 stoelen, 1 spinnewiel, 1 haal, 1 tang, 1 schup, 4 vorken en 2 rieken, een seijsie, 1 slaggeert, 1 torfton, 1 wastob, 1 sluijtmant, 2 tartobbe, 6 vimmen rog, 23 vaat boekweijt, 3 vat tarw, 1½ vat sloorsaat, 1 fijn seef, 1 maalsak, 1 steene boterpot, 3 aarde potjes, 1 steene pispot, 1 aarde doorslag, 1 dito koekbenneken, 1 vuurijser, 1 hangijser en koekpan, 1 tonnebank, 1 schotelbank, 1 boterteijl en lepel, 1 teemst, 1 spaij, 2 rijven, 1 vleijston, 2 stoven, 1 schoorsteen cleet, 1 meeltonnken, 3 clijne korfkens,
 
1 asgrauwe rok camisool en broek, 1 paar cousen, 2 paar schoenen, 1 hoet, 1 paar silvere gespen, 1 boek met silvere sloot, 13 hemden, 9 paar lakens, 12 fluwijnen, 6 witte tafellakens, 3 servetten, 28 elle linnen laken, 6 off 7000 pont hoij en oude weijde, 2 koeijen, 1 hockeling, 3 kalffkens.
 
Uitstaande schulden
 
Staat te betalen aan Simon Sterrenburg een hondert en tsestig guldens
 
Aan Filip Alart ƒ 5: 3: 0
 
Aan Peeter van Waspik 24 guldens
 
Aan Bastiaan Boeser 9 guldens 10 stuijvers
 
Aan Barent van Waspik, borgemeester 3 guldens 10 stuijvers
 
Aan Dirk vander Hoeve 2 guldens 10 stuijvers
 
Aan Tomas Zeijlmans 2 guldens
 
Aldus desen inventaris overgegeven bij de voornoemde weduwe ten bijwesen vande voogden, ten overstaan van Jan Zeijlmans, provisioneel schout, Huijbert Schep en Bastiaan Fransen Boeser, schepenen in Waspik, desen 12e september 1731.
 
J. Zeijlmans, schout en secretaris
 
Dit is t hantmerk bij Huijbert Schep gestelt
 
Fol. 77v
 
Acte van aanneming van de weduwe Joost Sterrenburg
 
In de kantlijn: Uitgemaakt
 
Op huijden den 12e september 1731 compareerde voor ons provisioneel schout en schepenen van Groot Waspick ondergenoemt Adriaantje Bax weduwe van Joost Sterrenburg ter eenre. Simon Sterrenburg en Hendrik Bax als voogden vande agt onmondige weeskinderen vande voornoemde Adriaantje Bax verweckt bij Joost Sterrenburg voornoemt, met name Arnoldus, out ontrent 14 jaren, Jan, out ontrent 12 jaren, Adriana, out ontrent 10 jaren, Catharina, out ontrent 9 jaren, Hendrik, out ontrent 6 jaren, Elisabet, out ontrent 4 jaren, Anthonij, out ontrent 2 jaren en Hendrikus, out ontrent 5 maanden, ter andere sijde.
 
Ende sijn de voornoemde comparanten in hare voornoemde qualiteijt (met consent en ten overstaen vande provisoneelen schout ende schepenen alhier) na alles wel overwogen en den staat en inventaris des boedels ingesien te hebben met den anderen veraccordeert en verdragen in voegen en manieren als volgt: Te weten dat de voors eerste comparante in vollen eijgendom sal hebben en blijven behouden alle de vaste en andere goederen, roerende ende onroerende, haaff, imboel, gelt, gout, zilver, gemunt en ongemunt, actien en crediten niets ter werelt uijtgesondert, die sij met den voors overledenen man in gemeijnschap en eijgendom beseten heeft gehat ende nog besittende is. Omme met alle deselve bij de eerste comparante gedaan en gehandelt te worden als met haar vrij eijgen goet. Sonder bekroon van imant. Onder dese expresse conditie nogtans dat den comparante gehouden en verbonden blijft de voornoemde kinderen op te voeden en te alimeteren in cost en drank, cleedinge en reedinge, soo wel sieck als gesont egeenen tijt van perijkel uijtgesondert deselven te laten leeren, lesen en schrijven en een goet hantwerk off ander exercitie te laten leeren waar toe deselve best bequaem sal of sullen bevonden worden en dat tot haren mondigen dage, huwelijken off anderen geapprobeerden state toe. Als wanneer sij comparant daer en boven sal gehouden sijn aan ider vande voornoemde hare kinderen uijt te reijken en te voldoen een somme van twee guldens tien stuijvers eens gelt in volle voldoeninge van hare vaderlijkegoederen.
 
Tot naarkominge en prestatie van alle het geene voors staat verclaarde sij comparanten respevtive te verbinden hare persoonen en goederen, roerende en onroerende, hebbende en verkrijgende, egeene exempt. Stellende deselve ten bedwank als naar regten. En neemt den voogt voornoemt aan dat sijne moeder hier in, in margine deses bij haar onderteijkent, sal accorderen wegens het versterven van hare goederen. Aldus gedaan en gepasseert ten overstaen van Jan Zeijlmans, provisioneel schout, Huijbert Schep en Bastiaan Fransen Boeser, schepenen in Groot Waspik, op dato voors.
 
Dit is t hantmerk bij Huijbert Schep gestelt
, dr. van Hendrik Jans BAX en Catlijn Hendriks BOESER.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus (zie VIII.21).
2.
Johannes (Jan) (zie VIII.23).
3.
Adriaantie (Adriana), ged. (NGK) op 26‑04‑1721 te Waspik (bron: Doopboek), overl. op 08‑06‑1782 te Geertruidenberg op 61-jarige leeftijd (bron: Register van overledenen).
Otr. op 01‑05‑1756 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 35-jarige leeftijd op 23‑05‑1756 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Lambert KINGMANS (Lammert), 32 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑10‑1723 te Geertruidenberg (get.: Jacob Kingmans en Johanna de Visser) (bron: Doopboek), overl. op 20‑10‑1785 te Geertruidenberg op 62-jarige leeftijd (bron: Register van overledenen), zn. van Cornelis KINGMANS en Johanna de VISSER.
4.
Catharina, ged. (NGK) op 18‑10‑1722 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 25‑04‑1783 te 's-Gravenmoer op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever Pieter Heijblom.
Otr. op 13‑06‑1755 te Waspik (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 20‑07‑1755 te Waspik (NGK) (bron: Trouwboek) Johannes BOOGAARDS (Jan v.d. Bogert), 27 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑03‑1728 te 's-Gravenmoer (get.: Helena Heijblom) (bron: Doopboek), begr. op 20‑04‑1790 te 's-Gravenmoer op 62-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, zn. van Johannes BOOGAARDS en Johanna HEIJBLOM.
5.
Antoni, ged. (NGK) op 21‑05‑1724 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 07‑03‑1728 te Waspik op 3-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
6.
Hendrik, ged. (NGK) op 04‑10‑1725 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 21‑05‑1732 te Waspik op 6-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
7.
Elisabeth, ged. (NGK) op 16‑11‑1727 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 11‑10‑1795 te Klundert op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Otr. op 09‑12‑1757 te Zevenbergen (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 26‑12‑1757 te Zevenbergen (bron: Trouwboek) Dirk DRIESPRONG, 35 jaar oud, ged. (NGK) op 04‑03‑1722 te Zevenbergen (get.: Catharina van der Linden en Aart ...) (bron: Doopboek), begr. op 22‑03‑1794 te Zevenbergen op 72-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Willem DRIESPRONG en Margrietje EEMANS.
8.
Anthonij, ged. (NGK) op 14‑08‑1729 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 21‑07‑1732 te Waspik op 2-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
9.
Hendricus (Hendrik), ged. (NGK) op 08‑04‑1731 te Waspik (get.: Catharina Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 30‑12‑1794 te 's-Gravenmoer op 63-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 02‑01‑1795 te 's-Gravenmoer (bron: Begraafregister).
Otr. op 15‑02‑1771 te 's-Gravenmoer (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 39-jarige leeftijd op 10‑03‑1771 te 's-Gravenmoer (NGK) (bron: Trouwboek) Hester van den BOGERT, 45 jaar oud, ged. (NGK) op 14‑10‑1725 te 's-Gravenmoer (get.: Adriaantje Heijblom) (bron: Doopboek), overl. op 24‑01‑1802 te 's-Gravenmoer op 76-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 27‑01‑1802 te 's-Gravenmoer (bron: Begraafregister), dr. van Johannes BOOGAARDS en Johanna HEIJBLOM.

VIII.21
Arnoldus STERRENBURG, scheepstimmerman, ged. (NGK) op 26‑09‑1717 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 09‑01‑1771 te 's-Grevelduin-Capelle op 53-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Zn. van Joost STERRENBURG (zie VII.22) en Ariaantje BAX.
Otr. op 15‑04‑1747 te Drunen (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1747 te Drunen (NGK) (bron: Trouwboek) Theodora de ROIJ, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 14‑04‑1720 te Sprang (get.: Jacobus de Bie en Maria Uythoven) (bron: Doopboek), gedoopt als Dorethea, begr. op 18‑12‑1764 te 's-Grevelduin-Capelle op 44-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, dr. van Arien Hendriks de ROIJ en Johanna Adriaans de ROIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, ged. (NGK) op 10‑03‑1748 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 19‑02‑1824 om 06:00 u. te Capelle op 75-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 11).
Otr. op 30‑07‑1784 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Trouwboek), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 15‑08‑1784 te 's-Grevelduin-Capelle (NGK) (bron: Trouwboek) Gerrit Jans van den HOECK, 34 jaar oud, scheepstimmerman, ged. (NGK) op 21‑09‑1749 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 15‑10‑1817 om 08:00 u. te Capelle op 68-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 8v), zn. van Jan Willems van den HOECK en Cornelia HEIJMANS.
2.
Joost, ged. (NGK) op 25‑03‑1750 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 13‑07‑1750 te 's-Grevelduin-Capelle, 110 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
3.
Joost, ged. (NGK) op 09‑05‑1751 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 01‑07‑1784 te 's-Grevelduin-Capelle op 33-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden, ongehuwd.
4.
Adriaan, ged. (NGK) op 18‑06‑1752 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 05‑09‑1752 te 's-Grevelduin-Capelle, 79 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
5.
Adriaan, ged. (NGK) op 05‑08‑1753 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 18‑01‑1754 te 's-Grevelduin-Capelle, 166 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
6.
Adriaan, ged. (NGK) op 24‑08‑1755 te 's-Grevelduin-Capelle (get.: Liesbeth de Rooij) (bron: Doopboek), begr. op 26‑04‑1756 te 's-Grevelduin-Capelle, 246 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
7.
Adriaan, ged. (NGK) op 22‑08‑1756 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 15‑11‑1775 te 's-Grevelduin-Capelle op 19-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
8.
Dirk, ged. (NGK) op 24‑05‑1759 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 04‑10‑1759 te 's-Grevelduin-Capelle, 133 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
9.
Aderjana, ged. (NGK) op 15‑06‑1760 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 25‑04‑1761 te 's-Grevelduin-Capelle, 314 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
10.
Hendrikus, ged. (NGK) op 12‑07‑1761 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek).

VIII.23
Johannes STERRENBURG (Jan), schepen, ged. (NGK) op 10‑09‑1719 te Waspik (bron: Doopboek), begr. op 23‑05‑1786 te Waspik op 66-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Zn. van Joost STERRENBURG (zie VII.22) en Ariaantje BAX.
Otr. op 09‑09‑1747 te Waspik (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 28-jarige leeftijd op 24‑09‑1747 te Raamsdonk (NGK) (bron: Trouwboek Waspik) Catharina TALEN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 09‑07‑1722 te 's-Gravenmoer (get.: Catharina Talen) (bron: Doopboek), begr. op 12‑02‑1794 te Waspik op 71-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Dr. van Gerhardus TALEN en Teuntje KETELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Joost (zie IX.24).
2.
Theuntje, ged. (NGK) op 23‑08‑1750 te Waspik (get.: Adriaantje Bax) (bron: Doopboek), begr. op 10‑07‑1804 te Waspik op 53-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. ongehuwd.
3.
Gerardus, ged. (NGK) op 17‑12‑1752 te Waspik (get.: Klasina Ketelaar hv van Hendrick Vaartmans) (bron: Doopboek), begr. op 05‑04‑1753 te Waspik, 109 dagen oud (bron: Gaarder begraven), aangever de vader Jan Sterrenburg, begraven onder de classe van 3 gulden.
4.
Gerardus, ged. (NGK) op 23‑02‑1755 te Waspik (get.: Adriaantje Bax) (bron: Doopboek), begr. op 10‑03‑1755 te Waspik, 15 dagen oud (bron: Gaarder begraven), aangever de vader Jan Sterrenburg, begraven onder de classe van 3 gulden.
5.
Adriana Clasina, ged. (NGK) op 10‑10‑1756 te Waspik (get.: Adriaantje Bax) (bron: Doopboek), begr. op 06‑01‑1790 te Waspik op 33-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
6.
Gerardus (zie IX.30).
7.
Cornelia Clasina, ged. (NGK) op 08‑01‑1764 te Waspik (get.: Adriaantje Bax) (bron: Doopboek), begr. op 11‑12‑1805 te Waspik op 41-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. ongehuwd.

IX.24
Joost STERRENBURG, schout en secretaris, ged. (NGK) op 21‑07‑1748 te Waspik (get.: Adriana Bax) (bron: Doopboek), overl. op 02‑05‑1805 te Oude Tonge op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraaflijsten), begr. op 06‑05‑1805 te Oude Tonge (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 30 gulden, zn. van Johannes STERRENBURG (Jan) (zie VIII.23) en Catharina TALEN.
Otr. op 15‑06‑1795 te Oude Tonge (bron: Advertentie), tr. op 46-jarige leeftijd op 29‑06‑1795 te Oude Tonge (bron: Trouwboek Gerecht) Willemina BENTUM, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 29‑05‑1768 te Heukelum (get.: Geertje Bentum) (bron: Doopboek), gedoopt als Willemijntje. Overl. op 23‑03‑1834 om 15:30 u. te Tholen op 65-jarige leeftijd (bron: BS Stad Tholen, aktenr.: 19), dr. van Pieter BENTUM en Seijke v.d. MEIJDEN (van Ameijde).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannis, geb. op 04‑11‑1795 te Oude Tonge (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑11‑1795 te Oude Tonge (get.: Antje Bentum) (bron: Doopboek), begr. op 06‑01‑1796 te Oude Tonge, 63 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
2.
Pieternella, geb. op 20‑08‑1797 te Oude Tonge (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑08‑1797 te Oude Tonge (get.: Antje Bentum) (bron: Doopboek), overl. op 03‑07‑1881 om 18:30 u. te Pernis op 83-jarige leeftijd (bron: BS Pernis, aktenr.: 33).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 02‑10‑1823 te Oude-Tonge (get.: C. Korff, A. Mijs, J.F. van Bakhoven en H. van den Berghe) (bron: BS Oude-Tonge, aktenr.: 21) Samuel PRIJN, 24 jaar oud, predikant, geb. op 14‑07‑1799 te Veur (bron: Doopboek Voorschoten), ged. (NGK) op 21‑07‑1799 te Voorschoten (bron: Doopboek), overl. op 08‑10‑1842 om 03:00 u. te Tholen op 43-jarige leeftijd (bron: BS Stad Tholen, aktenr.: 75), zn. van Jan Anthonie PRIJN en Maria Susanna LONCQ.
3.
Johannes Catharinus, burgemeester, geb. op 01‑03‑1800 te Oude Tonge (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 09‑03‑1800 te Oude Tonge (get.: Antje Bentum) (bron: Doopboek), overl. op 06‑02‑1873 om 11:00 u. te Oude Tonge op 72-jarige leeftijd (bron: BS Oude Tonge, aktenr.: 8).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 03‑01‑1834 te Spijkenisse (get.: J. Berkhout, J. van Oudheusden, G. Hoorweg en D. Vermaat) (bron: BS Spijkenisse en Brabanden, aktenr.: 1) Jannetje WINKEL, 33 jaar oud, geb. op 27‑08‑1800 te Brielle (bron: Doopboek), ged. op 31‑08‑1800 te Brielle (bron: Doopboek), overl. op 22‑10‑1869 om 20:00 u. te Hillegersberg op 69-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 44), 1e huwelijk met Petrus Hendricus Meijerse. Dr. van Klaas WINKEL en Jozina van EIJSDEN.
4.
Adrianus Klasinus, geb. op 24‑07‑1803 te Oude Tonge (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑07‑1803 te Oude Tonge (get.: Antje Bentum) (bron: Doopboek), overl. op 04‑02‑1870 om 12:00 u. te Amsterdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 729).
Tr. op 54-jarige leeftijd op 24‑06‑1858 te Amsterdam (get.: B. Stenvers, C. Poulus, K.C. Verburgh en J.E. Ronstans) (bron: BS Amsterdam) Maria Pieters KROOK, 45 jaar oud, geb. op 16‑08‑1812 om 07:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam), overl. op 07‑02‑1892 om 13:30 u. te Amsterdam op 79-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1340), dr. van Christiaan Pieters KROOK en Fijtje WILLEMS.

IX.30
Gerardus STERRENBURG, schoolmeester, ged. (NGK) op 30‑03‑1760 te Waspik (get.: Adriaantje Bax) (bron: Doopboek), overl. op 07‑05‑1827 om 01:00 u. te Giessen op 67-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 3), zn. van Johannes STERRENBURG (Jan) (zie VIII.23) en Catharina TALEN.
Otr. (1) op 27‑09‑1793 te Groot Waspik (bron: Trouwboek Bruchem), tr. kerk op 33-jarige leeftijd op 20‑10‑1793 te Groot Waspik (NGK) (bron: Trouwboek Bruchem) Feijke DINGEMANS, 21 jaar oud, geb. op 13‑11‑1771 te Bruchem (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑11‑1771 te Bruchem (get.: Johanna Brouwers) (bron: Doopboek), begr. op 02‑11‑1804 te Giessen op 32-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Dr. van Jan DINGEMANS en Elisabeth Remina BROUWERS.
Tr. kerk (2) ong. 1806 te Giessen Antonetta SCHRIBA, geb. op 20‑04‑1775 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑04‑1775 te Giessen (get.: Aagje Biesheuvel afwezig, Maaike v.d. Griend getuige) (bron: Doopboek), overl. op 14‑04‑1848 om 20:00 u. te Giessen op 72-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 2), dr. van Theodorus Francois SCHRIBA en Maria BIESHEUVEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes Catrinus (zie X.8).
2.
Jan, geb. op 08‑07‑1796 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑07‑1796 te Giessen (get.: de vader) (bron: Doopboek), begr. op 07‑02‑1797 te Giessen, 214 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
3.
Elisabeth Johanna (zie X.12).
4.
Jan, koopman, geb. op 12‑01‑1799 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1799 te Giessen (get.: de vader en moeder) (bron: Doopboek), overl. op 13‑03‑1828 om 21:00 u. te Bruchem op 29-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 7).
5.
Adrianus Clasinus (zie X.15).
6.
Cornelia Remina, geb. op 19‑03‑1803 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑03‑1803 te Giessen (get.: de vader en moeder) (bron: Doopboek), overl. op 21‑01‑1836 om 08:00 u. te Bruchem op 32-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01‑05‑1830 te Kerkwijk (get.: J. Dingemans, D. Dingemans, A. Blom en J. Kellen) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3) Cornelis VISSERS, 25 jaar oud, landbouwer, geb. op 15‑09‑1804 te Delwijnen (bron: Doopboek Kerkwijk), ged. (NGK) op 16‑09‑1804 te Kerkwijk (get.: Willemke Kellen) (bron: Doopboek), overl. op 28‑09‑1875 om 22:30 u. te Kerkwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 18), zn. van Jan VISSERS en Treeske Frederika KELLEN.
7.
Joost, geb. op 02‑05‑1804 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑05‑1804 te Giessen (get.: de vader en moeder) (bron: Doopboek), overl. op 27‑10‑1829 om 20:00 u. te Bruchem op 25-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 22).
Uit het tweede huwelijk:
8.
Gerardus Antonie (zie X.20).
9.
Cornelis, geb. op 13‑03‑1809 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑03‑1809 te Giessen (get.: de vader) (bron: Doopboek), begr. op 28‑06‑1809 te Giessen, 107 dagen oud (bron: Gaarder begraven).
10.
Maria, geb. op 13‑03‑1809 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑03‑1809 te Giessen (get.: de vader) (bron: Doopboek), begr. op 04‑07‑1809 te Giessen, 113 dagen oud (bron: Gaarder begraven).

X.8
Johannes Catrinus STERRENBURG, schoenmaker, landbouwer, geb. op 07‑10‑1794 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 12‑10‑1794 te Giessen (get.: de vader) (bron: Doopboek), overl. op 28‑08‑1863 om 04:00 u. te Bruchem op 68-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 14), zn. van Gerardus STERRENBURG (zie IX.30) en Feijke DINGEMANS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑11‑1817 te Rossum (get.: H. van Hartwijk, A. van Steenbrugge, H. van den Dungen en P.W. Huijser) (bron: BS Hurwenen, aktenr.: 6) Neeltjen van HARTWIJK, 26 jaar oud, geb. op 21‑11‑1791 om 04:00 u. te Rossum (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑11‑1791 te Rossum (bron: Doopboek), overl. op 28‑04‑1858 om 19:00 u. te Bruchem op 66-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3), dr. van Rutger van HARTWIJK en Ida Margarita van VOORTHUIJSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophia Elisabeth, geb. op 31‑08‑1818 om 02:30 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 11), overl. op 03‑05‑1831 om 11:00 u. te Bruchem op 12-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 6).
2.
Dirk Jan, geb. op 11‑04‑1820 om 22:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 9), overl. op 18‑10‑1834 om 06:00 u. te Bruchem op 14-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 13).
3.
4.
Gerardus Cornelis, akkerbouwer, geb. op 19‑09‑1824 om 22:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 13), overl. op 10‑09‑1896 om 08:00 u. te Bruchem op 71-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 12).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 18‑05‑1859 te Kerkwijk (get.: J.C. en F.H. Sterrenburg, G. en J.C. Haasakker) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 6) Willemke Gijsbertje HAASAKKER, 37 jaar oud, geb. op 28‑12‑1821 om 03:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 26), overl. op 07‑01‑1892 om 01:30 u. te Bruchem op 70-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 1), dr. van Willem HAASAKKER en Hendrika van den OEVER.
5.
Ida Margaretha, geb. op 11‑01‑1827 om 23:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), overl. op 15‑11‑1842 om 23:00 u. te Bruchem op 15-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 16).
6.
Hendrika Jozina, geb. op 26‑12‑1829 om 18:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 20), overl. op 26‑07‑1831 om 16:00 u. te Bruchem op 1-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 13).
7.
Ferdinand Hendrik, landbouwer, geb. op 20‑08‑1832 om 21:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 8), overl. op 14‑02‑1914 om 14:00 u. te Kerkwijk op 81-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), ongehuwd.
8.
Dirk Jan (zie XI.10).

XI.3
Rutger STERRENBURGH, timmerman, landbouwer, venter, geb. op 06‑08‑1822 om 15:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 13), overl. op 25‑05‑1904 om 11:00 u. te Zaltbommel op 81-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 31), zn. van Johannes Catrinus STERRENBURG (zie X.8) en Neeltjen van HARTWIJK.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 03‑06‑1843 te Kerkwijk (get.: A. van Bruchem, G. van Opijnen, W. Vroom, H.A. de Geus) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 7) Remina Cornelia QUICK, 23 jaar oud, geb. op 15‑12‑1819 om 02:00 u. te Zaltbommel (bron: Zaltbommel, aktenr.: 103), overl. op 21‑01‑1883 om 05:00 u. te Bruchem op 63-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), weduwe van Joost van Hemert. Dr. van Hermanus Johannes QUICK en Maria CARDOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Ida Margaretha STERRENBURG, geb. op 18‑04‑1844 om 08:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 14), overl. op 04‑03‑1919 om 07:00 u. te Zaltbommel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 15).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 03‑05‑1865 te Kerkwijk (get.: A. van Opijnen, G.C. Sterrenburg, F.J. Dingemans en F.H. Sterrenburg) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 5) Johannes Arnoldus van OPIJNEN, 24 jaar oud, arbeider, landbouwer, geb. op 17‑03‑1841 om 21:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 10), overl. op 28‑12‑1899 om 21:00 u. te Zaltbommel op 58-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 98), zn. van Gijsbert van OPIJNEN, landbouwer, en Elisabeth Johanna STERRENBURG (zie X.12).
3.
Johannes Catrines STERRENBURG, geb. op 18‑01‑1847 om 11:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), overl. op 27‑03‑1851 om 11:00 u. te Bruchem op 4-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 10).
4.
Maria Adriana Gerdina STERRENBURG, geb. op 30‑09‑1850 om 19:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 21), overl. op 23‑08‑1928 om 20:00 u. te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4637).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 04‑11‑1880 te Zaltbommel (get.: L. van Hilst, J.A. van Opijnen, A. Homburg en J.C. van Son) (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 22) Johannes Arnoldus MEEUWESEN, 27 jaar oud, timmerman, geb. op 30‑01‑1853 om 04:00 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 46), overl. op 23‑04‑1931 om 14:00 u. te Amsterdam op 78-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 2733), begr. op 27‑04‑1931 te Amsterdam (bron: Begraafplaats De Nieuwe Ooster), zn. van Johannes Nicolaas MEEUWESEN en Elisabeth Willemina TUBBING.
5.
Neeltje Sophia STERRENBURG, dienstbode, geb. op 18‑08‑1852 om 02:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 14), overl. op 16‑04‑1921 om 16:30 u. te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1254).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑09‑1877 te Zaltbommel (get.: P.H. Warreman, G.H. van Balkum, J.C. van Son en C. van Eldek) (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 11) Antonie Johannes VELDINK, 22 jaar oud, timmerman, geb. op 26‑12‑1854 om 05:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 99), overl. op 27‑10‑1934 om 09:30 u. te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3585), zn. van Johannes VELDINK en Sijke van der POL.
6.
Johannes Catharinus STERRENBURG, geb. op 12‑12‑1854 om 07:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 19), overl. op 28‑04‑1860 om 17:30 u. te Bruchem op 5-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 18).
7.
Hermanus Johannes STERRENBURG, geb. op 04‑07‑1856 om 05:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 7), overl. op 09‑01‑1857 om 17:00 u. te Bruchem, 189 dagen oud (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 1).
8.
Hermanus Johannes STERRENBURG, geb. op 14‑11‑1858 om 17:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 31), overl. op 06‑03‑1859 om 17:00 u. te Bruchem, 112 dagen oud (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3).

XII.2
Cornelis Marinus STERRENBURG, timmerman, geb. op 26‑09‑1845 om 11:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 20), overl. op 04‑04‑1931 om 03:00 u. te Rotterdam op 85-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1745), zn. van Rutger STERRENBURGH (zie XI.3) en Remina Cornelia QUICK.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 09‑10‑1878 te Rotterdam (get.: H.C. van der Graaf, P. Dunk en P.N. Menten) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 968) Margrietje de KLOE, 30 jaar oud, werkvrouw, geb. op 23‑05‑1848 om 10:00 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 125), overl. voor 1910, dr. van Albert Bouwman de KLOE en Magdalena van DINTELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Rutger, geb. op 16‑06‑1879 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2766), overl. op 30‑03‑1885 om 13:00 u. te Rotterdam op 5-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1381).
2.
Magdalena, geb. op 06‑02‑1882 om 11:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 630), overl. op 13‑04‑1885 om 03:00 u. te Rotterdam op 3-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1550).
3.
Hermina Cornelia, geb. op 07‑06‑1884 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2831), overl. op 07‑08‑1884 om 23:00 u. te Rotterdam, 61 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3160).
4.
Rutger (zie XIII.4).
5.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑01‑1888 om 15:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 21), overl. op 01‑01‑1888 om 15:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 21).

XIII.4
Rutger STERRENBURG, sigarenmaker, geb. op 20‑04‑1886 om 15:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 366), overl. 08‑1968 te Rotterdam, zn. van Cornelis Marinus STERRENBURG (zie XII.2) en Margrietje de KLOE, werkvrouw.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 11‑10‑1916 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en M. Ivo) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2946) Jacoba Pieternella van HASSELT, 23 jaar oud, geb. op 22‑10‑1892 om 02:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5948), overl. ong. 1987 te Rotterdam, dr. van Cornelis Johannes van HASSELT en Jacoba de LANGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba, geb. op 09‑02‑1917 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 10‑08‑2012 op 95-jarige leeftijd.
Otr. (1) op 04‑06‑1942 te Rotterdam, tr. op 25-jarige leeftijd op 23‑07‑1942 te Rotterdam Louis DEMMERS, 27 jaar oud, onderwijzer, geb. op 29‑12‑1914 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 08‑10‑1944 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4565), zn. van Adrianus DEMMERS en Jannetje BROUWER.
Tr. (2) ong. 1950 te Rotterdam Christiaan Gerardus DEEGE, geb. op 13‑09‑1910 om 10:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 8969), overl. op 20‑09‑1978 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zn. van Hendrik Johannes Willem DEEGE en Maria Elizabeth van der BURG.
2.
Margrietje, geb. op 05‑02‑1922 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑06‑1968 te Rotterdam op 46-jarige leeftijd.
Tr. te Rotterdam Petrus HULSENBOOM, geb. te Stompwijk (bron: BR Rotterdam), zn. van Petrus HULSENBOOM en Petronella Adriana Maria ESBEUKMAN.
3.
Cornelis Marinus, geb. op 26‑10‑1927 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 17‑03‑1928 om 11:00 u. te Rotterdam, 143 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1378).

XII.12
Johannes Cratinus Hermanus STERRENBURGH, timmerman, geb. op 13‑03‑1861 om 23:30 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 39), overl. op 19‑01‑1943 om 07:30 u. te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 177), zn. van Rutger STERRENBURGH (zie XI.3) en Remina Cornelia QUICK.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 08‑11‑1883 te Zaltbommel (get.: A.J. Veldink, J.A. Meeuwesen, F. Dikmans en A. Klop) (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 18) Maria Hendrika KLOP, 26 jaar oud, dienstbode, geb. op 30‑08‑1857 om 06:00 u. te Haaften (bron: BS Haaften, aktenr.: 32), overl. op 16‑03‑1901 om 09:00 u. te 's-Gravenhage op 43-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 854), 1e huwelijk met Anthonie van der Marel. Dr. van Hendrik KLOP en Geurtje van KAMPEN.
Tr. (2) op 56-jarige leeftijd op 27‑02‑1918 te 's-Gravenhage (get.: W.H. Broekarts en H. Sterrenburgh) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 217) Maria ZONNEVELD, 60 jaar oud, geb. op 26‑07‑1857 om 12:00 u. te Veur (bron: BS Veur, aktenr.: 18), overl. op 20‑07‑1929 om 07:00 u. te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2857), dr. van Martinus ZONNEVELD en Pietje de HOOG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Marinus, huisbewaarder, notarisklerk, geb. op 30‑04‑1884 om 04:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 33).
Tr. (1) op 38-jarige leeftijd op 24‑03‑1923 te Soerabaja (Ned. Indië) Alida van ALLER, 45 jaar oud, geb. op 06‑04‑1877 om 17:00 u. te Nieuwer-Amstel (bron: BS Nieuwe-Amstel, aktenr.: 155), overl. op 03‑04‑1930 om 19:45 u. te Wieringen op 52-jarige leeftijd (bron: BS Wieringen, aktenr.: 16), dr. van Cornelis van ALLER en Johanna Cornelia van HILTEN.
Tr. (2) op 46-jarige leeftijd op 27‑01‑1931 te Voorburg Baukje de VRIES, 52 jaar oud, geb. op 02‑06‑1878 om 05:00 u. te Westergeest (bron: BS Kollumerland en Nieuw-Kruisland, aktenr.: 117), overl. op 09‑10‑1957 om 16:30 u. te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1918), dr. van Albert de VRIES en Doetje ELGERSMA.
2.
Hendrik (zie XIII.10).
3.
Remina Cornelia, geb. op 29‑10‑1888 om 22:00 u. te Culemborg (bron: BS Culemborg, aktenr.: 223).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑02‑1913 te 's-Gravenhage (get.: D.H., M.S, S. Broekarts en H. Sterrenburgh) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 315), met toestemming van de rechter getrouwd omdat de vader van de bruid onvindbaar is Willem Hubert BROEKARTS, 24 jaar oud, geb. op 07‑12‑1888 om 12:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 5132), zn. van Servaas BROEKARTS en Helena Pieternella van DILST.
4.
Johan Geurt, geb. op 06‑02‑1896 om 07:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 569), overl. op 19‑10‑1897 om 07:30 u. te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2737).

XIII.10
Hendrik STERRENBURGH, houtbewerker, geb. op 26‑04‑1886 om 05:00 u. te Haaften (bron: BS Haaften, aktenr.: 29), overl. op 15‑02‑1971 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd, zn. van Johannes Cratinus Hermanus STERRENBURGH (zie XII.12) en Maria Hendrika KLOP, dienstbode.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 20‑10‑1909 te 's-Gravenhage (get.: H.J.J. Gerritse, S.P.K. Dispa, J.R. Veldink en B. Krabbenbos) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1778) Hendrika Maria GERRITSE, 21 jaar oud, geb. op 04‑09‑1888 om 18:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3754), overl. op 05‑09‑1945 om 01:50 u. te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A4006), dr. van Leendert GERRITSE en Anna van DUIVENVOORDEN.
Tr. (2) op 61-jarige leeftijd op 13‑02‑1948 te 's-Gravenhage Willemina JERONIMUS, 47 jaar oud, geb. op 18‑07‑1900 om 03:00 u. te Velp (bron: BS Rheden, aktenr.: 266), overl. op 19‑02‑1986 te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Evert JERONIMUS en Janna Everdina van HATTEM.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Hendrika, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage).
Tr. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage) Gerardus Petrus Reinier Wilhelmus HEIJDRA, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), zn. van Thomas HEIJDRA en Johanna Maria van OOIJEN.

XI.10
Dirk Jan STERRENBURG, landbouwer, geb. op 14‑09‑1835 om 06:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 16), overl. op 27‑10‑1894 om 23:30 u. te Bruchem op 59-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 17), zn. van Johannes Catrinus STERRENBURG (zie X.8) en Neeltjen van HARTWIJK.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 19‑12‑1861 te Kerkwijk (get.: G.C. Sterrenburg, F.H. Sterrenburg, J. van Hartwijk en G. van Opijnen) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 8) Dirkje van DOESBURG, 28 jaar oud, geb. op 18‑10‑1833 om 07:00 u. te Kerkwijk (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 18), overl. op 20‑02‑1900 om 18:00 u. te Bruchem op 66-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 5), 1e huwelijk met Jan Arij Wouterlood. Dr. van Jan Arie van DOESBURG en Maria BUIJS.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, bierhuishoudster, geb. op 22‑01‑1862 om 21:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), overl. op 20‑04‑1938 om 16:30 u. te Kerkwijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 6).
Tr. (1) op 37-jarige leeftijd op 11‑10‑1899 te Kerkwijk (get.: C. Verhoeven, J.C. Sterrenburg, G.C.W. Sterrenburg en J.A. Wouterlood) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 8) Dirk BROEKHUIZEN, 52 jaar oud, landbouwer, geb. op 10‑11‑1846 om 22:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 21), overl. op 21‑05‑1902 om 10:00 u. te Zaltbommel op 55-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 36), zn. van Teunis BROEKHUIZEN en Geertrui NIEUWENHUIZEN.
Tr. (2) op 43-jarige leeftijd op 08‑03‑1905 te Kerkwijk (get.: G. van Diessen, J.C. Sterrenburg, G.C.W. Sterrenburg en C.J. Ousen) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2) Joost van RIJNSBERGEN, 42 jaar oud, timmerman, geb. op 31‑10‑1862 om 11:00 u. te Kerkwijk (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 27), overl. op 08‑03‑1938 om 18:30 u. te Kerkwijk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 5), 1e huwelijk met Adriana van Rijnsbergen. Zn. van Roelof van RIJNSBERGEN en Hendrina van OPIJNEN.
2.
Johannes Catrinus (zie XII.18).
3.
4.
Maria Adriana Johanna, overl. op 06‑10‑1872 om 10:00 u. te Helvoirt (bron: BS Helvoirt, aktenr.: 28).

XII.18
Johannes Catrinus STERRENBURG, landbouwer, geb. op 03‑04‑1864 om 12:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 11), overl. op 26‑01‑1929 om 19:00 u. te Kerkwijk op 64-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3), zn. van Dirk Jan STERRENBURG (zie XI.10) en Dirkje van DOESBURG.
Tr. (1) op 34-jarige leeftijd op 30‑12‑1898 te Kerkwijk (get.: G.C.W. Sterrenburg, A.P. Heijstek, G.A. de Kort en F.H. Sterrenburg) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 8) Fredrika Arnolda HAASAKKER, 20 jaar oud, geb. op 28‑08‑1878 om 17:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 15), overl. op 07‑04‑1902 om 16:00 u. te Bruchem op 23-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 8), dr. van Arnoldus Ferdinand HAASAKKER en Bartje van OPIJNEN.
Tr. (2) op 49-jarige leeftijd op 09‑07‑1913 te Kerkwijk (get.: G.C.W. Sterrenburg, J. van Rijnsbergen, W. Verkuil en L. van Rheen) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 6) Willemina Cornelia VERKUIL, 34 jaar oud, geb. op 21‑07‑1878 om 18:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 10), overl. op 24‑01‑1956 om 05:45 u. te Bruchem op 77-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), dr. van Hendrik VERKUIL en Janna van RHEEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirkje, geb. op 09‑05‑1899 om 05:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 13), overl. op 13‑02‑1987 te 's-Hertogenbosch op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 05‑12‑1929 te Bruchem (get.: D.J. Slegh en G.C.W. Sterrenburg) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 8) Willem Arie SLEGH, 34 jaar oud, landbouwer, geb. op 05‑03‑1895 om 07:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 14), overl. op 16‑08‑1990 te Ammerzoden op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Archiefkaart Kerkwijk), zn. van Dirk Jan SLEGH en Petronella van WIJGERDEN.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria, geb. op 19‑10‑1913 om 22:30 u. te Kerkwijk (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 23), overl. op 09‑09‑2005 te Bruchem op 91-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 23‑08‑1934 te Kerkwijk (get.: G.C. Sterrenburg en G.A. Wouterlood) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 5) Arie van LOON, 25 jaar oud, landbouwer, geb. op 13‑01‑1909 om 11:00 u. te Kerkwijk (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 1), overl. op 29‑10‑2002 te Bruchem op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie van LOON en Peterke van GENDEREN.

XII.21
Gerard Cornelis Willem STERRENBURG, postbode, geb. op 03‑01‑1867 om 17:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 2), overl. op 06‑07‑1943 om 04:00 u. te Zaltbommel op 76-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 38), zn. van Dirk Jan STERRENBURG (zie XI.10) en Dirkje van DOESBURG.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 17‑05‑1899 te Kerkwijk (get.: F.H. Sterrenburg, M. van Loon, P. Verhoeks en G. Verhoeks) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 5) Geertrui VERHOEKS, 25 jaar oud, geb. op 24‑02‑1874 om 04:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3), overl. op 19‑11‑1959 om 13:00 u. te Zaltbommel op 85-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 42), dr. van Antonie VERHOEKS en Jantje van LEERDAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Jan (zie XIII.20).
2.
Antonie Machiel (zie XIII.23).
3.
Marinus Willem (zie XIII.25).
4.
Jan Frederik (zie XIII.27).
5.
Gerard Cornelis, kleermaker, buffetbediende, geb. op 19‑11‑1906 om 07:15 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 112).
6.
Machiel Antonie (zie XIII.30).
7.
Johannes Cathrinus (zie XIII.32).
8.
Dirkje, geb. op 10‑09‑1915 om 01:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 79), overl. op 05‑12‑2007 te Zaltbommel op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 08‑07‑1942 te Zaltbommel (bron: Advertentie), tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑07‑1942 te Zaltbommel (bron: Archiefkaart) Gerardus Antonius ANSING, 25 jaar oud, meubelmaker, winkelier, geb. op 20‑11‑1916 te Zaltbommel (bron: BR Zaltbommel), overl. op 29‑12‑1984 te Waardenburg op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan Hendrik ANSING en Albertha Adriana van BREEMEN.

XIII.20
Dirk Jan STERRENBURG, boerenarbeider, geb. op 27‑12‑1899 om 21:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 28), overl. op 21‑11‑1981 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XII.21) en Geertrui VERHOEKS.
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 22‑04‑1926 te Zwijndrecht (get.: A.M. en M.W. Sterrenburg) (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 25), sch. na 26 jaar op 24‑02‑1953 te Zwijndrecht (bron: BS Zwijndrecht) Pieternella Maaike de KOK, geb. op 12‑06‑1907 om 09:30 u. te Zwijndrecht (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 142), overl. op 23‑09‑1990 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, dr. van Hermanus de KOK en Catharina GROENEVELD.
Tr. (2) op 53-jarige leeftijd op 06‑06‑1953 te Spijkenisse Neeltje GOUD, 38 jaar oud, geb. op 12‑09‑1914 te Dubbeldam (bron: BR Dubbeldam), overl. op 07‑02‑2003 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, dr. van Arie GOUD en Pietertje in 't VELD.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Geertrui Catharina, geb. op 17‑10‑1926 te Zwijndrecht (bron: BR Zwijndrecht), overl. op 11‑05‑1983 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd.
Tr. (1) ong. 1946 te Rotterdam, sch. ong. 1951 Bastiaan SCHENK, geb. op 10‑02‑1922 te Schiedam, overl. ong. 1971 te Ten Boer, zn. van Pieter SCHENK en Elizabeth Cornelia Anna VERLOOP.
Tr. (2) op 25-jarige leeftijd op 29‑05‑1952 te Rotterdam Johannes Otto SIGLE, 43 jaar oud, geb. op 11‑12‑1908 om 16:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13723), overl. op 26‑12‑1973 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, zn. van Hendrik Matthijs SIGLE en Anna VINKELES.
2.
Catharina Geertrui, geb. op 14‑01‑1928 te Zwijndrecht (bron: BR Zwijndrecht), overl. op 13‑08‑2000 te Spijkenisse op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats De Ommering).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 24‑05‑1950 te Rotterdam Willem ROSBERGEN, 31 jaar oud, geb. op 07‑01‑1919 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 30‑05‑2007 te Spijkenisse op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats De Ommering), zn. van Willem ROSBERGEN en Helena van DELFT.
3.
4.
Hermanus (zie XIV.16).
5.
Dirkje, geb. op 26‑07‑1936 te Zwijndrecht, overl. op 12‑01‑2013 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 04‑09‑1957 te Rotterdam Pieter KOPPELLE, 25 jaar oud, geb. op 12‑03‑1932 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 27‑04‑2010 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats), zn. van Johannes Andries KOPPELLE en Adriana Theodora Apolonia SCHOEMAKER.

XIV.14
Gerard Cornelis Willem STERRENBURG, geb. te Zwijndrecht (bron: BR Hillegersberg), zn. van Dirk Jan STERRENBURG (zie XIII.20) en Pieternella Maaike de KOK.
Tr. te Rotterdam Sara Helena VROEGOP, geb. te Capelle aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), dr. van Eldert VROEGOP en Adriana MES.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan (zie XV.1).
2.
Elizabeth Cornelia Sterrenburg, geb. te Rotterdam.
Tr. te Rotterdam Reinier (René) FEENSTRA, geb. te Rotterdam, zn. van Dirk Maria FEENSTRA en Ina Maria Ludovica BERNHARD.

XV.1
Adriaan STERRENBURG, geb. te Rotterdam, zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XIV.14) en Sara Helena VROEGOP.
Tr. (1) te Rotterdam Kaatje de KEIJNE, geb. te Rotterdam, dr. van Johannes de KEIJNE en Ariaantje POPPELIERS.
Tr. (2) te Willemstad (Curaçao) Caroline PIECK, geb. te Rotterdam, dr. van Arie Arnoldus PIECK en Cornelia van VLIET.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Samantha, geb. te Rotterdam.
Tr. Rick KEIJSER.
2.
Audrey, geb. te Rotterdam.
Tr. Ralph Emile DEKKER.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Nick, geb. te Rotterdam.

XIV.16
Hermanus STERRENBURG, geb. te Overschie (bron: BR Hillegersberg), zn. van Dirk Jan STERRENBURG (zie XIII.20) en Pieternella Maaike de KOK.
Tr. te Rotterdam Hendrika OTTERSPEER, 20 jaar oud, geb. op 28‑09‑1933 te Overschie (bron: BR Overschie), overl. op 03‑08‑1995 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, dr. van Dirk OTTERSPEER en Hendrika HEINHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Derk Jan (zie XV.6).
2.
Hendrika, geb. te Rotterdam.
Tr. te Poortugaal Marinus STEENBEEK, geb. te Rotterdam, zn. van Johannes Jacobus STEENBEEK en Johanna Maria Hillegonda MULDER.
3.
Petronella Maaike, geb. te Rotterdam.

XV.6
Derk Jan STERRENBURG, geb. te Rotterdam, zn. van Hermanus STERRENBURG (zie XIV.16) en Hendrika OTTERSPEER.
Tr. te Rotterdam Jilly Jacqueline SIMON, geb. op 29‑08‑1959 te Rotterdam, overl. op 02‑08‑1992 te Spijkenisse op 32-jarige leeftijd, dr. van Rudolf SIMON en Juliana KRUYT.
Uit dit huwelijk:
1.
Fanny, geb. te Spijkenisse.
2.
Nick, geb. te Spijkenisse.

XIII.23
Antonie Machiel STERRENBURG, godsdienstonderwijzer, ambtenaar, geb. op 03‑11‑1901 om 21:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 24), overl. op 26‑02‑1962 om 15:20 u. te 's-Hertogenbosch op 60-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 148), zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XII.21) en Geertrui VERHOEKS.
Tr. op 40-jarige leeftijd op 20‑05‑1942 te 's-Gravenhage (bron: Advertentie) Johanna KRUITHOF, 41 jaar oud, geb. op 04‑12‑1900 om 21:30 u. te Klaaswaal (bron: BS Klaaswaal, aktenr.: 60), overl. op 06‑07‑1990 te Haaften op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Adrianus KRUITHOF en Pieternella VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 29‑11‑1943 om 03:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 679), geslacht onbekend. Overl. op 29‑11‑1943 om 03:30 u. te 's-Hertogenbosch, 0 dagen oud (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 679).

XIII.25
Marinus Willem STERRENBURG, klerk, geb. op 15‑08‑1903 om 19:30 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 21), overl. op 04‑06‑1973 te Krommenie op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XII.21) en Geertrui VERHOEKS.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 31‑05‑1932 te Hardinxveld (get.: A.M. Sterrenburg en A. Swets) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 20) Agatha Lambertina SWETS, 23 jaar oud, geb. op 16‑05‑1909 om 07:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 79), overl. op 06‑01‑1997 te Egmond aan Zee op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Adrianus SWETS en Cornelia DUBBELDAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertrui (Truus), geb. te Oostburg.
Tr. Eduard SCHOTS, 24 jaar oud, geb. op 22‑01‑1932, overl. op 25‑03‑2007 te Heiloo op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacob SCHOTS en Elisabeth Gerarda REDEKER.
2.
Lya, geb. te Krommenie.
Tr. André BAKKER, geb. te Amsterdam (bron: Archiefkaart), zn. van Andreas Jacobus BAKKER en Elisabeth Johanna van OTTERLOO.

XIII.27
Jan Frederik STERRENBURG, meubelmaker, winkelier, geb. op 09‑01‑1905 om 20:30 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 4), overl. op 11‑04‑1981 te Zaltbommel op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XII.21) en Geertrui VERHOEKS.
Otr. op 26‑03‑1936 te Zaltbommel (bron: Advertentie), tr. op 31-jarige leeftijd op 09‑04‑1936 te Zaltbommel (get.: A. Blom en A. Sterrenburg) (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 8) Cornelia Elisabeth de ZOETE, 24 jaar oud, geb. op 01‑04‑1912 om 16:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 30), overl. op 04‑07‑2002 te Zaltbommel op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jacob de ZOETE en Catharina DONKER.
Uit dit huwelijk:
2.
Catharina J. (Ineke), geb. te Zaltbommel.
Tr. te Zaltbommel (bron: Deze Week) Lambertus W.M. (Lamber) van der DONK, geb. te Vught, zn. van Franciscus Bernardus van der DONK en Helena van der HEIJDEN.
3.
4.
Cornelia Elisabeth (Carla), geb. te Zaltbommel.
Tr. L.E.W. (Leo) van de WEIJER.

XIV.25
Gerard Cornelis Willem (Gerard) STERRENBURG, geb. te Zaltbommel (bron: Advertentie), zn. van Jan Frederik STERRENBURG (zie XIII.27) en Cornelia Elisabeth de ZOETE.
Tr. te Apeldoorn (bron: Advertentie) Hermina Mijntje (Erna) ODIJK, geb. te Apeldoorn, dr. van Dirk ODIJK en Elizabeth JONKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Elizabeth (Ellen), geb. te Zaltbommel (bron: Geboortekaartje).
Tr. te Zaltbommel Willem (Wil) van BRUCHEM, geb. te Zaltbommel, zn. van A.L. van BRUCHEM en M.S. van GAMEREN.
2.
Jan Frederik (Jan) (zie XV.13).

XV.13
Jan Frederik (Jan) STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: Advertentie), zn. van Gerard Cornelis Willem (Gerard) STERRENBURG (zie XIV.25) en Hermina Mijntje (Erna) ODIJK.
Tr. te Zaltbommel (bron: Advertentie) A.G. (Gera) WEIJGERSE.
Uit dit huwelijk:
1.
S.J.H.H.M. (Samantha), geb. te Zaltbommel (bron: Advertentie).
2.
S.J.D. (Shannon), geb. te Zaltbommel (bron: Advertentie).

XIV.29
Antonie Johannes (Hans) STERRENBURG, geb. te Zaltbommel (bron: Advertentie), zn. van Jan Frederik STERRENBURG (zie XIII.27) en Cornelia Elisabeth de ZOETE.
Echtgenote is Anna Catharina GOL, geb. te Zaltbommel, dr. van J. GOL en A. van EIJK.
Tr. (2) te Zaltbommel Petra Francisca (Petra) van KOPPEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Frederik Johannes, geb. te Zaltbommel.
2.
Antonie Johannes.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Jeroen Corne, geb. te Zaltbommel.

XIII.30
Machiel Antonie STERRENBURG, postbode, gevangenbewaarder, geb. op 19‑11‑1906 om 07:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 111), overl. op 05‑04‑1967 te Haarlem op 60-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Akendam), zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XII.21) en Geertrui VERHOEKS.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑06‑1935 te Amsterdam (get.: W. Kater en A. Wildschut) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 12) Aagje KATER, 27 jaar oud, geb. op 25‑05‑1908 te Monnikendam (bron: BR Monnikendam), overl. op 19‑07‑2000 te Haarlem op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Akendam), dr. van Dirk KATER en Antje KOOL.
Uit dit huwelijk:
2.
Catrina Sofia, geb. te Amsterdam (bron: Gezinskaart).
Rel. Iek van EE, geb. op 20‑01‑1940, overl. op 06‑08‑1976 te Haarlem op 36-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Akendam).

XIV.34
Dirk Machiel Antoni (Dick) STERRENBURG, geb. op 26‑03‑1941 te Amsterdam (bron: Gezinskaart), overl. op 25‑06‑2006 te Zwijndrecht op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Machiel Antonie STERRENBURG (zie XIII.30) en Aagje KATER.
Tr. Johanna (Jopie) SPAANDERMAN, geb. te IJmuiden, dr. van Jan SPAANDERMAN en Jacoba de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Mariette Eline.
Tr. (1) Pieter Leendert VOS, zn. van C. VOS en P.C. van OS.
Rel. (2) G.J. RENTING.

XIII.32
Johannes Cathrinus STERRENBURG, postbode, geb. op 10‑07‑1910 om 15:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 75), overl. op 05‑09‑1975 te 's-Hertogenbosch op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Archiefkaart), zn. van Gerard Cornelis Willem STERRENBURG (zie XII.21) en Geertrui VERHOEKS.
Tr. op 42-jarige leeftijd op 05‑03‑1953 te Nederhemert (bron: Archiefkaart Zaltbommel) Artje Adriana SMITS, 34 jaar oud, geb. op 23‑10‑1918 te Nederhemert (bron: BR Nederhemert), overl. op 20‑08‑2001 te Zaltbommel op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Arie SMITS en Aletta van OOIJEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Aletta Wilhelmina (Alet), geb. te Zaltbommel (bron: Advertentie).
Tr. Anne Willem (Anne) KLOP, geb. te Kerkwijk (bron: Archiefkaart), zn. van Gijsbert Hendrik KLOP en Heiltje van ZANDWIJK.

XIV.40
Gerard Cornelis Willem (Gerard) STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: Archiefkaart Zaltbommel), zn. van Johannes Cathrinus STERRENBURG (zie XIII.32) en Artje Adriana SMITS.
Tr. M.A. (Ria) WESTMAAS, dr. van J. WESTMAAS en Cornelia RAM.
Uit dit huwelijk:
1.
H. (Han), geb. te 's-Hertogenbosch.
2.
D. (Daniel).

X.12
Elisabeth Johanna STERRENBURG, landbouwerse, geb. op 16‑09‑1797 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑09‑1797 te Giessen (get.: de vader en moeder) (bron: Doopboek), overl. op 29‑05‑1864 om 05:00 u. te Bruchem op 66-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 9), dr. van Gerardus STERRENBURG (zie IX.30) en Feijke DINGEMANS.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 30‑03‑1821 te Kerkwijk (get.: G. en A. Dingemans en J.C. en J. Sterrenburg) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 3) Johannes DINGEMANS, 31 jaar oud, landbouwer, geb. op 06‑10‑1789 te Bruchem (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑10‑1789 te Bruchem (get.: Lijntje van Alten) (bron: Doopboek), overl. op 27‑07‑1831 om 09:30 u. te Bruchem op 41-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 14), zn. van Adrianus DINGEMANS en Neeske van OPIJNEN.
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 08‑06‑1832 te Kerkwijk (get.: J. en G. Dingemans, J.C. Sterrenburg en P. Brouwers) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 4) Gijsbert van OPIJNEN, 28 jaar oud, landbouwer, geb. op 11‑03‑1804 te Bruchem (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑03‑1804 te Bruchem (get.: Johanna van Open) (bron: Doopboek), overl. op 15‑04‑1878 om 01:00 u. te Bruchem op 74-jarige leeftijd (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 4), zn. van Marcelis van OPIJNEN en Bartje van der GARDE.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Johannes Arnoldus, arbeider, landbouwer, geb. op 17‑03‑1841 om 21:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 10), overl. op 28‑12‑1899 om 21:00 u. te Zaltbommel op 58-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 98).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 03‑05‑1865 te Kerkwijk (get.: A. van Opijnen, G.C. Sterrenburg, F.J. Dingemans en F.H. Sterrenburg) (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 5) Ida Margaretha STERRENBURG, 21 jaar oud, geb. op 18‑04‑1844 om 08:00 u. te Bruchem (bron: BS Kerkwijk, aktenr.: 14), overl. op 04‑03‑1919 om 07:00 u. te Zaltbommel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 15), dr. van Rutger STERRENBURGH (zie XI.3) en Remina Cornelia QUICK.

X.15
Adrianus Clasinus STERRENBURG, wachtmeester, herbergier, ambtenaar, geb. op 31‑05‑1800 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 08‑06‑1800 te Giessen (get.: Teuntje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 29‑03‑1857 om 03:00 u. te Heer op 56-jarige leeftijd (bron: BS Heer, aktenr.: 17), zn. van Gerardus STERRENBURG (zie IX.30) en Feijke DINGEMANS.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 18‑04‑1835 te Geldrop (get.: A. van der Schoot, A. de Ruijter, P. de Ruijter en J. Beugssen) (bron: BS Geldrop, aktenr.: 5), de oudste 4 kinderen worden bij het huwelijk erkend. Echtgenote is Anne Barbe BODAUX, 30 jaar oud, geb. op 11‑04‑1805 om 07:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: ---), overl. op 25‑08‑1849 om 13:00 u. te Maastricht op 44-jarige leeftijd (bron: BS Maastricht, aktenr.: 715), dr. van Louis Joseph BODAUX en Anne Marie MARCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Anne Barbera Sophia, naaister, zuster bij de congregatie van de liefde in Tilburg, geb. op 24‑04‑1826 om 10:30 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 239), overl. op 20‑05‑1879 om 15:00 u. te Amsterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 3470).
2.
Anna Maria Catharina, geb. op 26‑04‑1829 om 11:00 u. te Mechelen (België) (bron: BS Mechelen, aktenr.: 289), overl. op 18‑03‑1891 om 02:00 u. te Rotterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1269).
3.
Anna Barbara Mechtildis, geb. op 08‑03‑1831 om 10:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: --), overl. op 07‑03‑1900 om 08:00 u. te Zaltbommel op 68-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 34).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 30‑11‑1859 te Maastricht (get.: M. Maes, N.Nagtzaam, J. Blemer en W. van Booma) (bron: BS Maastricht, aktenr.: --) Willem GROENEVELD, 26 jaar oud, spijkermaker, smidsgezel, geb. op 09‑01‑1833 om 04:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 2), overl. op 13‑06‑1905 om 15:30 u. te Zaltbommel op 72-jarige leeftijd (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 24), zn. van Willem GROENEVELD en Johanna VERHOEKS.
4.
Adrianus Jacobus Hubertus, soldaat, geb. op 10‑09‑1833 om 09:00 u. te Mierlo (bron: BS Mierlo, aktenr.: 40), overl. op 14‑01‑1857 om 12:00 u. te Haarlem op 23-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: --).
5.
Maria Cornelia, dienstbode, geb. op 20‑05‑1835 om 01:30 u. te Geldrop (bron: BS Geldrop, aktenr.: 18), overl. na 1873 te Maastricht.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 23‑04‑1862 te Maastricht (get.: J. Timmers, M. van Beneden, J. Kraus en L. Humblet) (bron: BS Maastricht, aktenr.: ---) Mathijs van BUN, 29 jaar oud, soldaat, geweermaker, geb. op 12‑07‑1832 om 15:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 399), overl. op 16‑06‑1873 om 21:00 u. te Maastricht op 40-jarige leeftijd (bron: BS Maasticht, aktenr.: 418), zn. van Leonardus van BUN en Maria Gertrudis HECHTERMANS.
6.
Hendrikus Clasinus (zie XI.20).
9.
Catharina Barbara, geb. op 28‑03‑1845 om 16:30 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 189), overl. op 05‑03‑1847 om 15:00 u. te Maastricht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Maastricht, aktenr.: 147).
10.
Elisabeth Catharina, geb. op 21‑07‑1848 om 08:30 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 382), overl. op 17‑08‑1849 om 22:00 u. te Maastricht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Maastricht, aktenr.: 672).

XI.20
Hendrikus Clasinus STERRENBURG, soldaat, dagloner, arbeider, geb. op 26‑03‑1837 om 10:30 u. te Stratum (bron: BS Stratum, aktenr.: 16), overl. op 24‑11‑1919 om 19:30 u. te 's-Hertogenbosch op 82-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 699), overleden in een krankzinnigengesticht. Zn. van Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie X.15) en Anne Barbe BODAUX.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑02‑1862 te Maastricht (get.: A. Crapts, L. Huijsmans, J. Schijns, M. van Bun) (bron: BS Maastricht, aktenr.: ---) Maria Anna DOLMANS, 26 jaar oud, geb. op 19‑08‑1835 om 14:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 465), overl. voor 1910, dr. van Hendrik DOLMANS en Maria Elizabeth BROUWERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geb. op 06‑11‑1862 om 08:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 812), overl. op 22‑01‑1864 om 21:00 u. te Maastricht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Maastricht, aktenr.: 114).
2.
Leonardus, arbeider, geb. op 24‑10‑1864 om 02:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 792).
3.
Hendrikus, arbeider, geb. op 15‑09‑1867 om 20:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 696).
4.
Laurens, geb. op 03‑11‑1870 om 04:00 u. te Maastricht (bron: BS Maastricht, aktenr.: 846).
5.
Maria Catharina, geb. op 15‑05‑1873 om 02:00 u. te Roermond (bron: BS Roermond, aktenr.: 111), overl. op 16‑10‑1874 om 23:00 u. te Roermond op 1-jarige leeftijd (bron: BS Roermond, aktenr.: 137).
6.
Maria Hubertina, geb. op 15‑05‑1873 om 02:00 u. te Roermond (bron: BS Roermond, aktenr.: 112).
7.
Franciscus Hubertus, geb. op 18‑01‑1876 om 06:00 u. te Roermond (bron: BS Roermond, aktenr.: 21).

XI.22
Lambertus Gerardus Jan Ferdinand STERRENBURG, opperwachtmeester, sergeant-majoor bij de cavallerie KNIL, hotelhouder, geb. op 02‑08‑1839 om 04:00 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 102), overl. op 05‑08‑1909 te Djokjakarta (Ned. Indië) op 70-jarige leeftijd, zn. van Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie X.15) en Anne Barbe BODAUX.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 29‑08‑1873 te Soerakarta (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Francina Josephina BEEM, 16 jaar oud, geb. op 11‑11‑1856 te Soerakarta (Ned. Indië), overl. op 22‑05‑1916 te Soerakarta (Ned. Indië) op 59-jarige leeftijd, dr. van Frans Joseph BEEM en Johanna Frederika HELWICH.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Christina Frederika, geb. ong. 1875 te Solo (Ned. Indië), overl. 08‑1924 te Semarang (Ned. Indië).
Tr. op 29‑12‑1895 te Batavia (Ned. Indië) Willem Johan van SPALL, 29 jaar oud, geb. op 15‑01‑1866 te Batavia (Ned. Indië), zn. van Willem Eduard van SPALL en Johanna Elisabeth JOOSTEN.
3.
Josephine Hermine, geb. op 11‑01‑1876 te Solo (Ned. Indië), overl. op 13‑11‑1882 te Solo (Ned. Indië) op 6-jarige leeftijd.
4.
Maria Francina (Fransje), geb. op 07‑09‑1877 te Solo (Ned. Indië), overl. op 14‑04‑1955 om 13:05 u. te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B849).
Tr. op 17-jarige leeftijd op 20‑10‑1894 te Semarang (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Jan Barend George RADEMAKER, 33 jaar oud, militair, architect, geb. op 07‑05‑1861 te Ambon (Ned. Indië), overl. op 23‑07‑1942 te Bojolali (Ned. Indië) op 81-jarige leeftijd (bron: Website Oorlogsgravenstichting).
5.
Willem Frederic Alphons, geb. 12‑1878 te Solo (Ned. Indië), overl. op 18‑03‑1889 te Solo (Ned. Indië).
6.
7.
Josephine Hermine, geb. 05‑1882 te Solo (Ned. Indië), overl. op 13‑11‑1882 te Soerakarta (Ned. Indië).
8.
Wilhelmina Gerardina, geb. op 27‑06‑1883 te Solo (Ned. Indië), overl. op 26‑01‑1903 te Soerakarta (Ned. Indië) op 19-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 12‑03‑1902 te Semarang (Ned. Indië) Johan Hugo BERNET, 2e huwelijk met Maria Sophia Catharina Lichte.
9.
Johanna Sophie, geb. op 21‑08‑1884 te Solo (Ned. Indië), overl. op 10‑03‑1969 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 17-jarige leeftijd op 20‑11‑1901 te Soerakarta (Ned. Indië) Henri August van der HEIJDE, overl. voor 1965.
10.
Frans Joseph Williaan (zie XII.47).
11.
Charlotte Elisabeth, geb. op 28‑02‑1888 te Solo (Ned. Indië), overl. ong. 1949 te Bandoeng (Ned. Indië).
Tr. (1) op 19-jarige leeftijd op 09‑01‑1908 te Soerakarta (Ned. Indië) Franciscus Henricus BROUWERS.
Tr. (2) op 40-jarige leeftijd op 22‑08‑1928 te Batavia (Ned. Indië) Joseph Constant SAMSON, 38 jaar oud, koopman, geb. op 22‑10‑1889 om 14:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2553), overl. op 07‑08‑1945 te Bandoeng (Ned. Indië) op 55-jarige leeftijd (bron: Website Oorlogsgravenstichting), overleden in een Japans Burgerkamp. Zn. van Joseph Remij Louis SAMSON en Helena Rudolphina Allegonda ALBERS.
12.
Lambertus Gerardus Jan Ferdinand, geb. 06‑1889 te Solo (Ned. Indië), overl. op 28‑08‑1889 te Solo (Ned.Indië).
13.
Augusta Helena, geb. 11‑1890 te Solo (Ned. Indië), overl. op 25‑02‑1891 te Solo (Ned. Indië).
14.
Wilhelmine, geb. op 14‑03‑1896 te Soerakarta (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 05‑11‑1985 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 14‑05‑1924 te Weltevreden (Ned. Indië) Herman Willem DAMWIJK, 30 jaar oud, bouwkundigtekenaar, geb. op 23‑01‑1894 te Indramaine (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 27‑11‑1942 op 48-jarige leeftijd (bron: Website Oorlogsgravenstichting), a/b Tofuku Maru, zeemansgraf nabij Japan. Zn. van Hendrik Willem Johannes DAMWIJK en Marie Victorie MEENG.
15.
Benjamin, boekhouder, geb. op 18‑10‑1897 te Solo (Ned. Indië), overl. op 10‑11‑1965 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. J.W.H. MACARÉ.

XII.31
Joseph Adriaan Ferdinand STERRENBURG, chef-constructeur, onderwijzer, geb. op 23‑06‑1874 te Solo (Ned. Indië), overl. op 05‑11‑1902 te Jogjakarta (Ned. Indië) op 28-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Lambertus Gerardus Jan Ferdinand STERRENBURG (zie XI.22) en Francina Josephina BEEM.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 02‑03‑1898 te 's-Gravenhage (get.: J.J. Bezold, J.J. de Graaff, J. van Spengen en G. Dahmen van Buchholz) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 213), met de handschoen getrouwd. Echtgenote is Maria Elisabeth Margaretha Johanna SCHARRÉE, 18 jaar oud, geb. op 25‑03‑1879 om 21:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1117), overl. na 1960 (bron: Begraafplaats Westduin), dr. van Joseph Christiaan SCHARRÉE en Margaretha Johanna PFEIFFER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ferdinand Joseph Gerard (zie XIII.36).
2.
Jozephine Adriane Ferdinande, kantoorbediende, geb. op 14‑02‑1903 te Bandoeng (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 19‑10‑1996 te Delden op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 07‑08‑1929 te 's-Gravenhage (get.: P.A.A. van Loon en C. Admiraal) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1018) Petrus Adrianus Augustinus MULLER, 35 jaar oud, bankbediende, geb. op 12‑11‑1893 om 21:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 12090), erkend bij het huwelijk d.d. 2-6-1898. Zn. van Philipp MULLER en Annetta Julia van LOON.

XIII.36
Ferdinand Joseph Gerard STERRENBURG, kantoorbediende, geb. op 02‑01‑1901 om 02:30 u. te Jogjakarta (Ned. Indië) (bron: BS Jogjakarta, aktenr.: 1), overl. op 04‑08‑1998 te 's-Gravenhage op 97-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westduin), zn. van Joseph Adriaan Ferdinand STERRENBURG (zie XII.31) en Maria Elisabeth Margaretha Johanna SCHARRÉE.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 25‑07‑1930 te Amsterdam (get.: H. Corduwener en mw. J.A.F. Sterrenburg) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: reg2D/fol35), sch. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam) Elisabeth Sophia CORDUWENER, geb. op 06‑07‑1900 om 11:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7916), dr. van Hendrikus CORDUWENER en Geertruida BOERE.
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 08‑06‑1938 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage) Rigtsje Neeltje van KLAVEREN, 33 jaar oud, geb. op 16‑05‑1905 om 05:00 u. te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 674), overl. op 08‑02‑2001 op 95-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westduin, 's-Gravenhage), dr. van Hendrik Marinus Gerardus van KLAVEREN en Antje KONING.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Frithjof Adriaan Siegfried, geb. te Stompwijk.
Tr. Cornelia Josephie (José) van het GROENEWOUD, geb. te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), dr. van Andries van het GROENEWOUD en Cornelia BOON.

XIV.42
Ferdinand Celeste Frithjof STERRENBURG, geb. op 21‑07‑1931 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 27‑05‑2001 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Ferdinand Joseph Gerard STERRENBURG (zie XIII.36) en Elisabeth Sophia CORDUWENER.
Tr. (1) te Rotterdam Hubrine Theodora de BODE, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), dr. van Vader ONBEKEND en Nelly Adriana Jeannette de BODE.
Rel. (2) Liljana THURAU, geb. op 08‑07‑1944, overl. op 28‑03‑2016 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westduin).
Uit de tweede relatie:
1.
Liljana.
Rel. Bert N.N.
2.
Tatjana.
Rel. Mark N.N.

XII.39
Lambertus Emilior Victor STERRENBURG, bouwkundige, geb. op 17‑01‑1881 te Soerakarta (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 31‑05‑1942 te Soerabaja (Ned. Indië) op 61-jarige leeftijd, zn. van Lambertus Gerardus Jan Ferdinand STERRENBURG (zie XI.22) en Francina Josephina BEEM.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1905 te Soerabaja (Ned. Indië), sch. na 10 jaar op 27‑03‑1916 te Soerabaja (Ned. Indië) Francina Geertruida HUIJER, 2e huwelijk met Jacob Frederik Pattiwael Westerloo.
Tr. (2) op 50-jarige leeftijd op 26‑08‑1931 te 's-Gravenhage (get.: J. Moor en P. Klootwijk) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B1178), 1e huwelijk op 08-07-1916 te Soerabaja, echtscheiding 23-08-1930 te Soerabaja Anna Johanna NEGELEN, 36 jaar oud, geb. op 05‑02‑1895 te Ternate (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), dr. van Hendrik Willem NEGELEN en Gerardina Charlotta MORPEY.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Johan Hendrik Ferdinand, geb. 08‑1917 te Soerabaja (Ned. Indië), overl. op 16‑11‑1918 te Soerabaja (Ned. Indië).
2.
Ulbo (zie XIII.42).
3.
Max, geb. op 18‑08‑1923 te Weltevreden (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. ong. 1990 te Rotterdam.

XIII.42
Ulbo STERRENBURG, rijksambtenaar, geb. op 19‑03‑1922 te Weltevreden (Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 21‑09‑1984 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Lambertus Emilior Victor STERRENBURG (zie XII.39) en Anna Johanna NEGELEN.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 14‑01‑1949 te Soerabaja (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Treesje Heralda GANG, 24 jaar oud, geb. op 10‑11‑1924, overl. op 06‑12‑2000 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Harro (zie XIV.47).
2.
Barney (zie XIV.49).
3.
Ulri (zie XIV.51).
4.
Wendy (zie XIV.54).
5.
Jare (zie XIV.55).

XIV.47
Harro STERRENBURG, geb. te Malang (Ned. Indië), zn. van Ulbo STERRENBURG (zie XIII.42) en Treesje Heralda GANG.
Rel. Gwennie POETIRAY, geb. te Klundert.
Uit deze relatie:
1.
Ginny, geb. te Enschede.
Tr. te Rhoon Bas BERVELING.
2.
Melvin (zie XV.29).
3.
Esmeralda, geb. te Zutphen.

XV.29
Melvin STERRENBURG, geb. te Warnsveld, zn. van Harro STERRENBURG (zie XIV.47) en Gwennie POETIRAY.
Tr. te Aruba Kristïina KOIVUNEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Tristan Mikael, geb. te 's-Gravenhage.

XIV.49
Barney STERRENBURG, geb. te Soerabaja (Ned. Indië), zn. van Ulbo STERRENBURG (zie XIII.42) en Treesje Heralda GANG.
Tr. Anacorita AGUSTIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jessica Heralda, geb. te Amsterdam.
2.
Jeffrey, geb. te Amsterdam.

XIV.51
Ulri STERRENBURG, geb. te Soerabaja (Ned. Indië), zn. van Ulbo STERRENBURG (zie XIII.42) en Treesje Heralda GANG.
Echtgenote is Sonja Hedy GONGGRIJP van der SANDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dennis.
2.
Raymond.
Tr. Ancilla KLUIN, dr. van J. KLUIN en J. BOLHUIS.
3.
Stephen, geb. te Zoetermeer (bron: Advertentie).
4.
Lesley.
5.
Sabine Angela.

XIV.54
Wendy STERRENBURG, geb. te Soerabaja (Ned. Indië), dr. van Ulbo STERRENBURG (zie XIII.42) en Treesje Heralda GANG.
Rel. Jan‑Arnout CAVADINO.
Uit deze relatie:
1.
Lisa Angelique STERRENBURG.

XIV.55
Jare STERRENBURG, geb. te 's-Gravenhage, zn. van Ulbo STERRENBURG (zie XIII.42) en Treesje Heralda GANG.
Tr. te Rotterdam Mirelle van LEENEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Robin Louise, geb. te Delft.
2.
Jeroen Sebastiaan, geb. te Delft.

XII.47
Frans Joseph Williaan STERRENBURG, geb. op 17‑08‑1886 te Solo (Ned. Indië), overl. op 20‑10‑1943 te Malang (Ned. Indië) op 57-jarige leeftijd (bron: Nederlands Ereveld Surabaya, aktenr.: 149), zn. van Lambertus Gerardus Jan Ferdinand STERRENBURG (zie XI.22) en Francina Josephina BEEM.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑03‑1909 te Madioen (Ned. Indië) Betsy Mathilde TIELMAN, geb. ong. 1880 te Soerabaja (Ned. Indië), overl. op 28‑04‑1944 te Malang (Ned. Indië) (aktenr.: 57), dr. van Johan Hendrik TIELMAN en Charlotte Frederika Louise BEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Willy Mathilde, geb. op 17‑12‑1910 te Jogjakarta (Ned. Indië) (bron: Archiefkaart Amsterdam), overl. ong. 1986.
2.
Josephiene Fernanda, geb. op 19‑03‑1913 te Pekalongan (Ned. Indië) (bron: Archiefkaart Amsterdam), overl. op 19‑02‑1959 te San Remo (Italië) op 45-jarige leeftijd.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 02‑02‑1933 te Malang (Ned. Indië) (bron: Archiefkaart) Edward Anton KEASBERRY, 30 jaar oud, bankemployee, geb. op 15‑06‑1902 te Malang (Ned. Indië) (bron: Archiefkaart), overl. op 19‑05‑1990 te Amarillo (Texas, USA) op 87-jarige leeftijd, zn. van Neville KEASBERRY en Agnes Alida Maria KIVIT.
3.
Marie Louise, geb. op 30‑05‑1915 te Kendiri (Ned. Indië), overl. op 28‑02‑1995 op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 21‑01‑1947 te Palembang (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Hendrik Willem ten HOORN, 26 jaar oud, geb. op 08‑03‑1920, overl. op 03‑09‑2002 op 82-jarige leeftijd.
4.
Charlotte Johanna (Ottie), geb. op 27‑07‑1917, overl. op 11‑02‑1995 op 77-jarige leeftijd.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 27‑11‑1941 te Malang (Ned. Indië) Piet HAMWIJK, 27 jaar oud, geb. op 23‑12‑1913, overl. op 29‑11‑1989 op 75-jarige leeftijd.

XI.24
Louis Theodorus Clasinus STERRENBURG, fabrieksarbeider, smid, koopman, geb. op 19‑06‑1842 om 10:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 64), overl. op 25‑04‑1919 om 05:00 u. te 's-Hertogenbosch op 76-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 321), zn. van Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie X.15) en Anne Barbe BODAUX.
Tr. (1) op 33-jarige leeftijd op 10‑11‑1875 te Helmond (get.: C. Adriaans, J. Grinwis, W. Groeneveld en J.B. Verbounvert) (bron: BS Helmond, aktenr.: 47) Anna Maria ADRIAANS, 35 jaar oud, geb. op 02‑01‑1840 om 23:00 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 3), overl. op 14‑11‑1877 om 06:00 u. te Helmond op 37-jarige leeftijd (bron: BS Helmond, aktenr.: 152), dr. van Theodorus ADRIAANS en Elisabeth van den BOGAARD.
Tr. (2) op 35-jarige leeftijd op 03‑06‑1878 te Helmond (get.: C. Leerden, L. van de Brouck, L. Jonkergauw en P.F. Tienen) (bron: BS Helmond, aktenr.: 19) Johanna Maria TROUW, 27 jaar oud, koopvrouw, geb. op 27‑10‑1850 om 15:00 u. te Deurne (bron: BS Deurne, aktenr.: 64), overl. op 16‑03‑1925 om 16:00 u. te 's-Hertogenbosch op 74-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 137), dr. van Vader ONBEKEND en Anna Maria TROUW.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 18‑09‑1876 om 16:00 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 168), overl. op 18‑09‑1876 om 16:00 u. te Helmond, 0 dagen oud (bron: BS Helmond, aktenr.: 168).
2.
Ludovicus Theodorus Adrianus, geb. op 11‑10‑1877 om 19:00 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 208), overl. op 12‑10‑1877 om 17:00 u. te Helmond, 1 dag oud (bron: BS Helmond, aktenr.: 134).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Anna Barbera Wilhelmina, geb. op 12‑03‑1879 om 22:00 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 53), overl. op 16‑02‑1931 om 00:15 u. te 's-Hertogenbosch op 51-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 92).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 21‑11‑1901 te Zaltbommel (get.: H.K. v.d. Hijden, H. v.d. Hijden, W. v.d. Hijden en G. van den Braak) (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 27) Hendrikus Antonius van der HIJDEN, 26 jaar oud, arbeider, geb. op 09‑05‑1875 om 10:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 38), overl. op 07‑04‑1960 om 20:30 u. te 's-Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 284), zn. van Johannes Marijnus van der HIJDEN en Jenneke WILLEMSE.
5.
Sophia Annette, geb. op 30‑03‑1881 om 11:00 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 71), overl. op 24‑03‑1885 om 13:30 u. te 's-Hertogenbosch op 3-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 212).
6.
Louisa Maria, geb. op 12‑05‑1884 om 23:30 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 116), overl. op 09‑09‑1884 om 17:30 u. te Helmond, 120 dagen oud (bron: BS Helmond, aktenr.: 175).
7.
Leonardus Gerardus, geb. op 04‑04‑1886 om 08:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 278), overl. op 15‑08‑1886 om 20:30 u. te 's-Hertogenbosch, 133 dagen oud (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 519).
8.
Maria Sophia Annette, geb. op 12‑01‑1888 om 03:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 38), overl. op 13‑01‑1890 om 15:00 u. te 's-Hertogenbosch op 2-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 28).
9.
Doodgeboren Kind, geb. op 08‑10‑1888 om 19:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 626), overl. op 08‑10‑1888 om 19:00 u. te 's-Hertogenbosch, 0 dagen oud (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 626).

XII.62
Theodorus Adrianus Clasinus STERRENBURG, sigarenmaker, sigarensorteerder, geb. op 17‑02‑1880 om 10:30 u. te Helmond (bron: BS Helmond, aktenr.: 40), overl. op 13‑07‑1949 om 16:15 u. te 's-Hertogenbosch op 69-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 454), zn. van Louis Theodorus Clasinus STERRENBURG (zie XI.24) en Johanna Maria TROUW, koopvrouw.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1902 te 's-Hertogenbosch (get.: W. Heessels, T. Brouwer, D.J. van Wanrooij en W. Heessels) (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 87) Anna Maria JANSEN, 20 jaar oud, werkster, geb. op 01‑08‑1881 om 16:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 510), overl. op 18‑01‑1959 om 01:15 u. te 's-Hertogenbosch op 77-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 58), dr. van Willem JANSEN en Cornelia van LOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Ludovicus Cornelis Wilhelmus, sigarenmaker, geb. op 07‑12‑1902 om 15:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 1107), overl. ong. 1987.
3.
4.
Wilhelmus Johannes, geb. op 22‑02‑1909 om 19:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 186), overl. op 09‑03‑1911 om 16:00 u. te 's-Hertogenbosch op 2-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 176).
5.
6.
Cornelia Petronella Hendrika, geb. op 23‑04‑1914 om 01:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 371), overl. op 27‑05‑1981 te 's-Hertogenbosch op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 23‑07‑1938 te 's-Hertogenbosch (get.: A.C.T. Sterrenburg en J.C. van Gils) (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 212) Ludovicus Jacobus van den BRANDT, 24 jaar oud, reiziger, geb. op 03‑05‑1914 om 17:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 412), overl. op 16‑08‑1973 te 's-Hertogenbosch op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Wilhelmus van den BRANDT en Bernardina OLDENBURG.
7.
Johanna Maria (Anneke), geb. op 29‑10‑1916 om 11:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 958), overl. op 15‑05‑1999 te 's-Hertogenbosch op 82-jarige leeftijd (bron: Bidprentje).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 10‑04‑1937 te 's-Hertogenbosch (get.: A. Sterrenburg en L.J. van den Brand) (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 48) Antonius Johannes PIGMANS, 23 jaar oud, schoenmaker, geb. op 28‑08‑1913 om 19:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 785), overl. op 04‑06‑1995 te 's-Hertogenbosch op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacobus Joannes Henricus PIGMANS en Johanna Maria PARIJS.
8.
Johannes Hendrikus (Jo) (zie XIII.65).
9.
Petrus Leonardus (Piet) (zie XIII.67).
10.
Theodora Anna, geb. op 18‑06‑1923 om 10:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 614), overl. op 05‑07‑1981 te 's-Hertogenbosch op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) op 18-jarige leeftijd op 20‑09‑1941 te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 311), sch. na 9 jaar op 27‑04‑1951 Gerardus van WAMEL, geb. op 09‑12‑1920 om 10:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 1130), overl. op 23‑02‑2004 op 83-jarige leeftijd, zn. van Henricus Johannes van WAMEL en Christina Johanna de LEEST.
Rel. (2) Cornelis Franciscus SCHOONENBERG, geb. op 20‑07‑1908 om 02:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 652), overl. op 09‑03‑1962 om 04:30 u. te 's-Hertogenbosch op 53-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 179), 1e huwelijk met Cornelia Valentijn. Zn. van Cornelis SCHOONENBERG en Lamberta SOETEKOUW.
11.
Adrianus Johannes, geb. op 18‑02‑1926 om 00:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 187), overl. ong. 1984.
Sch. te 's-Hertogenbosch (bron: Advertentie) Mary CAPSTICK, geb. te Glasgow.

XIII.53
Theodorus Cornelis Wouterus STERRENBURG, sigarensorteerder, geb. op 31‑07‑1904 om 08:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 737), overl. op 21‑05‑1968 te 's-Hertogenbosch op 63-jarige leeftijd (bron: Bidprentje, aktenr.: 398), zn. van Theodorus Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie XII.62) en Anna Maria JANSEN, werkster.
Tr. op 35-jarige leeftijd op 13‑01‑1940 te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 14) Maria Adriana Elisabeth GAERTENER, 25 jaar oud, geb. op 16‑11‑1914 om 18:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 1053), overl. op 03‑01‑1967 te Utrecht op 52-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), dr. van Wilhelmus GAERTENER en Maria Wilhelmina Antonetta HEEREN.
Uit dit huwelijk:

XIV.57
Theodorus Wilhelmus Adrianus STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch, zn. van Theodorus Cornelis Wouterus STERRENBURG (zie XIII.53) en Maria Adriana Elisabeth GAERTENER.
Tr. te 's-Hertogenbosch Sophia Maria Elisabeth (Phia) van GRIENSVEN, dr. van Martinus Cornelis Johannes van GRIENSVEN en Sophia Maria HENRAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Adriana Elisabeth (Marja).
Tr. Theodorus Johannes van DIJK, zn. van M.J. van DIJK en W.J.M. ZAUNBRECHNER.
2.
Theodorus Cornelis Wouterus.
3.
Sophia Maria Miranda.
4.
Patricia Johanna.

XIII.55
Antonius Cornelis Tiemen STERRENBURG, sigarensorteerder, geb. op 08‑11‑1906 om 10:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 1055), zn. van Theodorus Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie XII.62) en Anna Maria JANSEN, werkster.
Tr. te 's-Hertogenbosch Martina Elisabeth RAES, geb. op 23‑01‑1918 om 00:15 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 68), overl. op 23‑03‑1988 te 's-Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Antonius Wilhelmus RAES en Maria Wilhelmina Antonia van HOOGSTRATEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Martina Antonia (Ria).
Tr. Adrianus Marinus Antonius KIVITS.
2.
Martina Theodora Johanna Maria (Tineke).
Tr. Henricus Johannes van EIJK.

XIII.58
Lambertus Gertrudis (Bart) STERRENBURG, veiling-beambte, geb. op 17‑03‑1911 om 05:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 260), overl. op 25‑09‑1985 te 's-Hertogenbosch op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Theodorus Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie XII.62) en Anna Maria JANSEN, werkster.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 08‑09‑1934 te 's-Hertogenbosch (get.: A. Henskens en A. Sterrenburg) (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 195) Hendrika Wilhelmina HENSKENS, 21 jaar oud, geb. op 15‑03‑1913 om 08:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 231), overl. op 18‑04‑1948 om 17:00 u. te 's-Hertogenbosch op 35-jarige leeftijd (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 221), dr. van Adrianus HENSKENS en Wilhelmina PIEK.
Tr. (2) ong. 1949 Wilhelmina de ROOIJ, geb. op 04‑09‑1926 om 13:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 802), overl. op 30‑01‑1995 te 's-Hertogenbosch op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Hendrikus Josephus de ROOIJ en Wilhelmina WIJTMANS.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Adrianus Ludovicus (zie XIV.65).
4.
Lambertus Gertrudis (zie XIV.69).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Anna Maria, geb. 02‑1950 te 's-Hertogenbosch, overl. op 04‑03‑1950 om 23:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 195).

XIV.63
Theodorus Adrianus (Theo) STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 1060), zn. van Lambertus Gertrudis (Bart) STERRENBURG (zie XIII.58) en Hendrika Wilhelmina HENSKENS.
Tr. Geertruda Clasina (Truus) DISCO, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: BR 's-Hertogenbosch), dr. van Antonius Cornelis DISCO en Maria THOENNES.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Adriana Elisabeth.
Tr. Johan Frederik SPOOR.

XV.48
Lambertus Wilhelmus Johannes (Bert) STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch, zn. van Theodorus Adrianus (Theo) STERRENBURG (zie XIV.63) en Geertruda Clasina (Truus) DISCO.
Tr. Wilhelmina Hendrika Theodora (Willy) NIJHOLT.
Uit dit huwelijk:
2.
Rowena Wilhelmina Bertina (Rowena).

XVI.11
Maikel Theodorus Adrianus (Maikel) STERRENBURG, zn. van Lambertus Wilhelmus Johannes (Bert) STERRENBURG (zie XV.48) en Wilhelmina Hendrika Theodora (Willy) NIJHOLT.
Tr. te 's-Hertogenbosch Joanna Syreetha Kim (Joanna) de VORST, dr. van W.A.C. de VORST en P. COPPEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaeda Lois.

XIV.65
Adrianus Ludovicus STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: BR 's-Hertogenbosch), zn. van Lambertus Gertrudis (Bart) STERRENBURG (zie XIII.58) en Hendrika Wilhelmina HENSKENS.
Tr. Elisabeth Petronella de L'OR, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: BR 's-Hertogenbosch), dr. van Hubertus Franciscus de L'OR en Johanna Heurica SMITS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Wilhelmina.
Tr. Petrus Rudolf van COENEN.
2.
Johanna Hendrica.

XIV.67
Ludovicus Cornelia (Louis) STERRENBURG, zn. van Lambertus Gertrudis (Bart) STERRENBURG (zie XIII.58) en Hendrika Wilhelmina HENSKENS.
Tr. Johanna Petronella Elisabeth (Joke) PETERS, geb. te Meersen, dr. van Marinus L. PETERS en Antonia Maria HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia Wilhelmina Johanna Maria.
Tr. Ronnie MAKKINJE.
2.
Wilhelmina Martina (Irma).
Tr. Gijsbertus Maria Martinus van der BRUGGEN.
3.
Elisabeth Adriana (Ester).
Tr. Gerrit BROUWER.

XIV.69
Lambertus Gertrudis STERRENBURG, zn. van Lambertus Gertrudis (Bart) STERRENBURG (zie XIII.58) en Hendrika Wilhelmina HENSKENS.
Tr. Johanna Margaretha ROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Magdalena Wilhelmina Henrica.
Tr. Petrus Cornelia Gerardus Maria van DUNGEN, zn. van J.J.L.M. van DUNGEN en A.H. van den BOOGAARD.
2.
Johannes Theodorus.

XIII.65
Johannes Hendrikus (Jo) STERRENBURG, geb. op 08‑11‑1919 om 05:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 887), overl. op 23‑04‑2009 te 's-Hertogenbosch op 89-jarige leeftijd, zn. van Theodorus Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie XII.62) en Anna Maria JANSEN, werkster.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 07‑01‑1956 te 's-Hertogenbosch Joanna Elisabeth (Jeanette) CRAANE, 22 jaar oud, geb. op 26‑03‑1933 te 's-Hertogenbosch (bron: BR 's-Hertogenbosch), overl. op 19‑04‑1997 te 's-Hertogenbosch op 64-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Schijndel), dr. van Johannes Gerardus CRAANE en Joanna Elisabeth VERSLUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Johanna (Annemarie).
Partner is Henricus Joannes Adrianus (Henri) van KAMPEN, zn. van Wilhelmus van KAMPEN en Henriette Anna van der DONK.
3.
Jeannette.

XIV.74
Hendrikus Gerardus Clasinus (Patrick) STERRENBURG, zn. van Johannes Hendrikus (Jo) STERRENBURG (zie XIII.65) en Joanna Elisabeth (Jeanette) CRAANE.
Rel. Monique Suzanna Boudina Gerarda BELDE.
Uit deze relatie:
1.
Eva.
2.
Roos.

XIII.67
Petrus Leonardus (Piet) STERRENBURG, geb. op 28‑12‑1921 om 04:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 1278), overl. op 09‑10‑1985 te 's-Hertogenbosch op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Theodorus Adrianus Clasinus STERRENBURG (zie XII.62) en Anna Maria JANSEN, werkster.
Rel. Josephina Maria de KOK, geb. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 215), dr. van Cornelis Franciscus de KOK en Anna Maria Cornelia van GEFFEN.
Uit deze relatie:
2.
Catharina (Toos), geb. te 's-Hertogenbosch.
Tr. Alexander W.R. (Alex) KUYLAARS, 20 jaar oud, geb. op 04‑12‑1949, overl. op 01‑10‑2005 te 's-Hertogenbosch op 55-jarige leeftijd.
3.
Annemarie (Anne‑Marie).
Echtgenoot is Arnold Erik van de GRAAF.

XIV.77
Theodorus Petrus Cornelis (Theo) STERRENBURG, zn. van Petrus Leonardus (Piet) STERRENBURG (zie XIII.67) en Josephina Maria de KOK.
Tr. Woutrina Catharina (Tineke) HENDRIKS, geb. te 's-Hertogenbosch, dr. van Anthonius Marinus HENDRIKS en Johanna Petronella Wilhelmina BULTMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Josette Johanna Petronella Wilhelmina (Josette), geb. te 's-Hertogenbosch.

XV.67
Alexander Anthonius Petrus Mathijs (Alexander) STERRENBURG, geb. te 's-Hertogenbosch, zn. van Theodorus Petrus Cornelis (Theo) STERRENBURG (zie XIV.77) en Woutrina Catharina (Tineke) HENDRIKS.
Rel. Anouk Theodora Maria ROMBAUTS.
Uit deze relatie:
1.
Dano.

X.20
Gerardus Antonie STERRENBURG, arbeider, geb. op 02‑12‑1807 te Giessen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑12‑1807 te Giessen (get.: de vader) (bron: Doopboek), overl. op 31‑03‑1861 om 06:00 u. te Giessen op 53-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 6), zn. van Gerardus STERRENBURG (zie IX.30) en Antonetta SCHRIBA.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 05‑10‑1836 te Giessen (get.: R. en P. Elshout, A. de Rooy en A. Elshout) (bron: BS Giessen, aktenr.: 7) Cornelia ROSA, 23 jaar oud, geb. op 21‑02‑1813 om 07:00 u. te Waardhuizen (bron: BS Emmikhoven, aktenr.: 6), overl. op 25‑04‑1895 om 07:30 u. te Giessen op 82-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 5), dr. van Cornelis ROSA en Elske KAMERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus (zie XI.29).
2.
Corstiaan, arbeider, geb. op 04‑10‑1838 om 19:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 13), overl. op 06‑09‑1875 om 11:00 u. te Giessen op 36-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 16).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 23‑05‑1873 te Giessen (get.: A. Elshout, J. Peek, W. Hak en G. Vos) (bron: BS Giessen, aktenr.: 2) Aartje VOS, 32 jaar oud, dienstbode, geb. op 06‑05‑1841 om 17:00 u. te Poederoijen (bron: BS Poederoijen, aktenr.: 19), overl. op 11‑03‑1880 om 04:00 u. te Woudrichem op 38-jarige leeftijd (bron: BS Woudrichem, aktenr.: 11), 2e huwelijk met Frans Viveen. Dr. van Gerardus VOS en Aaltje SCHOUWENBURG.
3.
Mieke, geb. op 08‑11‑1840 om 03:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 15), overl. op 24‑02‑1843 om 18:00 u. te Giessen op 2-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 2).
4.
Doodgeboren kind, geb. op 21‑02‑1842 om 03:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 1), overl. op 21‑02‑1842 om 03:00 u. te Giessen, 0 dagen oud (bron: BS Giessen, aktenr.: 1).
5.
Maria, geb. op 27‑09‑1843 om 08:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 15), overl. op 12‑10‑1867 om 09:00 u. te Giessen op 24-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 18).
6.
Huibert (zie XI.37).
7.
Antonetta, geb. op 29‑04‑1850 om 13:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 5), overl. op 21‑06‑1852 om 08:00 u. te Giessen op 2-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 9).
8.
Antonetta, geb. op 25‑06‑1852 om 02:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 10), overl. op 28‑07‑1864 om 19:00 u. te Giessen op 12-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 13).

XI.29
Gerardus STERRENBURG, landbouwer, arbeider, geb. op 22‑09‑1837 om 23:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 8), overl. op 15‑04‑1927 om 10:00 u. te Andel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Andel, aktenr.: 5), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie X.20) en Cornelia ROSA.
Tr. (1) op 33-jarige leeftijd op 29‑03‑1871 te Andel (get.: G. Klop, P.C. Redert, G. Boogaards en J. van Noorloos) (bron: BS Andel, aktenr.: 2) Selia van NOORLOOS, 28 jaar oud, geb. op 03‑11‑1842 om 24:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 25), overl. op 25‑04‑1898 om 17:00 u. te Andel op 55-jarige leeftijd (bron: Andel, aktenr.: 10), dr. van Theodorus Franciscus van NOORLOOS en Cornelia VERSTEEG.
Tr. (2) op 61-jarige leeftijd op 30‑08‑1899 te Andel (get.: J. van Noorloos, G. Klop, J.P. Redert en H. Millenaar) (bron: BS Andel, aktenr.: 6) Goverdina de RADE, 49 jaar oud, geb. op 01‑11‑1849 om 01:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 29), overl. op 14‑03‑1915 om 22:00 u. te Andel op 65-jarige leeftijd (bron: BS Andel, aktenr.: 4), dr. van Vader ONBEKEND en Francijntje de RADE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Maria, geb. op 21‑11‑1872 om 19:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 37), overl. op 02‑09‑1939 om 15:30 u. te Gorinchem op 66-jarige leeftijd (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 123).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 10‑05‑1894 te Andel (get.: J. en T. Kant, J. van Noorloos en G. Klop) (bron: BS Andel, aktenr.: 5) Johannes KANT, 30 jaar oud, arbeider, geb. op 07‑06‑1863 om 06:00 u. te Rijswijk (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 12), overl. op 01‑11‑1943 om 08:00 u. te Rijswijk op 80-jarige leeftijd (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 12), zn. van Jacob KANT en Aartje KANT.
2.
Gerardus Antonie (zie XII.71).
3.
Maria Antonetta, geb. op 01‑07‑1876 om 15:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 15), overl. op 18‑09‑1954 om 18:15 u. te Arnhem op 78-jarige leeftijd (bron: BS Arnhem, aktenr.: 736).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 25‑08‑1897 te Arnhem (get.: W.F.H. van Zelm, W. Langenbach, A. Massink en H.J. Lamberts) (bron: BS Arnhem, aktenr.: 247) Hendrik FLUIT, 22 jaar oud, voerman, geb. op 28‑07‑1875 om 02:00 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 775), overl. op 26‑10‑1918 om 20:30 u. te Arnhem op 43-jarige leeftijd (bron: BS Arnhem, aktenr.: 929), zn. van Aalt FLUIT en Johanna JANSEN.
4.
Theodora Francina, geb. op 05‑11‑1878 om 09:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 18), overl. op 29‑05‑1947 om 15:30 u. te Andel op 68-jarige leeftijd (bron: BS Andel, aktenr.: 9).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 18‑08‑1898 te Andel (get.: B. Kraag, T. Kuup, G.A. Sterrenburg en F. Kamerman) (bron: BS Andel, aktenr.: 6) Arie NAAIJEN, 24 jaar oud, arbeider, huisknecht, geb. op 15‑10‑1873 om 22:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 31), overl. 11‑1955 te Andel, zn. van Gerrit NAAIJEN en Mijntje van HERWIJNEN.

XII.71
Gerardus Antonie STERRENBURG, grafgraver, aanspreker, kleermaker, geb. op 25‑10‑1874 om 10:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 30), overl. op 09‑07‑1916 om 22:30 u. te Andel op 41-jarige leeftijd (bron: BS Andel, aktenr.: 9), zn. van Gerardus STERRENBURG (zie XI.29) en Selia van NOORLOOS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑11‑1897 te Andel (get.: G. Klop, J.P. Redert, J. van Herwijnen en F. van Camp) (bron: BS Andel, aktenr.: 4) Johanna Hendrika van HERWIJNEN, 34 jaar oud, geb. op 16‑10‑1863 om 18:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 22), overl. op 19‑01‑1951 om 08:30 u. te Gorinchem op 87-jarige leeftijd (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 17), dr. van Johannes van HERWIJNEN en Adriana SONNEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis (zie XIII.74).
2.
Gerardus (zie XIII.76).
3.
Johannes (zie XIII.78).
4.
Adriaan (zie XIII.80).
5.
Selia Adriana, geb. op 02‑01‑1906 om 10:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 1), overl. op 10‑08‑2002 te Gorinchem op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑05‑1934 te Hoogblokland (get.: G. Sterrenburg en A. Broere) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6) Bart BROERE, 25 jaar oud, kantoorbediende, geb. op 05‑06‑1908 om 04:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 9), overl. op 30‑09‑1989 te Gorinchem op 81-jarige leeftijd (bron: Oude Algemene Begraafplaats), zn. van Jan BROERE en Marigje RIETVELD.
6.
Adriana (zie XIII.85).

XIII.74
Jan Cornelis STERRENBURG, arbeider, geb. op 11‑01‑1885 om 03:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 2), overl. op 09‑08‑1913 om 10:00 u. te Andel op 28-jarige leeftijd (bron: BS Andel, aktenr.: 12), onwettig kind van Johanna Hendrika van Herwijnen wordt gewettigd bij huwelijk. Zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XII.71) en Johanna Hendrika van HERWIJNEN.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 30‑11‑1907 te Giessen (get.: H., C. en A. de Lorn en H. van Hoven) (bron: BS Giessen, aktenr.: 1) Heiltje BOOGAARTS, 21 jaar oud, geb. op 14‑12‑1885 om 15:00 u. te Rijswijk (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 10), erkend bij het huwelijk in 1886. Overl. 09‑1972 te Gorinchem, 2e huwelijk met Gerrit Naaijen. Dr. van Hendrikus BOOGAARTS en Heiltje SPIERING.
Uit dit huwelijk:
1.
Heiltje, geb. op 29‑04‑1908 om 04:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 6), overl. op 17‑07‑1999 te Zetten op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 11‑04‑1929 te Andel (get.: G. Naaijen en J.H. de Vree) (bron: BS Andel, aktenr.: 2) Cornelis van DRUNEN, 24 jaar oud, arbeider, mandenmaker, geb. op 02‑03‑1905 om 17:00 u. te Wijk (bron: BS Wijk en Aalburg, aktenr.: 10), overl. ong. 1959, zn. van Willem van DRUNEN en Elisabeth VOS.
2.
Gerardus Antonie (zie XIV.85).
3.
Johanna Hendrika, geb. op 25‑10‑1912 om 01:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 38), overl. op 28‑03‑2007 te Almkerk op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 13‑04‑1933 te Andel (get.: J. Verheij en G.A. Sterrenburg) (bron: BS Andel, aktenr.: 3) Arie VERHEIJ, 26 jaar oud, arbeider, geb. op 07‑01‑1907 te Rijswijk (bron: BR Rijswijk), overl. op 01‑12‑1991 te Andel op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Teunis VERHEIJ en Neeltje KANT.

XIV.85
Gerardus Antonie STERRENBURG, nachtwaker, arbeider, geb. op 27‑12‑1909 om 12:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 35), overl. op 02‑01‑1991 te Andel op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan Cornelis STERRENBURG (zie XIII.74) en Heiltje BOOGAARTS.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 27‑02‑1930 te Rijswijk (get.: P. Versteeg en T. Slotboom) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 1) Anna Maria SMITS, 19 jaar oud, geb. op 27‑11‑1910 te Rijswijk (bron: BR Rijswijk), overl. op 05‑04‑2001 te Andel op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Arie SMITS en Anna Maria NIEUWKOOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis (Jan) (zie XV.69).
2.
Anna Maria, geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel Christinus Gerrit (Chris) VERHOEVEN, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Cornelis Willem VERHOEVEN en Heiltje den DEKKER.
3.
Arie (zie XV.73).
4.
Doodgeboren kind, geb. op 14‑04‑1942 om 15:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 68), overl. op 14‑04‑1942 om 15:00 u. te Gorinchem, 0 dagen oud (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 68).
5.
Gerrit Gerardus (zie XV.76).
6.
Frans (Frans) (zie XV.78).
7.
Heiltje Teuntje (Heiltje), geb. te Andel.
Tr. Willem (Wim) NOORLOOS, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Cornelis NOORLOOS en Bella Helena BRANDERHORST.

XV.69
Jan Cornelis (Jan) STERRENBURG, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XIV.85) en Anna Maria SMITS.
Tr. te Nederhemert (bron: Archiefkaart) Elizabeth DEKKERS, 22 jaar oud, geb. op 02‑06‑1932 te Nederhemert (bron: Archiefkaart), overl. op 26‑08‑2005 te Andel op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Gijsbert DEKKERS en Antonia BODMER.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Anna Maria (Annemieke).
Echtgenoot is Theodorus Johannes Maria ANDRIESSEN, zn. van J.A. ANDRIESSEN en A.M.M. de JONG.

XVI.15
Gerardus Antonie (Gerard) STERRENBURG, zn. van Jan Cornelis (Jan) STERRENBURG (zie XV.69) en Elizabeth DEKKERS.
Tr. Anna Sophia (Fia) RUISCH, dr. van Johannes RUISCH en Jacoba Maria van GERDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ilse Jacoba Elizabeth Maria.
2.
Tom.

XVI.17
Gijsbert Antonie (Gijs) STERRENBURG, zn. van Jan Cornelis (Jan) STERRENBURG (zie XV.69) en Elizabeth DEKKERS.
Tr. Regine KOHLMETZ, dr. van Hans‑Joachim KOHLMETZ en Gisela Elvira Erika SCHNEIDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Nadine.
2.
Laura.

XV.73
Arie STERRENBURG, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XIV.85) en Anna Maria SMITS.
Tr. te Arkel Geertje (Gerrie) van den DOOL, geb. te Arkel, dr. van Wouter van den DOOL en Hendrika SLOB.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Antonie, geb. te Gorinchem.
2.
Hendrikus (zie XVI.22).

XVI.22
Hendrikus STERRENBURG, geb. te Arkel, zn. van Arie STERRENBURG (zie XV.73) en Geertje (Gerrie) van den DOOL.
Echtgenote is Johanna Hubertina Helena Maria van ENGELEN, dr. van Petrus Hubertus van ENGELEN en Petronella WELTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Moniek.
2.
Vera.

XV.76
Gerrit Gerardus STERRENBURG, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XIV.85) en Anna Maria SMITS.
Tr. te Papendrecht Cornelia Maria (Ria) van BRUCHEM, 20 jaar oud, geb. op 30‑08‑1943 te Benschop, overl. op 12‑05‑2013 te Andel op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Arie van BRUCHEM en Aartje ROSKAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Antonie, geb. te Andel.
2.
Arie Aart (zie XVI.25).

XVI.25
Arie Aart STERRENBURG, zn. van Gerrit Gerardus STERRENBURG (zie XV.76) en Cornelia Maria (Ria) van BRUCHEM.
Tr. Derkje Anita TREFFERS, dr. van Leendert TREFFERS en Cornelia Jenneke Grietje HEIJSTEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Gerardus.
2.
Cornelia Maria.
3.
E.J.

XV.78
Frans (Frans) STERRENBURG, drukker, zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XIV.85) en Anna Maria SMITS.
Tr. (1) te Andel Cornelia Maaike van VUGT, geb. te Giessen, dr. van Willem van VUGT en Mechelina Antonia COLIJN.
Tr. (2) Johanna Maria (Hannie) PELLIKAAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maurice André (zie XVI.27).
2.

XVI.27
Maurice André STERRENBURG, zn. van Frans (Frans) STERRENBURG (zie XV.78) en Cornelia Maaike van VUGT.
Tr. Adriana van de WETERING, dr. van J. van de WETERING en P. van RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Floor Pieternella Cornelia.
2.
Lars Willem.

XVI.29
Gerardus Marius Antonie STERRENBURG, zn. van Frans (Frans) STERRENBURG (zie XV.78) en Cornelia Maaike van VUGT.
Tr. Simone BOERS, dr. van A. BOERS en C.P. de BRUINE.
Uit dit huwelijk:
1.
Sven.

XIII.76
Gerardus STERRENBURG, arbeider, geb. op 31‑08‑1898 om 16:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 24), overl. op 15‑08‑1983 te Gorinchem op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XII.71) en Johanna Hendrika van HERWIJNEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 01‑06‑1922 te Almkerk (get.: G. de Waal en A. Hak) (bron: BS Almkerk, aktenr.: 8) Arnolda Metta van der WIEL, 23 jaar oud, geb. op 01‑11‑1898 om 17:00 u. te De Werken (bron: De Werken en Sleeuwijk, aktenr.: 82), overl. op 17‑04‑1991 te Gorinchem op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Mathijs van der WIEL en Johanna van der VEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Hendrika, geb. op 27‑08‑1923 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 14‑05‑1997 te Gorinchem op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haarhof).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 12‑02‑1947 te Gorinchem (bron: Advertentie) Mascelus van WIJK, 26 jaar oud, geb. op 22‑07‑1920 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 16‑04‑2003 te Wageningen op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem van WIJK en Johanna van HERWIJNEN.
2.
Metta Johanna, geb. op 17‑07‑1925 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 07‑08‑2016 te Gorinchem op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Selia Willemina, geb. op 06‑10‑1926 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 21‑01‑2012 te Woudrichem op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 01‑06‑1949 te Gorinchem (bron: Advertentie) Machiel VERSCHUUR, 25 jaar oud, geb. op 27‑05‑1924 te Woudrichem (bron: BR Woudrichem), overl. op 22‑05‑1992 te Woudrichem op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adrianus Gerardus VERSCHUUR en Beatrix Wilhelmina STRUIK.
4.
Gerardus Antonie (zie XIV.94).
5.
Mathijs Willem, geb. op 12‑07‑1931 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 28‑12‑2009 te Gorinchem op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 14‑12‑1959 te Lemmer (bron: Advertentie), tr. kerk op 14‑12‑1959 te Lemmer (NH) (bron: Advertentie) Aaltje (Alie) de VRIES, 23 jaar oud, geb. op 08‑03‑1936 te Maassluis, overl. op 11‑04‑2014 te Gorinchem op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Albert de VRIES en Anna Margaretha MENKE.
6.
Arnolda Gerarda (Nolda), geb. te Andel (bron: BR Andel).

XIV.94
Gerardus Antonie STERRENBURG, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Gerardus STERRENBURG (zie XIII.76) en Arnolda Metta van der WIEL.
Tr. (1) te Gorinchem Johanna de GIER, 27 jaar oud, geb. op 10‑10‑1924 te Gorinchem (bron: BR Gorinchem), overl. op 12‑07‑1982 te Gorinchem op 57-jarige leeftijd (bron: Oude Algemene Begraafplaats), dr. van Johannes de GIER en Helena Margaretha van BAALEN.
Tr. (2) Gijsbertha van WILLEGEN, geb. op 29‑01‑1927 te Gameren (bron: BR Gameren), overl. op 10‑11‑1993 te Gorinchem op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Gijsbertus Cornelis van Dalen. Dr. van Jan Gijsbert van WILLEGEN en Maria KERKHOFF.
Tr. (3) te Gorinchem Geertruida Henrica VERHAGEN, geb. te Tilburg (bron: BR Tilburg, aktenr.: 205), dr. van Johannes Machiel VERHAGEN en Cornelia Antonia van DONGEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
A.G.J. (Arie) (zie XV.83).

XV.83
A.G.J. (Arie) STERRENBURG, geb. te Gorinchem, zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XIV.94) en Johanna de GIER.
Echtgenote is C.J. (Carla) van der GIESSEN.
Rel. (2) Adriana Elisabeth SLOB, dr. van Herber SLOB en Cornelia LANSER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
L.J. (Laura), geb. te Sliedrecht.
2.
K.A. (Krispijn).

XIII.78
Johannes STERRENBURG, arbeider, geb. op 12‑03‑1900 om 17:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 10), overl. op 30‑03‑1992 te Andel op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XII.71) en Johanna Hendrika van HERWIJNEN.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 03‑05‑1934 te Andel (get.: C. en A. van Rijswijk) (bron: BS Andel, aktenr.: 4) Heiltje Johanna van RIJSWIJK, 21 jaar oud, geb. op 28‑02‑1913 om 04:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 5), overl. op 28‑12‑1990 te Andel op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Jan van RIJSWIJK en Heiltje Johanna van der KOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Hendrika (Joke), geb. op 15‑10‑1934 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 09‑03‑2014 te Breda op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1957 Jan Lambertus (Jan) WIJTMANS, 20 jaar oud, geb. op 01‑07‑1936 te Wijk en Aalburg (bron: BR Wijk en Aalburg), overl. op 24‑12‑2008 te Etten-Leur op 72-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), zn. van Willem WIJTMANS en Geetje Daatje van HAARLEM.
2.
Jan (Jan) (zie XIV.103).
3.
4.
Heiltje Johanna (Heiltje), geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel Antonie van KAPEL, 25 jaar oud, geb. op 14‑05‑1941 te Wijk en Aalburg (bron: BR Wijk en Aalburg), overl. op 30‑08‑2006 te Andel op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit van KAPEL en Jenneke van RIJSWIJK.
5.
Selia (Sea), geb. te Andel.

XIV.103
Jan (Jan) STERRENBURG, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XIII.78) en Heiltje Johanna van RIJSWIJK.
Tr. Allegonda Johanna Marijke (Gonnie) van ENGELEN, dr. van Hendrikus Paulus van ENGELEN en Petronella van OVERBEEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes.
2.
P.
Rel. M.A.H. van DIJK.

XIV.105
Gerardus Antonie (Gerard) STERRENBURG, geb. op 20‑07‑1937 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 02‑01‑2013 te Andel op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XIII.78) en Heiltje Johanna van RIJSWIJK.
Tr. Johanna Gerritje (Johanna) BIESHEUVEL, dr. van Matthijs BIESHEUVEL en Johanna van der POL.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Heiltje (Jolanda).

XV.90
Johannes Matthijs (Anne) STERRENBURG, zn. van Gerardus Antonie (Gerard) STERRENBURG (zie XIV.105) en Johanna Gerritje (Johanna) BIESHEUVEL.
Tr. Sharon DRAGT, dr. van W. DRAGT en J.M. LANDA.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthew.
2.
Brandon.

XIII.80
Adriaan STERRENBURG, arbeider, veekoper, melkslijter, geb. op 23‑11‑1902 om 11:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 25), overl. op 11‑02‑1996 te Andel op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XII.71) en Johanna Hendrika van HERWIJNEN.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 12‑09‑1925 te Rijswijk (get.: J. Lievaart en W. van Anrooij) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 4) Johanna LIEVAART, 19 jaar oud, geb. op 18‑10‑1905 te Rijswijk (bron: BR Rijswijk), overl. op 26‑12‑1989 te Andel op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Leendert LIEVAART en Johanna BOS.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Johanna Magdalena (Annie), geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel Johannes (Jan) ARENDSE, 24 jaar oud, geb. op 25‑11‑1926 te Eethen, overl. op 07‑02‑2013 te Eethen op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter Willem ARENDSE en Kornelia van WIJK.
3.
Leentje Adriana (Leentje), geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel Adrianus (Adriaan) KAMERMAN, geb. te Lisse, zn. van Gijsbert Adrianus KAMERMAN en Mijntje DEKKER.
4.
Selia Pieternella, geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel Robbert van der WIEL, 25 jaar oud, geb. op 07‑03‑1929 te Woudrichem (bron: BR Woudrichem), overl. op 14‑05‑1987 te Gorinchem op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Aart van der WIEL en Jenneken VIVEEN.
5.
Johan Hendrik (Johan) (zie XIV.119).
6.
Hendrika Jenneke (Drika), geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel Marius van LOON, 23 jaar oud, geb. op 15‑08‑1932 te Wijk en Aalburg (bron: BR Wijk en Aalburg), overl. op 22‑06‑2009 te Andel op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Hendrik van LOON en Catharina BOUMAN.
7.
Adriaan (Arie) (zie XIV.123).
8.
Jenneke, geb. te Andel (bron: BR Andel).
Tr. te Andel (bron: Archiefkaart) Jan Hendrik STERK, 27 jaar oud, geb. op 25‑02‑1931 te Poederoijen (bron: BR Poederoijen), overl. op 30‑10‑1979 te Aalst op 48-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Aalst), zn. van Arie STERK en Janna Metje DUIJZER.
9.
Adriana, geb. op 24‑02‑1937 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 19‑05‑1979 te Giessen op 42-jarige leeftijd.
Tr. te Andel Jacob KANT, geb. te Rijswijk (bron: BR Rijswijk), zn. van Gerrit KANT en Stijntje Jacoba BAAS.
10.
Leendert (zie XIV.129).
11.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑11‑1941 om 13:30 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 612), geslacht onbekend. Overl. op 15‑11‑1941 om 13:30 u. te 's-Hertogenbosch, 0 dagen oud (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 612).
12.
Jan (zie XIV.132).

XIV.110
Gerardus Antonie (Gerrit) STERRENBURG, geb. op 15‑01‑1927 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 22‑11‑2003 te Andel op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan STERRENBURG (zie XIII.80) en Johanna LIEVAART.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 19‑05‑1949 te Lisse (bron: Nieuwe Leidsche Courant) Hendrika KAMERMAN, 27 jaar oud, geb. op 10‑01‑1922 te Lisse, overl. op 17‑12‑1983 te Andel op 61-jarige leeftijd, dr. van Gijsbert Adrianus KAMERMAN en Mijntje DEKKER.
Tr. (2) op 62-jarige leeftijd op 08‑08‑1989 te Woudrichem (bron: Advertentie) Adriana VOS, 57 jaar oud, geb. op 07‑03‑1932 te Veen (bron: BR Veen), overl. op 17‑07‑2014 te Wijk en Aalburg op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Dirk de Fijter. Dr. van Arie VOS en Jenneke TIMMERMANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie (zie XV.92).
2.
Gerrit.
3.
Jenny.
Rel. Peter N.N.

XV.92
Arie STERRENBURG, zn. van Gerardus Antonie (Gerrit) STERRENBURG (zie XIV.110) en Hendrika KAMERMAN.
Rel. Germaine N.N.
Uit deze relatie:
1.
Lorenzo.
2.
Melissa.

XIV.119
Johan Hendrik (Johan) STERRENBURG, geb. op 14‑08‑1932 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 25‑03‑2012 te Andel op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan STERRENBURG (zie XIII.80) en Johanna LIEVAART.
Tr. te Brakel (bron: Archiefkaart) Aartje (Artje) van DALEN, geb. te Brakel (bron: Archiefkaart), dr. van Jan van DALEN en Maria SCHREUDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Adriana (Joke).
Rel. Teunis Johannes (Tonnie) van ARKEL.
2.
Marian.
Rel. Bert N.N.

XIV.123
Adriaan (Arie) STERRENBURG, schipper, geb. te Andel (bron: BR Andel), zn. van Adriaan STERRENBURG (zie XIII.80) en Johanna LIEVAART.
Tr. te Andel Johanna Cornelia (Hannie) VERBEEK, geb. te Veen, dr. van Dirk VERBEEK en Gijsje den DEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan (Arie) (zie XV.101).

XV.101
Adriaan (Arie) STERRENBURG, zn. van Adriaan (Arie) STERRENBURG (zie XIV.123) en Johanna Cornelia (Hannie) VERBEEK.
Echtgenote is Hendrina Adriana Maria van der MEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan Johan.

XIV.129
Leendert STERRENBURG, geb. op 16‑08‑1939 te 's-Hertogenbosch (bron: BR Andel), overl. op 12‑11‑2010 te Andel op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan STERRENBURG (zie XIII.80) en Johanna LIEVAART.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑08‑1966 te Brakel (bron: Archiefkaart) Geertruida Woutera Cornelia van de WERKEN, 23 jaar oud, geb. op 10‑02‑1943 te Poederoijen (bron: Archiefkaart), overl. op 28‑09‑2016 te Andel op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Hendrik van de WERKEN en Cornelia van TRIGT.
Uit dit huwelijk:
3.
Cornelia Elizabeth Wilhelmina Johanna (Colinda).
Tr. Cornelus Klaas (Corne) BOUMAN.
4.
Marleen.
Rel. Andre N.N.

XV.103
Adriaan Hendrik Gerardus Antonie (Ryan) STERRENBURG, geb. te Andel, zn. van Leendert STERRENBURG (zie XIV.129) en Geertruida Woutera Cornelia van de WERKEN.
Partner is Johanna Marleen (Ingrid) STRUIK, dr. van Cornelis Philippus STRUIK en Goverdina van BURGEL.
Uit deze relatie:
1.
Leendert Adrianyan Erik (Yannik).
2.
Lise Dine Rose Sterre (Sterre).

XV.105
Hendrik Cornelis Jan Gerrit (Erik) STERRENBURG, zn. van Leendert STERRENBURG (zie XIV.129) en Geertruida Woutera Cornelia van de WERKEN.
Tr. Antonia Catharina (Carina) IPPEL, dr. van Antonie Teunis IPPEL en Elisabeth C. van OORD.
Uit dit huwelijk:
1.
Deamon.
2.
Bjorn.
3.
Rowan.

XIV.132
Jan STERRENBURG, geb. op 15‑03‑1945 te Andel, overl. op 12‑09‑2014 te Andel op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan STERRENBURG (zie XIII.80) en Johanna LIEVAART.
Tr. te Ammerzoden (bron: Archiefkaart) Wijntje KRIJGH, geb. te Ammerzoden (bron: Archiefkaart), dr. van Jan KRIJGH en Wina van HERP.
Uit dit huwelijk:
1.
Winanda Christel Ivette.
Tr. Pieter BAKS, zn. van J. BAKS en A.P.M. de ROOIJ.
2.
Rudolf Jan Frederick.
Tr. Tamara Mariette Alberta van DAMME.

XIII.85
Adriana STERRENBURG, geb. op 05‑03‑1907 om 22:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 9), overl. op 03‑10‑1992 te Gorinchem op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie XII.71) en Johanna Hendrika van HERWIJNEN.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 23‑10‑1930 te Andel (get.: J.G. Schouten en A.G. van Lier) (bron: BS Andel, aktenr.: 11) Cornelis KRAAIJ, 26 jaar oud, arbeider, manufacturier, geb. op 10‑01‑1904 om 07:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 2), overl. op 20‑06‑1987 te Andel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie KRAAIJ en Ditje van RIJSWIJK.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit de tweede relatie:
1.
Doodgeboren kind STERRENBURG, geb. op 30‑09‑1930 om 01:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 16), geslacht onbekend. Overl. op 30‑09‑1930 om 01:00 u. te Andel, 0 dagen oud (bron: BS Andel, aktenr.: 16).

XI.37
Huibert STERRENBURG, arbeider, geb. op 25‑12‑1846 om 03:00 u. te Giessen (bron: BS Giessen, aktenr.: 26), overl. op 18‑11‑1919 om 09:30 u. te Almkerk op 72-jarige leeftijd (bron: BS Almkerk, aktenr.: 46), zn. van Gerardus Antonie STERRENBURG (zie X.20) en Cornelia ROSA.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑06‑1872 te Almkerk (get.: P. Fassen, H. vann Gool, P. van Kuijk en C. van der Beek) (bron: BS Almkerk, aktenr.: 9) Willemina Helena OLDENBURG, 23 jaar oud, geb. op 02‑03‑1849 om 08:00 u. te Uitwijk (bron: BS Almkerk en Uitwijk, aktenr.: 15), overl. op 11‑01‑1917 om 12:00 u. te Almkerk op 67-jarige leeftijd (bron: BS Almkerk, aktenr.: 2), dr. van Willem OLDENBURG en Sophia van BALLEGOIJEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 25‑10‑1873 om 20:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 47), overl. op 28‑03‑1938 om 04:00 u. te Rotterdam op 64-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1289).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 05‑01‑1894 te Almkerk (get.: W. Oldenburg, H. van der Morren, J.C.W.M. van Sittert en P. Fasen) (bron: BS Almkerk, aktenr.: 1) Dirk SCHOUTEN, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 25‑07‑1868 om 11:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 29), zn. van Nicolaas SCHOUTEN en Pieternella van RIJSWIJK.
2.
Willem, geb. op 27‑06‑1875 om 04:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk en Uitwijk, aktenr.: 29), overl. op 04‑09‑1875 om 22:00 u. te Almkerk, 69 dagen oud (bron: BS Almkerk en Uitwijk, aktenr.: 20).
3.
Sophia Antoinetta, dienstbode, geb. op 04‑03‑1877 om 04:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 10), overl. op 20‑04‑1955 om 19:30 u. te Raamsdonk op 78-jarige leeftijd (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 36).
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 17‑03‑1898 te Almkerk (get.: P. van Kuijk, J.C.W.M. van Sittert, N. Romijn en B. Pellikaan) (bron: BS Almkerk, aktenr.: 6) Arie PRUIJSEN, 42 jaar oud, arbeider, geb. op 05‑07‑1855 om 23:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 28), overl. op 10‑02‑1920 om 06:00 u. te Giessen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Giessen, aktenr.: 3), zn. van Jan PRUIJSEN en Sijke RUIMSCHOTEL.
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 04‑03‑1922 te Giessen (get.: C. en A. de Lorn) (bron: BS Giessen, aktenr.: 2) Jan LIEVAART, 44 jaar oud, koopman, geb. op 18‑06‑1877 om 02:00 u. te Rijswijk (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 10), overl. voor 1955, 1e huwelijk met Cornelia van Heukelom. Zn. van Jacob LIEVAART en Jenneke SMITS.
4.
Gerardus Antonie, arbeider, geb. op 22‑08‑1878 om 07:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 38), overl. op 10‑10‑1963 om 18:30 u. te Gorinchem op 85-jarige leeftijd (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 238), ongehuwd.
5.
Wilhelmina, geb. op 27‑02‑1880 om 18:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 18), overl. op 04‑10‑1880 om 09:00 u. te Almkerk, 220 dagen oud (bron: BS Almkerk, aktenr.: 54).
6.
Willem, geb. op 02‑01‑1882 om 07:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 3), overl. op 20‑03‑1882 om 19:00 u. te Almkerk, 77 dagen oud (bron: BS Almkerk, aktenr.: 27).
7.
Bastiaan, geb. op 16‑04‑1883 om 06:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 32), overl. op 01‑01‑1884 om 07:00 u. te Almkerk, 260 dagen oud (bron: BS Almkerk, aktenr.: 2).
8.
Willem, geb. op 14‑02‑1886 om 10:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 12), overl. op 17‑06‑1886 om 06:00 u. te Almkerk, 123 dagen oud (bron: BS Almkerk, aktenr.: 43).
9.
Willem, geb. op 17‑06‑1887 om 18:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 49), overl. op 25‑11‑1887 om 20:00 u. te Almkerk, 161 dagen oud (bron: BS Almkerk, aktenr.: 61).
10.
Willem (zie XII.89).

XII.89
Willem STERRENBURG, koopman, geb. op 18‑06‑1890 om 07:00 u. te Almkerk (bron: BS Almkerk, aktenr.: 61), overl. op 12‑05‑1963 te Uitwijk op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats, aktenr.: 6), zn. van Huibert STERRENBURG (zie XI.37) en Willemina Helena OLDENBURG.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 04‑10‑1913 te Andel (get.: G. den Dekker, A. Naaijen, J. van Wijngaarden en P. van Rijswijk) (bron: BS Andel, aktenr.: 14) Pieternella den DEKKER, 19 jaar oud, geb. op 12‑01‑1894 om 07:00 u. te Andel (bron: BS Andel, aktenr.: 2), overl. op 17‑02‑1961 te Andel op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Uitwijk, aktenr.: 6), dr. van Cornelis den DEKKER en Helena van DULST.
Uit dit huwelijk:
1.
Huibert, geb. op 05‑08‑1914 te Almkerk (bron: BR Almkerk, aktenr.: 68), overl. op 31‑01‑1992 te Rijswijk op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Helena, geb. op 21‑10‑1915 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 03‑01‑2000 te Andel op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 03‑08‑1935 te Almkerk (get.: T. Kwetters en A.J. Pauli) (bron: BS Almkerk, aktenr.: 18) Marius KWETTERS, 32 jaar oud, arbeider, geb. op 21‑11‑1902 om 04:30 u. te Veen (bron: BS Veen, aktenr.: 37), overl. op 04‑09‑1985 te Andel op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Sijmen KWETTERS en Maria Catharina van VUREN.
3.
Wilhelmina, geb. op 22‑12‑1916 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 02‑05‑1931 om 23:00 u. te Almkerk op 14-jarige leeftijd (bron: BS Almkerk, aktenr.: 15).
4.
Cornelia, geb. op 12‑03‑1918 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 24‑12‑1994 te 's-Hertogenbosch op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑11‑1941 te Almkerk (get.: A. Timmermans en H. Sterrenburg) (bron: BS Almkerk, aktenr.: 14) Dirk Antonie TIMMERMANS, 30 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑12‑1910 te Veen (bron: BR Veen), overl. op 21‑07‑1972 te Andel op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arnoldus Johannes TIMMERMANS en Gerritje BRIENEN.
5.
Gerrit (zie XIII.93).
6.
Johannes (zie XIII.95).
7.
Leendert Adriaan (zie XIII.97).
8.
Cornelis (zie XIII.99).
9.
Huibertje Sofia, geb. te Almkerk (bron: BR Almkerk).
Tr. te Almkerk (bron: BR Andel) Hendrik Pieter GROENENBERG, 26 jaar oud, geb. op 11‑03‑1917 te Andel (bron: BR Andel), overl. op 09‑11‑1990 te Andel op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis GROENENBERG en Johanna Petronella KANT.
10.
Sophia Antonetta, geb. op 15‑02‑1927 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 01‑11‑2009 te Uitwijk op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 05‑1949 te Almkerk Joost OLDENBURG, geb. op 03‑09‑1921 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 19‑10‑1994 op 73-jarige leeftijd, zn. van Wouter OLDENBURG en Elizabeth HEIJSTEK.
11.
Marinus, geb. op 03‑10‑1928 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 15‑12‑1944 om 21:00 u. te Ermelo op 16-jarige leeftijd (bron: BS Ermelo, aktenr.: 356).
12.
Pieter (zie XIII.106).
13.
Wilhelmina, geb. op 04‑10‑1931 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 05‑03‑2006 te Giessen op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 15‑08‑1952 te Almkerk Joost van HAAFTEN, 33 jaar oud, geb. op 11‑07‑1919 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 23‑08‑1995 te Giessen op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert van HAAFTEN en Adriana KANT.
14.
Gijsbert (zie XIII.110).
15.
Arie (zie XIII.112).
16.
Juliana Bernhardina, geb. te Almkerk (bron: BR Almkerk).
Tr. te Almkerk Alexander STERKENBURG, geb. te Almkerk (bron: BR Almkerk), zn. van Pieter STERKENBURG en Geertrui Catharina KAMP.
17.
Teunis (zie XIII.116).
18.
Bernhard Juliaan (zie XIII.118).

XIII.93
Gerrit STERRENBURG, geb. op 14‑01‑1920 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 10‑10‑1978 te Uitwijk op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 14‑12‑1950 Peterke HAGEN, 26 jaar oud, geb. op 20‑09‑1924 te Eethen (bron: BR Eethen), overl. op 22‑11‑1991 te Uitwijk op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Antonie HAGEN en Johanna Pieternella de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (Wim), geb. te Almkerk.
2.
Antonie (Anton) (zie XIV.136).
3.
Johanna Pieternella (Janny), geb. te Almkerk.
Rel. Teunis THUR.

XIV.136
Antonie (Anton) STERRENBURG, geb. te Almkerk, zn. van Gerrit STERRENBURG (zie XIII.93) en Peterke HAGEN.
Tr. Teuntje (Thea) COMBEE, 22 jaar oud, geb. op 13‑06‑1958, overl. op 04‑06‑2011 te Meeuwen op 52-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit (zie XV.115).
2.
Alida Peterke (Linda).
Tr. Hubertus (Bert) SCHREUDERS, zn. van D. SCHREUDERS en A.E. MIJNDERS.
3.
Geertruidus Antonie (Anton).

XV.115
Gerrit STERRENBURG, geb. te Meeuwen, zn. van Antonie (Anton) STERRENBURG (zie XIV.136) en Teuntje (Thea) COMBEE.
Tr. kerk te Genderen Cornelia Woutrina (Corina) ROSENBRAND, geb. te Wijk en Aalburg, dr. van Jacobus ROSENBRAND en Woutrina van BERGEIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark.

XIII.95
Johannes STERRENBURG, geb. op 07‑03‑1922 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 20‑07‑2001 te Uitwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. 01‑1951 te Werkendam Jannigje IPPEL, geb. op 08‑02‑1925 te Werkendam (bron: BR Werkendam), overl. op 31‑08‑1999 te Uitwijk op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Teunis IPPEL en Maaike van ELZELINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XIV.140).
2.
Wihelmina Maria, geb. te Almkerk.
Tr. Gerard (Gerard) VOLK.
3.
Teunis.
Rel. T. (Tineke) PRINS.

XIV.140
Willem STERRENBURG, geb. op 30‑12‑1951 te Almkerk, overl. op 28‑10‑2010 te Andel op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XIII.95) en Jannigje IPPEL.
Tr. te Rijswijk Clasina Gijsbertje van RIJSWIJK, geb. te Andel, dr. van Cornelis van RIJSWIJK en Elisabeth KANT.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Cornelia (Esther), geb. te Andel.
2.
Johannes (Hanno), geb. te Andel.
3.
Willem Clazinus (Elwin), geb. te Andel.
Rel. Marleen N.N.
4.
Maria Jannigje (Mirjam), geb. te Andel.
Rel. Gerrit N.N.

XIII.97
Leendert Adriaan STERRENBURG, geb. op 13‑06‑1923 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 30‑09‑1979 te Uitwijk op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. te Almkerk (bron: Advertentie) Wouterke Maria Johanna SMITS, geb. te Almkerk (bron: BR Almkerk), dr. van Teunis SMITS en Maaike WESTERLAKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Joost (Wim) (zie XIV.146).
2.
Teunis Marinus (Teus) (zie XIV.148).
3.
Maaike Pieternella (Maaike).
Rel. Gerrit N.N.
4.
Pieternella Wilhelmina (Elly).
Rel. Adriaan N.N.
5.
Wouterke Maria Johanna (Jolanda).
Rel. Hans N.N.

XIV.146
Willem Joost (Wim) STERRENBURG, zn. van Leendert Adriaan STERRENBURG (zie XIII.97) en Wouterke Maria Johanna SMITS.
Rel. Wilhelmina (Willy) BAKS, dr. van Johannes BAKS en Teuntje KANT.
Uit deze relatie:
1.
Teuntje Maria Johanna (Antonette), kapster.
2.
André (zie XV.127).
3.
Winnie.

XV.127
André STERRENBURG, zn. van Willem Joost (Wim) STERRENBURG (zie XIV.146) en Wilhelmina (Willy) BAKS.
Rel. Lisan N.N.
Uit deze relatie:
1.
Eva.
2.
Ruben.

XIV.148
Teunis Marinus (Teus) STERRENBURG, geb. te Almkerk, zn. van Leendert Adriaan STERRENBURG (zie XIII.97) en Wouterke Maria Johanna SMITS.
Rel. Aagje UITHOVEN, dr. van Corstiaan Pieter UITHOVEN en Wilhelmina ARENDSE.
Uit deze relatie:
1.
Wilnanda.
2.
Leandra.
3.
Marionne.

XIII.99
Cornelis STERRENBURG, geb. op 01‑09‑1924 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 27‑02‑2016 te Uitwijk op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. te Poederoijen (bron: Archiefkaart) Jantje BOK, geb. te Poederoijen (bron: BR Poederoijen), dr. van Dirk BOK en Alida van der VEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Marinus (Dick) (zie XIV.156).
2.
Pieternella Alida (Nel), geb. te Almkerk.
Rel. Piet N.N.

XIV.156
Dirk Marinus (Dick) STERRENBURG, geb. te Almkerk, zn. van Cornelis STERRENBURG (zie XIII.99) en Jantje BOK.
Tr. Geertruida (Truus) DIJKHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Erwin William, geb. te Leeuwarden (bron: Leeuwarder Courant).
2.
Marnix Jelmer.

XIII.106
Pieter STERRENBURG, geb. op 05‑12‑1929 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 23‑01‑1999 te Waardhuizen op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. (1) 11‑1954 te Andel Johanna GROENENBERG, geb. op 12‑07‑1932 te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen), overl. op 07‑08‑1981 te Waardhuizen op 49-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Corstiaan Antonie GROENENBERG en Pieternella KERKWIJK.
Tr. (2) Wouterke Maria Johanna SMITS, geb. te Almkerk (bron: BR Almkerk), dr. van Teunis SMITS en Maaike WESTERLAKEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 20‑09‑1955 te Almkerk (bron: BS Almkerk en Uitwijk, aktenr.: 24), overl. op 20‑09‑1955 te Almkerk, 0 dagen oud (bron: BS Almkerk en Uitwijk, aktenr.: 24).
2.
Pieternella (Nella).
Tr. Arie BOUMAN.
3.
Wilhelmina Johanna (Willy).
Rel. A. (Arnold) de ROOY.
4.
Corstiaan Antonie.

XIII.110
Gijsbert STERRENBURG, metselaar, geb. te Almkerk (bron: BR Almkerk), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. te Dussen (bron: Advertentie) Clara van DAALEN, geb. te Dussen (bron: BR Dussen), dr. van Marinus Johannes van DAALEN en Johanna Willemina GEERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Huibert Marinus, geb. te Andel.
2.
Johanna Wilhelmina, geb. te Almkerk.
Tr. Hendrik van WOUWEN.

XIII.112
Arie STERRENBURG, geb. op 27‑08‑1934 te Almkerk (bron: BR Almkerk), overl. op 14‑02‑2003 te Rijswijk op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. Huibertje Johanna DALM, geb. te Giessen, dr. van Jacob DALM en Adriana TAMERUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella Adriana (Petra), geb. te Almkerk.
2.
Jacob Willem (Jaco), geb. te Almkerk.
3.
Pieter Johannes (Piet), geb. te Almkerk.
4.
Adriana Pieternella (Rianne).
Rel. Pieter Cornelis (Piet) van der HEIJDEN, zn. van Pieter Cornelis van der HEIJDEN en Maaike VOS.
5.
Gerrit Antonie (Gerrit) (zie XIV.174).

XIV.174
Gerrit Antonie (Gerrit) STERRENBURG, zn. van Arie STERRENBURG (zie XIII.112) en Huibertje Johanna DALM.
Partner is Esther van WILLIGEN, dr. van O. van WILLIGEN en H. van ZANTEN.
Uit deze relatie:
1.
Chanel.
2.
Yamila.

XIII.116
Teunis STERRENBURG, geb. te Almkerk, zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. te Brakel (bron: Advertentie) Wilhelmina de GIER, geb. te Tiel, dr. van Willem de GIER en Anna Hendrika GENNISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella Anna Hendrika (Ella), geb. te Giessen.
Rel. Marius N.N.
2.
Willem (Wim) (zie XIV.178).
3.
Anna Hendrika Pieternella (Annie), geb. te Giessen.
Rel. Jan N.N.
4.
Teunis Johannes (Theo), geb. te Giessen.

XIV.178
Willem (Wim) STERRENBURG, geb. te Giessen, zn. van Teunis STERRENBURG (zie XIII.116) en Wilhelmina de GIER.
Tr. Johanna Jannigje Hendrika (Jolanda) VERVOORN, dr. van Johan Martinus VERVOORN en Hendrika Agatha SCHERFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Wilhelmina (Tessa).
2.
Johanna Jannigje (Melissa).

XIII.118
Bernhard Juliaan STERRENBURG, geb. te Almkerk, zn. van Willem STERRENBURG (zie XII.89) en Pieternella den DEKKER.
Tr. te Giessen Dirkje Jenneke van VUGT, geb. te Giessen, dr. van Jan van VUGT en Teuntje Wilhelmina GEERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geb. te Gorinchem.

VI.11
Johannes STERRENBURG, schoenmaker, geb. te Geertruidenberg, zn. van Simon STERRENBURG (zie V.6) en Catalijn Jans de la PLIEU.
Otr. (1) op 16‑04‑1684 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 04‑05‑1684 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Anneke Hendriks CARPENSTEIJN, geb. ong. 1660 te Besoijen, overl. ong. 1689 te Geertruidenberg.
Otr. (2) op 16‑10‑1689 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 06‑11‑1689 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Hendriks CAMP, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 09‑11‑1664 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), dr. van Hendrik Aries CAMP en Jenneke Hendriks MULDERS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aganita, geb. ong. 1687 te Geertruidenberg.
Otr. op 19‑08‑1713 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 10‑09‑1713 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Jacob ROGH, soldaat.
2.
Catalijn, ged. (NGK) op 28‑04‑1689 te Geertruidenberg (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Joanna, ged. (NGK) op 16‑07‑1690 te Geertruidenberg (bron: Doopboek), overl. voor 1694.
4.
Hendrik Jans (zie VII.31).
5.
Johanna, ged. (NGK) op 30‑08‑1694 te Geertruidenberg (bron: Doopboek), overl. op 06‑02‑1741 te Geertruidenberg op 46-jarige leeftijd (bron: Register van overledenen).
6.
Johannes, ged. (NGK) op 23‑04‑1696 te Geertruidenberg (bron: Doopboek).
7.
Paulus, ged. (NGK) op 16‑02‑1698 te Geertruidenberg (bron: Doopboek).
8.
Catharina, ged. (NGK) op 19‑02‑1702 te Geertruidenberg (get.: Anna de Bruin) (bron: Doopboek), overl. op 12‑08‑1766 te Geertruidenberg op 64-jarige leeftijd (bron: Register van Overledenen).
Otr. op 20‑03‑1734 te Geetruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk 04‑1734 te Geertruidenberg (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk OFFERMANS, soldaat, ged. te Maastricht, overl. op 11‑08‑1760 te Geertruidenberg (bron: Register van overledenen).

VII.31
Hendrik Jans STERRENBURG, kleermaker, ged. (NGK) op 05‑06‑1692 te Geertruidenberg (bron: Doopboek), overl. op 19‑03‑1777 te 's-Gravenmoer op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafregister), begr. op 22‑03‑1777 te 's-Gravenmoer (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Zn. van Johannes STERRENBURG (zie VI.11) en Maria Hendriks CAMP.
Otr. op 10‑06‑1713 te Geertruidenberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 30‑06‑1713 te Geertruidenberg (NG) (bron: Trouwboek) Johanna Cornelis HEIJBLOM, 17 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑10‑1695 te Geertruidenberg (get.: Willemina Hijblom) (bron: Doopboek), begr. op 03‑02‑1782 te 's-Gravenmoer op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), dr. van Cornelis Jans HEIJBLOM en Maria Ariaens van OOSTERHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenephaas, ged. (NGK) op 04‑11‑1714 te Geertruidenberg (get.: Jenephas van Lemp en Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek).
2.
Maria Cornelia, ged. (NGK) op 07‑02‑1717 te 's-Gravenmoer (get.: Maria Heijblom) (bron: Doopboek), begr. op 30‑12‑1788 te 's-Gravenmoer op 71-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
3.
Johanna Catarina, ged. (NGK) op 19‑02‑1719 te 's-Gravenmoer (get.: Martha Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 18‑11‑1719 te 's-Gravenmoer, 272 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
4.
Johannes, ged. (NGK) op 27‑10‑1720 te Dongen (get.: Johannes Sterrenburg en Maria Kamp) (bron: Doopboek 's-Gravenmoer), begr. op 03‑09‑1739 te 's-Gravenmoer op 18-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
5.
Anna, ged. (NGK) op 11‑10‑1722 te 's-Gravenmoer (get.: Anneken van Oosterhout) (bron: Doopboek), begr. op 05‑01‑1795 te 's-Gravenmoer op 72-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
6.
Simon, ged. (NGK) op 08‑10‑1724 te 's-Gravenmoer (get.: Johanna Catharina Sterrenburg) (bron: Doopboek).
7.
Maria, ged. (NGK) op 30‑11‑1727 te 's-Gravenmoer (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 17‑03‑1740 te 's-Gravenmoer op 12-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
8.
Adrianus (zie VIII.43).

VIII.43
Adrianus STERRENBURG, ged. (NGK) op 14‑12‑1732 te 's-Gravenmoer (get.: Maria van Oosterhout) (bron: Doopboek), overl. op 14‑02‑1800 te 's-Gravenmoer op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 19‑02‑1800 te 's-Gravenmoer (bron: Gaarder begraven), zn. van Hendrik Jans STERRENBURG (zie VII.31) en Johanna Cornelis HEIJBLOM.
Otr. (1) op 23‑10‑1762 te 's-Gravenmoer (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk 11‑1762 te 's-Gravenmoer (NGK) (bron: Gaarder trouwen) Wilhelmina Hernesdina van SCHREVEN, overl. op 24‑03‑1768 te 's-Gravenmoer (bron: Begraafboek), begr. op 28‑03‑1768 te 's-Gravenmoer (bron: Begraafboek), dr. van Jacobus van SCHREVEN en Anna Catharina BONDO.
Otr. (2) op 08‑07‑1768 te 's-Gravenmoer (bron: Trouwboek), tr. kerk op 35-jarige leeftijd op 24‑07‑1768 te 's-Gravenmoer (NGK) (bron: Trouwboek) Theuntje van BOXEL, 40 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑10‑1727 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), 1e huwelijk met Aalbert Adriaanse Blom. Dr. van Coenraad van BOXEL en Geertruij OTTERDIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes Adrianus, geb. op 07‑09‑1763 te 's-Gravenmoer (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑09‑1763 te 's-Gravenmoer (get.: Hendrik Sterrenburg en Johanna Heijblom) (bron: Doopboek).
2.
Jacobus (zie IX.35).
3.
Wilhelmina Catharina, geb. op 20‑02‑1768 te 's-Gravenmoer (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 21‑02‑1768 te 's-Gravenmoer (get.: Dinand en Pieternella van Schreven) (bron: Doopboek), overl. op 19‑03‑1770 te 's-Gravenmoer op 2-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Maria, geb. op 07‑08‑1769 te 's-Gravenmoer (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑08‑1769 te 's-Gravenmoer (get.: Simon en Maria Cornelia Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 21‑09‑1769 te 's-Gravenmoer, 45 dagen oud (bron: Begraafboek).
5.
Coenraad, kleermaker, geb. op 18‑04‑1771 te 's-Gravenmoer (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 21‑04‑1771 te 's-Gravenmoer (get.: Adriaan van Boxtel) (bron: Doopboek), overl. op 15‑10‑1842 om 13:00 u. te Zwaluwe op 71-jarige leeftijd (bron: BS Hooge en Lage Zwaluwe, aktenr.: 56).
Tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 22‑05‑1796 te Hooge Zwaluw (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia VOS, 37 jaar oud, geb. op 11‑02‑1759 te Hooge Zwaluw (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑02‑1759 te Hooge Zwaluw (bron: Doopboek), overl. op 18‑12‑1839 om 02:00 u. te Zwaluwe op 80-jarige leeftijd (bron: BS Hoge en Lage Zwaluwe, aktenr.: 86), dr. van Lambert VOS en Johanna van DONGEN.

IX.35
Jacobus STERRENBURG, kleermaker, geb. op 04‑04‑1766 te 's-Gravenmoer (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑04‑1766 te 's-Gravenmoer (get.: Anna Catharina van Schreven) (bron: Doopboek), overl. op 23‑11‑1840 om 10:00 u. te Capelle op 74-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 45), zn. van Adrianus STERRENBURG (zie VIII.43) en Wilhelmina Hernesdina van SCHREVEN.
Otr. (1) op 18‑09‑1789 te Capelle (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 04‑10‑1789 te Capelle (NGK) (bron: Trouwboek) Geertrui Peters de ROOIJ, 38 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑10‑1751 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 14‑04‑1802 te 's-Grevelduin-Capelle op 50-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), begr. op 22‑04‑1802 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Begraafboek), begraven onder de classe van 3 gulden. Dr. van Peter Cornelis de ROOIJ en Huibertje Claas ROSENBRAND.
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 22‑08‑1803 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Trouwboek Gerecht) Johanna SNAPHAAN, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 14‑02‑1773 te Loon op Zand (bron: Doopboek), overl. op 14‑03‑1842 om 20:00 u. te Capelle op 69-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 7), 1e huwelijk met Arie van Loon. Dr. van Adriaan Aries SNAPHAAN en Johanna Jans ROSENBRAND.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willemijntje, ged. (NGK) op 08‑08‑1790 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 24‑12‑1841 om 03:00 u. te Capelle op 51-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 60).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 10‑06‑1812 te Capelle (get.: A. Kluijtenaar, A. Vos, A. van Oosterhout en G. van der Leij) (bron: BS Capelle, aktenr.: 36) Adriaan VISSERS, 25 jaar oud, kleermaker, ged. (NGK) op 31‑12‑1786 te Oosterhout (bron: Doopboek), overl. op 14‑09‑1830 om 01:00 u. te Capelle op 43-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 45), zn. van Pieter VISSERS en Maria BLOM.
2.
Peter, geb. op 04‑10‑1791 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 09‑10‑1791 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 19‑10‑1791 te 's-Grevelduin-Capelle, 15 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
3.
Aderjanus, geb. op 19‑12‑1792 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑12‑1792 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), begr. op 27‑12‑1792 te 's-Grevelduin-Capelle, 8 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
4.
Peter (zie X.28).
5.
N.N. Begr. op 22‑12‑1792 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Geertruid, geb. op 12‑05‑1804 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑05‑1804 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 13‑02‑1815 om ... u. te Capelle op 10-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 5).
7.
Adriaan (zie X.32).
8.
Johanna, naaister, geb. op 16‑07‑1814 om 02:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 12), overl. op 07‑10‑1894 om 03:00 u. te Capelle op 80-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 56).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 16‑10‑1834 te Capelle (get.: C.W. Docters van Leeuwen, M. Gerner, G. Blok en C. Stork) (bron: BS Capelle, aktenr.: 12) Johannes de ROOIJ, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 27‑01‑1809 te Waspik (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑01‑1809 te Waspik (get.: Maai de Rooij) (bron: Doopboek), overl. op 09‑05‑1895 om 09:00 u. te Capelle op 86-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 16), zn. van Jan de ROOIJ en Adriana van MALSEM.

X.28
Peter STERRENBURG, landbouwer, geb. op 14‑11‑1794 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 16‑11‑1794 te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Doopboek), overl. op 24‑08‑1835 om 02:00 u. te Capelle op 40-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 35), zn. van Jacobus STERRENBURG (zie IX.35) en Geertrui Peters de ROOIJ.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 04‑03‑1824 te Capelle (get.: J. Huijsman, M. Vermeulen, A. Boeser en A. de Jong) (bron: BS Capelle, aktenr.: 4) Anna VERHAGEN, 24 jaar oud, bouwvrouw, ged. (NGK) op 07‑04‑1799 te Loon op Zand (bron: Doopboek), overl. op 24‑03‑1872 om 09:00 u. te Bergeijk op 72-jarige leeftijd (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 9), dr. van Joost VERHAGEN en Anneke MOUTHAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit (zie XI.41).
2.
Joost, geb. op 04‑01‑1827 om 16:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 2), overl. op 06‑01‑1827 om 06:00 u. te Capelle, 2 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 2).
3.
Joost (zie XI.44).
4.
Jacoba, geb. op 19‑03‑1830 om 23:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 14), overl. op 31‑10‑1831 om 02:00 u. te Capelle op 1-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 50).
5.
Jacobus (zie XI.47).
6.
Johannes (zie XI.49).
7.
Maria, herbergierster, geb. op 17‑01‑1835 om 21:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 6), overl. op 29‑01‑1911 om 01:00 u. te Vrijhoeve-Capelle op 76-jarige leeftijd (bron: BS Vrijhoeve-Capelle, aktenr.: 1).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 24‑05‑1862 te Capelle (get.: J. van den Hoek, T. Rijken, M. de Bruijn en G. de Jong) (bron: BS Capelle, aktenr.: 8) Antonie Hendrik HOEFNAGEL, 21 jaar oud, schoenmaker, geb. op 14‑09‑1840 om 08:00 u. te Vrijhoeve-Capelle (bron: BS Vrijhoeve Capelle, aktenr.: 1), overl. op 01‑05‑1898 om 13:00 u. te Vrijhoeve-Capelle op 57-jarige leeftijd (bron: BS Vrijhoeve Capelle, aktenr.: 7), zn. van Jacobus HOEFNAGEL en Maria KROMZIGT.

XI.41
Gerrit STERRENBURG, bouwman, geb. op 02‑01‑1825 om 16:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 1), overl. op 18‑06‑1883 om 08:00 u. te Bergeijk op 58-jarige leeftijd (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 20), zn. van Peter STERRENBURG (zie X.28) en Anna VERHAGEN, bouwvrouw.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 27‑04‑1849 te Capelle (get.: A. Huijsman, M. van Riel, P.J. Dekkers en G. de Jong) (bron: BS Capelle, aktenr.: 7) Maaike DOLK, 31 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 23‑06‑1817 om 23:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 7), overl. op 03‑11‑1899 om 00:30 u. te Bergeijk op 82-jarige leeftijd (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 25), dr. van Antonie DOLK en Jenneke PAANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter, geb. op 25‑10‑1849 om 16:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 55), overl. op 29‑04‑1850 om 22:00 u. te Capelle, 186 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 16).
2.
Jenneke (zie XII.93).
3.
Pieternella, geb. op 21‑07‑1852 om 00:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 36), overl. op 03‑12‑1931 om 12:00 u. te Bergeijk op 79-jarige leeftijd (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 25).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 16‑01‑1884 te Bergeijk (get.: C. Lamm, G. van den Hove, W. Beerens en M. van der Meulen) (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 1) Gerardus Cornelius Johannes van der MEULEN, 25 jaar oud, landbouwer, geb. op 05‑01‑1859 om 01:00 u. te Schijndel (bron: BS Schijndel, aktenr.: 1), overl. op 16‑01‑1947 om 15:00 u. te Bergeijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 4), zn. van Nicolaas Gerardus Johannes van der MEULEN en Wilhelmina Christina STAAL.
4.
Antonia, geb. op 20‑01‑1854 om 04:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 4), overl. op 16‑06‑1861 om 08:00 u. te Capelle op 7-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 36).
5.
Pieter (zie XII.97).
6.
Dirk, geb. op 19‑08‑1858 om 18:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 40), overl. op 09‑09‑1858 om 16:00 u. te Capelle, 21 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 54).

XII.93
Jenneke STERRENBURG, geb. op 12‑04‑1851 om 22:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 24), overl. op 04‑10‑1932 om 10:00 u. te Someren op 81-jarige leeftijd (bron: BS Someren, aktenr.: 49), dr. van Gerrit STERRENBURG (zie XI.41) en Maaike DOLK, bouwvrouw.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1873 te Bergeijk (get.: J.P. Mees, A.W.H. Hiemann, P.F. Willems en K.W. Lamm) (bron: BS Bergeijk, aktenr.: 12) Peter Lodewijk LAMM, 32 jaar oud, bouwman, geb. op 21‑04‑1841 om 19:00 u. te Westerhoven (bron: BS Westerhoven, aktenr.: 6), overl. op 17‑02‑1929 om 03:00 u. te Someren op 87-jarige leeftijd (bron: BS Someren, aktenr.: 6), zn. van Samuel LAMM en Antonetta Petronella AREND.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Pieternella (zie XIII.120).

XIII.120
Maria Pieternella LAMM, geb. op 25‑12‑1873 om 06:00 u. te Someren (bron: BS Someren, aktenr.: 82), overl. op 18‑02‑1963 te Nijmegen op 89-jarige leeftijd, dr. van Peter Lodewijk LAMM, bouwman, en Jenneke STERRENBURG (zie XII.93).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 12‑06‑1900 te Someren (get.: P.C. van den Berg, J. Langeler, G.H. Langeler en P. de Wit) (bron: BS Someren, aktenr.: 17) Peter Johannes STERRENBURG, 26 jaar oud (zie XII.106).
Uit dit huwelijk:
1.
Joost Pieter Lodewijk (zie XIV.184).
2.
Jenneke Maria, kostumnaaister, geb. op 27‑10‑1904 om 11:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 76), overl. op 25‑05‑1993 te Nijmegen op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 06‑12‑1935 te Nijmegen, tr. op 31-jarige leeftijd op 20‑12‑1935 te Nijmegen (bron: Advertentie) Roelof DORGELO, 29 jaar oud, vertegenwoordiger, geb. op 13‑11‑1906 om 01:30 u. te Kampen (bron: BS Kampen, aktenr.: 553), overl. op 06‑03‑1983 te Nijmegen op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Hendrik Jan DORGELO en Jantje MARTINUS.
3.
Pieter Lodewijk Marinus (zie XIV.188).
4.
Maria Anna (Rie), geb. op 02‑03‑1911 om 06:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 7), overl. op 30‑07‑2003 te Nijmegen op 92-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 11‑06‑1940 te Nijmegen (bron: Krant De Gelderlander) Petrus Hubertus (Piet) ROUWENDAAL, 28 jaar oud, bankwerker, geb. op 12‑08‑1911 te Semarang (Ned. Indië) (bron: BR '-Gravenhage), overl. op 10‑11‑1981 te Nijmegen op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Antonius Bartholomeus Hendricus ROUWENDAAL en Hendrika Catharina Josephina STRAUS.
5.
Jan Johannes, geb. te Capelle (bron: BR Capelle).

XIV.184
Joost Pieter Lodewijk STERRENBURG, tuinder, geb. op 26‑12‑1902 om 14:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 89), overl. op 19‑02‑1985 te Sprang-Capelle op 82-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Peter Johannes STERRENBURG (zie XII.106) en Maria Pieternella LAMM (zie XIII.120).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 14‑04‑1927 te Sprang-Capelle (get.: C. de Roon en J.J. Sterrenburg) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 7) Antonia HOEFNAGEL, 23 jaar oud, geb. op 23‑08‑1903 om 03:00 u. te Vrijhoeve-Capelle (bron: BS Vrijhoeve-Capelle, aktenr.: 13), overl. op 13‑11‑1995 op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), dr. van Gerardus Maurits HOEFNAGEL en Johanna de ROON.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Peter Johannes (zie XV.141).
3.
Johanna, geb. te Sprang-Capelle.
Tr. Hendrik ROSENBRAND, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Jacobus ROSENBRAND en Maria VERHAGEN.
4.
Joost A. (zie XV.145).

XV.139
Gerardus Petrus (Gerrit) STERRENBURG, geb. op 27‑02‑1927 te Sprang-Capelle, erkend bij hun huwelijk op 14 april 1927. Overl. op 03‑03‑2007 te Waalwijk op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), zn. van Joost Pieter Lodewijk STERRENBURG (zie XIV.184) en Antonia HOEFNAGEL.
Tr. te Sprang-Capelle (bron: Trouwkaart), tr. kerk te 's-Grevelduin-Capelle (bron: Trouwkaart) Johanna Jenneke (Jo) VISSERS, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Wilhelmus VISSERS en Jenneke Johanna METZKE.
Uit dit huwelijk:
2.
Wilhelmus G. (Wim) (zie XVI.48).
3.
4.
Jenneke Johanna (Jennie), geb. te Sprang-Capelle.
Tr. te Sprang-Capelle (bron: Advertentie) Nico Otto (Nico) LEEUWENBURGH, geb. te Waalwijk, zn. van Julus Cornelis LEEUWENBURGH en Lydia Marguerite van der MEY.
5.
Antonia Maria (Marian), geb. te Sprang-Capelle.

XVI.46
Joost Pieter Lodewijk (Joost) STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Gerardus Petrus (Gerrit) STERRENBURG (zie XV.139) en Johanna Jenneke (Jo) VISSERS.
Tr. te Sprang-Capelle (bron: Trouwkaart) Anganita CHABOT, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Leendert Adrianus CHABOT en Goverdina Saartje van de NIEUWEGIESSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Goverdina Johanna (Marielle), geb. te Sprang-Capelle (bron: Geboortekaartje).
2.
Johanna Goverdina Anganita (Stefanie), geb. te Sprang-Capelle (bron: Geboortekaartje).
3.
Gerardus Leendert Joost (Ronald), geb. te Kaatsheuvel (bron: Geboortekaartje).

XVI.48
Wilhelmus G. (Wim) STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Gerardus Petrus (Gerrit) STERRENBURG (zie XV.139) en Johanna Jenneke (Jo) VISSERS.
Tr. 19‑2‑ te Waalwijk (bron: Trouwkaart), tr. kerk 19‑2‑ te Waalwijk (NH) (bron: Trouwkaart) Cornelia (Corrie) SMIDS, geb. te Waalwijk, dr. van Aalbert Cornelis Johannes SMIDS en G.C. HOUTRIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Jurgen Wilhelmus Gerardus Petrus (Jurgen), geb. te Waalwijk (bron: Geboortekaartje).
Rel. M.J. KOULORIS.
2.
Aalbert Cornelis Johannes (Bart), geb. op 02‑11‑1985 te Waalwijk (bron: Geboortekaartje), overl. op 29‑03‑1986 te Waalwijk, 147 dagen oud (bron: Rouwkaart).
3.
Roelof Bart (Roel), geb. te Waalwijk (bron: Geboortekaartje).

XVI.50
Johannes Antonie (Johan) STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Gerardus Petrus (Gerrit) STERRENBURG (zie XV.139) en Johanna Jenneke (Jo) VISSERS.
Tr. te Sprang-Capelle (bron: Trouwkaart) Alida Johanna (Lida) de BIE, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Willem de BIE en Dina KUIJSTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Angela, geb. te Sprang-Capelle.
Rel. M.W.J.G. (Marco) SMULDERS, zn. van W.G.J. SMULDERS en A.J. van der MADE.
2.
Johnny Gerrit Willem Johannes (Johnny), geb. te Waalwijk.
3.
Linda, geb. te Waalwijk.

XV.141
Peter Johannes STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Joost Pieter Lodewijk STERRENBURG (zie XIV.184) en Antonia HOEFNAGEL.
Tr. te Sprang-Capelle Ardina Hendrika ROSENBRAND, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Jacobus ROSENBRAND en Maria VERHAGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria A. Geb. te Sprang-Capelle.
2.
Joost Pieter Lodewijk (zie XVI.56).
3.
Antonia Johanna, geb. te Sprang-Capelle.
Echtgenoot is Johannes Lambertus VERHOEVEN, geb. te Waalwijk, zn. van H.J. VERHOEVEN en N.N. KOENEN.
4.
J.J.
5.
Peter Ardinus, geb. te Sprang-Capelle.
Partner is M. SARINK, dr. van E.J.H. SARINK en A.C. van der SLUIS.

XVI.56
Joost Pieter Lodewijk STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Peter Johannes STERRENBURG (zie XV.141) en Ardina Hendrika ROSENBRAND.
Tr. Marina Rachel TUHUMURIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Lea Dina.

XV.145
Joost A. STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Joost Pieter Lodewijk STERRENBURG (zie XIV.184) en Antonia HOEFNAGEL.
Rel. Johanna Maria van RAAMSDONK, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Antonie Pieter van RAAMSDONK en Maria van EEKELEN.
Uit deze relatie:
1.
P.L. (zie XVI.63).
2.
Antonie Pieter (zie XVI.65).
3.
Marinus Antonie (zie XVI.67).
4.
Servaas Gerardus.
Tr. Adriana Maria MERMANS.
5.
J.A.

XVI.63
P.L. STERRENBURG, zn. van Joost A. STERRENBURG (zie XV.145) en Johanna Maria van RAAMSDONK.
Rel. C.J.J. MANS.
Uit deze relatie:
1.
J.P.
2.
Jesse, geb. op 16‑03‑2006, overl. op 16‑03‑2006, 0 dagen oud (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle).

XVI.65
Antonie Pieter STERRENBURG, zn. van Joost A. STERRENBURG (zie XV.145) en Johanna Maria van RAAMSDONK.
Rel. A.J. VERDUIJN.
Uit deze relatie:
1.
E.A.J.
2.
D.J.A.
3.
S.M.A.
4.
M.A.M.

XVI.67
Marinus Antonie STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Joost A. STERRENBURG (zie XV.145) en Johanna Maria van RAAMSDONK.
Rel. Johanna Pieternella DEKKERS, dr. van Willem Arnoldus DEKKERS en Pieternella Dirkje MANS.
Uit deze relatie:
1.
Joost Willem, geb. te Waspik.
2.
Willem Antonie, geb. te Waspik.

XIV.188
Pieter Lodewijk Marinus STERRENBURG, onderwijzer, predikant, geb. op 01‑03‑1908 om 07:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 18), overl. op 20‑12‑1971 te Broek op Langedijk op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Peter Johannes STERRENBURG (zie XII.106) en Maria Pieternella LAMM (zie XIII.120).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 28‑02‑1936 te Veenendaal (get.: D. van de Heg en R. Dorgelo) (bron: BS Veenendaal, aktenr.: 9) Cornelia Wilhelmina BOS, 26 jaar oud, geb. op 23‑08‑1909 om 04:00 u. te Veenendaal (bron: BS Veenendaal, aktenr.: 160), overl. op 26‑10‑1994 te Rhenen op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jan BOS en Brandje Gerritdina KLOMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantine Marijke Louise (Tineke), geb. te Arnhem.
Tr. Arie Jan BOON, geb. te Broek op Langedijk, zn. van Arie BOON en Neeltje Cornelia KOUWEN.
2.

XV.149
Peter Johan Jan (Hans) STERRENBURG, geb. te Arnhem, zn. van Pieter Lodewijk Marinus STERRENBURG (zie XIV.188) en Cornelia Wilhelmina BOS.
Tr. Helena Christina Johanna KOOTKAR, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), dr. van Johan Cornelis KOOTKAR en Helena JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Corine Helena (Margreet), geb. te Utrecht.
Rel. Johannes Franciscus (Hans) OUBORG, geb. te 's-Gravenhage, zn. van Hendrik OUBORG en Josefina Maria Elisabeth COORENS.

XVI.74
Peter Johan Lodewijk (Peter) STERRENBURG, zn. van Peter Johan Jan (Hans) STERRENBURG (zie XV.149) en Helena Christina Johanna KOOTKAR.
Rel. Maria Johanna Hendrika GEERLING.
Uit deze relatie:
1.
Tijmen Peter.

XV.151
Jan Lodewijk Johan (Lodewijk) STERRENBURG, huisarts, geb. 09‑1945 te Arnhem, overl. op 22‑01‑1975 te Nieuwdorp (bron: Advertentie), zn. van Pieter Lodewijk Marinus STERRENBURG (zie XIV.188) en Cornelia Wilhelmina BOS.
Rel. Nicolette HUIBERS, geb. op 28‑09‑1946, overl. op 12‑05‑1994 te Heerhugowaard op 47-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit deze relatie:
1.
Louise Henriette Jacoba (Louise).
Rel. M.B. (Mike) SCHUITEN, geb. op 11‑03‑1960 te Wollongong (Australië), overl. op 29‑11‑2003 te Broek op Langedijk op 43-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Marianne Nicolette (Marjanneke).
Rel. Dick N.N.
3.
Jan Lodewijk Johan (zie XVI.80).

XVI.80
Jan Lodewijk Johan STERRENBURG, geb. te Alkmaar (bron: Advertentie), zn. van Jan Lodewijk Johan (Lodewijk) STERRENBURG (zie XV.151) en Nicolette HUIBERS.
Rel. M.N. VIEHOFF.
Uit deze relatie:
1.
Lando Lleyton.
2.
Morris Milan.
3.
Marley Alida.

XII.97
Pieter STERRENBURG, bouwman, geb. op 17‑02‑1856 om 02:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 9), overl. op 13‑05‑1948 om 20:45 u. te Eersel op 92-jarige leeftijd (bron: BS Eersel, aktenr.: 18), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie XI.41) en Maaike DOLK, bouwvrouw.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 06‑03‑1882 te Valkenswaard (get.: H. Derksen, J. Scheffer, G. Hertong en J. Holzenbosch) (bron: BS Valkenswaard, aktenr.: 3) Alida DERKSEN, 30 jaar oud, landbouwersche, geb. op 23‑09‑1851 om 14:00 u. te Valkenswaard (bron: BS Valkenswaard, aktenr.: 21), overl. op 21‑01‑1902 om 18:00 u. te Eersel op 50-jarige leeftijd (bron: BS Eersel, aktenr.: 3), dr. van Dirk Jan DERKSEN en Hendrika VOSKENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrica Maria, geb. op 22‑04‑1883 om 12:00 u. te Valkenswaard (bron: BS Valkenswaard, aktenr.: 16), overl. op 27‑08‑1883 om 10:00 u. te Woensel, 127 dagen oud (bron: BS Woensel, aktenr.: 81).
2.
Gerdina Johanna, geb. op 13‑04‑1884 om 16:00 u. te Woensel (bron: BS Woensel, aktenr.: 53), overl. op 16‑08‑1957 om 12:00 u. te Helmond op 73-jarige leeftijd (bron: BS Helmond, aktenr.: 199).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 12‑09‑1910 te Eersel (get.: P.C. Kramer, A.E. Kramer, A.A. Kramer en W. Kramer) (bron: BS Eersel, aktenr.: 5) Antonie KRAMER, 28 jaar oud, opzichter, geb. op 26‑02‑1882 om 03:00 u. te Doeveren (bron: BS Drongelen, Doeveren, Gansoijen en Hagoort, aktenr.: 4), overl. op 13‑04‑1966 te Eindhoven op 84-jarige leeftijd, zn. van Gijsbertus Johannes Wouter KRAMER en Willemke van HONK.
3.
Dirk Jan Hendrik (zie XIII.124).
4.
Rudolf Pieter (zie XIII.126).
5.
Maria, geb. op 12‑09‑1888 om 22:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 19), overl. op 14‑09‑1888 om 22:00 u. te Eersel, 2 dagen oud (bron: BS Eersel, aktenr.: 18).
6.
Hendrika, geb. op 13‑09‑1888 om 14:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 20), overl. op 14‑09‑1888 om 22:00 u. te Eersel, 1 dag oud (bron: BS Eersel, aktenr.: 19).
7.
Marius Hendrikus (zie XIII.130).
8.
Hendrikus Gerrit (zie XIII.132).
9.
Pieternella Alida, geb. op 11‑04‑1892 om 16:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 12).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 21‑03‑1919 te Eersel (get.: M.H. Sterrenburg en A. Kramer) (bron: BS Eersel, aktenr.: 4) Adriaan LINDHOUT, 31 jaar oud, rijksambtenaar, geb. op 04‑02‑1888 om 11:00 u. te Noordgouwe (bron: BS Noordgouwe, aktenr.: 5), overl. op 21‑12‑1961 om 19:00 u. te Dordrecht op 73-jarige leeftijd (bron: BS Dodrecht, aktenr.: 881), zn. van Jacob LINDHOUT en Tannetje de KLERK.
10.
Gerrit Cornelis, geb. op 23‑11‑1893 om 15:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 25), overl. op 29‑11‑1893 om 14:00 u. te Eersel, 6 dagen oud (bron: BS Eersel, aktenr.: 19).
11.
Pieter Gerrit (zie XIII.137).

XIII.124
Dirk Jan Hendrik STERRENBURG, sigarenmaker, geb. op 27‑08‑1885 om 04:00 u. te Woensel (bron: BS Woensel, aktenr.: 133), overl. op 28‑07‑1967 te Goirle op 81-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), zn. van Pieter STERRENBURG (zie XII.97) en Alida DERKSEN, landbouwersche.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 14‑06‑1907 te Eersel (get.: L.J. Stravens, H.W. Stravens, H.J. Bullens en J.F. Kleijss) (bron: BS Eersel, aktenr.: 5) Antonetta STRAVENS, 34 jaar oud, geb. op 08‑03‑1873 om 23:00 u. te Budel (bron: BS Budel, aktenr.: 17), overl. op 24‑04‑1952 om 03:00 u. te Eersel op 79-jarige leeftijd (bron: BS Eersel, aktenr.: 19), dr. van Johannes Francicus STRAVENS en Maria COOLEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Johannes (Piet) (zie XIV.193).
2.
Johannes Theodorus, sigarenmaker, geb. te Duizel (bron: BS Duizel en Steensel, aktenr.: 12).
4.
Theodorus (zie XIV.198).
5.
Hubertus Loduvicus (Louis), bakker, geb. op 08‑08‑1916 om 08:30 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 23), overl. op 02‑12‑1995 te Bladel op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

XIV.193
Petrus Johannes (Piet) STERRENBURG, sigarenmaker, geb. op 15‑06‑1908 om 10:00 u. te Duizel (bron: BS Duizel en Steensel, aktenr.: 6), overl. op 09‑02‑1985 te Eersel op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Dirk Jan Hendrik STERRENBURG (zie XIII.124) en Antonetta STRAVENS.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 08‑06‑1935 te Duizel en Steensel (bron: BR Duizel en Steensel) Johanna Catharina (Johanna) HAKKENS, 25 jaar oud, geb. op 05‑05‑1910 om 09:00 u. te Steensel (bron: BS Duizel en Steensel, aktenr.: 14), overl. op 01‑06‑1991 te Bladel op 81-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), dr. van Johannes Hendrikus HAKKENS en Jozeva Maria JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Henricus Johannes Petrus, geb. te Eersel (bron: BR Duizel en Steensel).
Tr. M.A.G.H. RUTTEN.
2.
Jozeva Antonetta Maria, geb. te Eersel (bron: BR Duizel en Steensel).
Tr. Reinier Franciscus Antonius van LUIJTELAAR, geb. te Eersel (bron: BR Duizel en Steensel), zn. van Reinier van LUIJTELAAR en Maria van HOOF.
4.
Antonetta Anna Jozeva (Netty).
Rel. Gerardus Johannes Adrianus Cornelis (Gerard) van de MOOSDIJK, geb. op 15‑03‑1936 te Eersel (bron: BR Duizel en Steensel), overl. op 16‑03‑1976 te Eersel op 40-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), zn. van Johannes van de MOOSDIJK en Martha van MOL.
5.
Maria J.A.J. (Mia), geb. te Eersel.
Tr. te Eersel Wilhelmus Adrianus (Willie) ROMANESCO, geb. te Best (bron: BR Best), zn. van Franciscus Antonius ROMANESCO en Elisabeth de WERT.
6.
Anna Theodora Elisabeth.
Tr. Johannes Petrus (Joop) van HEUMEN, geb. te Eindhoven, zn. van Albert van HEUMEN en Adriana van der MEIJDEN.
7.
Theodora Francisca Gerarda.
Tr. Jacobus Johannes Cornelis PEETERS.
8.
Johannna Allegonda Aloysa.
Tr. Petrus Simon Maria KROONEN.
9.
Petronella Antonia Wilhelmina (Nellie), geb. op 07‑10‑1949 te Steensel (bron: Bidprentje), overl. op 02‑02‑1950 om 16:00 u. te Steensel, 118 dagen oud (bron: BS Eersel, aktenr.: 1).
10.
11.
Johanna Catharina Maria.
Tr. Jozef Maria GEEVERS.

XV.157
Johannes Henricus Cornelius (Jan) STERRENBURG, geb. te Eersel, zn. van Petrus Johannes (Piet) STERRENBURG (zie XIV.193) en Johanna Catharina (Johanna) HAKKENS.
Rel. Johanna Maria Francisca Cornelis (Jo) KOX, geb. op 15‑02‑1940 te Steensel (bron: Bidprentje), overl. op 26‑01‑1988 te Eindhoven op 47-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit deze relatie:
2.
Petronella Johanna Elizabeth (Ellen).
Tr. J.W. VERWIJS.

XVI.82
Petrus Adrianus Henricus Franciscus (Peter) STERRENBURG, zn. van Johannes Henricus Cornelius (Jan) STERRENBURG (zie XV.157) en Johanna Maria Francisca Cornelis (Jo) KOX.
Tr. Theresita J.M. JACOBS.
Uit dit huwelijk:
1.
P.T.J. (Pleun), geb. te Eersel (bron: Advertentie).
2.
N.J.H.

XV.170
Petrus Antonius Wilhelmus STERRENBURG, zn. van Petrus Johannes (Piet) STERRENBURG (zie XIV.193) en Johanna Catharina (Johanna) HAKKENS.
Echtgenote is Maria Antonia Josina Johanna EIKEMANS.
Tr. (2) Johanna Elisabeth Jeanette van LOON.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Josephus Petrus Maria Johanna (Stephan).

XVI.86
Petrus Josephus Johanna Maria (Piet) STERRENBURG, zn. van Petrus Antonius Wilhelmus STERRENBURG (zie XV.170) en Maria Antonia Josina Johanna EIKEMANS.
Tr. E.T.J. (Esther) van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Kay.
2.
T.P.C. (Tom).
3.
J.P.S. (Jimi), geb. te Eersel (bron: Advertentie).
4.
I.E.M. Geb. te Eersel.

XIV.196
Hendrikus Ludovicus (Harrie) STERRENBURG, sigarenmaker, geb. op 19‑12‑1910 om 22:30 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 27), overl. op 30‑06‑2000 te Reusel op 89-jarige leeftijd, zn. van Dirk Jan Hendrik STERRENBURG (zie XIII.124) en Antonetta STRAVENS.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 25‑04‑1936 te Eersel (bron: BR Eersel) Johanna Maria Cornelia (Anna) VERWIMP, 24 jaar oud, geb. op 25‑09‑1911 om 06:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 25), overl. op 15‑06‑1987 te Eersel op 75-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), dr. van Gerardus VERWIMP en Adriana Johanna HAKKENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonetta Adriana Maria (Nettie), geb. te Eersel (bron: BR Eersel).
Rel. P.M.J. (Piet) SCHILDERS, geb. op 03‑07‑1939 te Hapert (bron: Bidprentje), overl. op 08‑10‑1991 te Bergeijk op 52-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), zn. van Johannes Anthonius SCHILDERS en Francisca LUYTEN.
2.
A.M.C. (Sjaan), geb. te Veldhoven.
Tr. Anton Arnold Karel Joseph KUIJKEN, geb. te Bergeijk (bron: BR Bergeijk), zn. van Petrus Cornelis KUIJKEN en Maria Elizabeth van LEEUWEN.
3.
Maria Gerarda Henrica (Mia), geb. op 09‑02‑1940 te Reusel, overl. op 02‑05‑1997 op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie), omgekomen bij een auto-ongeval in het buitenland.
Rel. J.A.C. (Sjef) SCHAMPERS, geb. op 11‑03‑1940, overl. op 02‑05‑1997 op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie), omgekomen bij een auto-ongeval in het buitenland. Zn. van Janus SCHAMPERS en Cornelia Geertruida DIEPENDAAL.
4.
Henrica G.C. (Riek), geb. op 19‑07‑1941 te Reusel, overl. op 24‑11‑1997 te Zutphen op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Bernardus Martinus (Ben) COLLET, zn. van Bernardus Johannes Gerardus COLLET en Franziska HERMKES.
6.
H.D.L.F. (Henk) (zie XV.185).

XV.183
Gerardus Johannes Theodorus (Gerrit) STERRENBURG, geb. op 04‑02‑1945 te Reusel, overl. op 01‑09‑2007 te Reusel op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Hendrikus Ludovicus (Harrie) STERRENBURG (zie XIV.196) en Johanna Maria Cornelia (Anna) VERWIMP.
Tr. Maria Adriana (Maria) LAVRIJSEN, dr. van Johannes LAVRIJSEN en Elisabeth Gerarda VOSTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
E.J. (Liesbeth).
Rel. Theo N.N.
2.
H.M. (Harriet).
Tr. M.H. (Meindert) KOELMAN.

XVI.93
Joep Hendrikus Jan (Joep) STERRENBURG, zn. van Gerardus Johannes Theodorus (Gerrit) STERRENBURG (zie XV.183) en Maria Adriana (Maria) LAVRIJSEN.
Tr. Inge Henrica Maria (Inge) LAUWERS, dr. van J.L.M. LAUWERS en J.P.M. LATHOUWERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Tuur Gerhardus Hendrikus.
2.
Lenne.

XV.185
H.D.L.F. (Henk) STERRENBURG, zn. van Hendrikus Ludovicus (Harrie) STERRENBURG (zie XIV.196) en Johanna Maria Cornelia (Anna) VERWIMP.
Tr. F.M.A. ADRIAANS, 18 jaar oud, geb. op 30‑03‑1954, overl. op 12‑10‑2005 te Reusel op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
B.G.J.
2.
R.B.L.
3.
Yvonne Johanna Petronella.

XIV.198
Theodorus STERRENBURG, broodbakker, kantoorbediende, geb. op 13‑09‑1913 om 09:30 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 28), overl. op 01‑08‑2001 te Eersel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Dirk Jan Hendrik STERRENBURG (zie XIII.124) en Antonetta STRAVENS.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 04‑08‑1938 te Valkenswaard (get.: J. van Hoof en P.J. Sterrenburg) (bron: BS Valkenswaard, aktenr.: 37) Wilhelmina van HOOF, 26 jaar oud, geb. op 31‑03‑1912 om 02:00 u. te Valkenswaard (bron: BS Valkenswaard, aktenr.: 38), overl. op 05‑12‑1987 te Eindhoven op 75-jarige leeftijd (bron: Bidprentje/Advertentie), dr. van Hendricus van HOOF en Maria Catharina Cornelia HOEVENAARS.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catharina Antonetta Henrica, geb. op 10‑07‑1939 te Eersel (bron: BR Eersel), overl. op 24‑10‑1939 om 20:30 u. te Eersel, 106 dagen oud (bron: BS Eersel, aktenr.: 28).
2.
Maria Catharina Antonetta Henrica (Mieke), geb. te Eersel.
Rel. Martinus Joannes (Martien) de LOUWERE, geb. te Valkenswaard, zn. van Nicolaas Petrus de LOUWERE en Maria Geertruida ROIJAKKERS.
5.
Antonetta Johanna Henrica (Netty).
Tr. Antonius Adrianus Albertus (Tonny) van POPPEL.

XV.190
Dirk Jan Hendrik Theodorus (Dirk) STERRENBURG, zn. van Theodorus STERRENBURG (zie XIV.198) en Wilhelmina van HOOF.
Rel. Maria Henrica (Maria) van HERK.
Uit deze relatie:
1.
P.M. (Lynneke).
Tr. J.W. SANDERS, zn. van J.A.P. SANDERS en H.H. STABEL.

XVI.100
Bjorn Theodorus Dirk Jan (Bjorn) STERRENBURG, zn. van Dirk Jan Hendrik Theodorus (Dirk) STERRENBURG (zie XV.190) en Maria Henrica (Maria) van HERK.
Tr. Josefien Dorothea Johanna HEESTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jorg Dirkjan Josephus Theodorus.
2.
Sam Willem Maria Antoon.

XV.192
Henricus Johannes Allegonda Wilhelmina (Henk) STERRENBURG, zn. van Theodorus STERRENBURG (zie XIV.198) en Wilhelmina van HOOF.
Tr. Maria Adriana Hendricus (Maria) RUSSENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Henri Henricus Theodorus Petrus (Henri).
2.
Margriet Antonia Wilhelmina (Margriet).
Rel. Wouter van der STRAATEN.

XIII.126
Rudolf Pieter STERRENBURG, politieagent, geb. op 01‑05‑1887 om 06:00 u. te Nuenen (bron: BS Nuenen, aktenr.: 19), overl. op 05‑11‑1971 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, zn. van Pieter STERRENBURG (zie XII.97) en Alida DERKSEN, landbouwersche.
Otr. op 20‑08‑1912 te Rotterdam (bron: Advertentie), tr. op 25-jarige leeftijd op 11‑09‑1912 te Rotterdam (get.: L. van Tiel, C. en P. van Leeuwen en L. Leeflang) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2552) Mietje van TIEL, 24 jaar oud, geb. op 14‑02‑1888 om 11:00 u. te Overschie (bron: BS Overschie, aktenr.: 16), dr. van Hendrik Johannes van TIEL en Gerritje KOENDERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Maria, geb. op 20‑03‑1915 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 01‑04‑2002 te Ridderkerk op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vredehof).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 27‑02‑1952 te Rotterdam Cornelis Adrianus REIJERKERK, 40 jaar oud, machinist, geb. op 22‑03‑1911 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 04‑04‑1984 te Rotterdam-IJsselmonde op 73-jarige leeftijd, zn. van Gerrit REIJERKERK en Pieternella Geertruida MEIJNDERS.

XIII.130
Marius Hendrikus STERRENBURG, sigarenmaker, geb. op 12‑12‑1889 om 04:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 32), overl. op 07‑01‑1974 te Bladel op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hoogeloon), zn. van Pieter STERRENBURG (zie XII.97) en Alida DERKSEN, landbouwersche.
Tr. op 35-jarige leeftijd op 10‑09‑1925 te Hoogeloon (get.: P. Sterrenburg en A. Nieuwenhuijzen) (bron: BS Hoogeloon, aktenr.: 14) Sophia Maria Adriana NIEUWENHUIZEN, 26 jaar oud, geb. op 23‑01‑1899 om 21:00 u. te Hoogeloon (bron: BS Hoogeloon, aktenr.: 4), overl. op 12‑03‑1986 te Eersel op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hoogeloon), dr. van Gerrit Pieter NIEUWENHUIZEN en Sophia Hendrica VERHEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Pieter (zie XIV.203).
2.
Pieter (Piet), geb. op 30‑05‑1926 te Eersel (bron: BR Eersel), overl. op 03‑08‑1994 te Veldhoven op 68-jarige leeftijd (bron: Bidprentje/Begraafplaats Eersel).
Rel. Francisca Cornelia HURKMANS, geb. op 20‑05‑1921 te Eindhoven (bron: BR Eindhoven), overl. op 10‑11‑1998 op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Eersel), dr. van Antonius HURKMANS en Francisca Cornelia Maria van HOOFF.
3.
Jan (zie XIV.207).

XIV.203
Gerrit Pieter STERRENBURG, geb. te Hoogeloon (bron: BS Hoogeloon), erkend als hun kind bij huwelijk. Zn. van Marius Hendrikus STERRENBURG (zie XIII.130) en Sophia Maria Adriana NIEUWENHUIZEN.
Tr. te Goes Jannetje Georgina den BOER, geb. te Goes, dr. van Cornelis Jacobus Gerardus den BOER en Anna Maria de WITTE.
Uit dit huwelijk:
1.
Marius Hendrikus (zie XV.196).

XV.196
Marius Hendrikus STERRENBURG, zn. van Gerrit Pieter STERRENBURG (zie XIV.203) en Jannetje Georgina den BOER.
Tr. Elisabeth SARABER, geb. te Zandvoort, dr. van Elie SARABER en Willempje GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenny.
2.
Birgit.

XIV.207
Jan STERRENBURG, geb. op 04‑04‑1929 te Eersel (bron: BR Eersel), overl. op 17‑09‑2011 te Bladel op 82-jarige leeftijd (bron: Kerkblad Hooge Loon), zn. van Marius Hendrikus STERRENBURG (zie XIII.130) en Sophia Maria Adriana NIEUWENHUIZEN.
Tr. te Bergeijk Neeltje van der MEULEN, geb. te Bergeijk (bron: BR Bergeijk), dr. van Marius van der MEULEN en Cornelia Johanna OUDSHOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marius Hendrikus (zie XV.198).
2.
Cornelia Adriana.

XV.198
Marius Hendrikus STERRENBURG, zn. van Jan STERRENBURG (zie XIV.207) en Neeltje van der MEULEN.
Partner is Charlotte Maria DEERENBURG, dr. van Jan Willem Alphonsus DEERENBURG en Helena Catharina Maria VALK.
Uit deze relatie:
1.
Aurore Celeste Helena, geb. te Amsterdam (bron: Geboortekaartje).

XIII.132
Hendrikus Gerrit STERRENBURG, chocoladewerker, sigarenmaker, geb. op 06‑12‑1890 om 08:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 33), overl. op 17‑07‑1976 te Breda op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter STERRENBURG (zie XII.97) en Alida DERKSEN, landbouwersche.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 06‑06‑1917 te Teteringen (get.: L. Klumper en J.J. Brant) (bron: BS Teteringen, aktenr.: 21), sch. na 25 jaar op 09‑06‑1942 te Teteringen (bron: BS Teteringen) Cornelia Johanna BAR, geb. op 28‑04‑1894 om 15:00 u. te Breda (bron: BS Breda, aktenr.: 312), overl. op 17‑09‑1954 om 17:00 u. te Rotterdam op 60-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1917), 2e huwelijk met Wouter Teeuw. Dr. van Jacob BAR en Johanna STOFFELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Jacobus (zie XIV.209).
2.
Alida Cornelia, geb. op 23‑12‑1920 te Teteringen (bron: BR Ginneken en Bavel), overl. op 06‑10‑1996 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 28‑04‑1953 te Rotterdam H. HOPMAN, 29 jaar oud, geb. op 01‑06‑1923, overl. op 18‑02‑2000 op 76-jarige leeftijd.

XIV.209
Hendrikus Jacobus STERRENBURG, geb. op 26‑11‑1917 te Teteringen (bron: BR Ginneken en Bavel), overl. op 02‑07‑2010 te Rotterdam op 92-jarige leeftijd, zn. van Hendrikus Gerrit STERRENBURG (zie XIII.132) en Cornelia Johanna BAR.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 15‑08‑1945 Louisa BREETVELD, 24 jaar oud, geb. op 07‑12‑1920 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 06‑05‑2006 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, dr. van Arie BREETVELD en Adriana Johanna Frederika BERREVOETS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna.
Tr. te Rotterdam Hendrikus Petrus Johannes van DIEST, geb. te Rotterdam, zn. van Gerrit Peter van DIEST en Saartje van WELZEN.
2.
Arie (zie XV.203).
3.
Jacobus Louis, geb. te Rotterdam.
Tr. te Rotterdam Alida Johanna Maria LELIVELD.
4.
Adriana Johanna Frederika, geb. te Rotterdam.
Tr. Huibrecht van OPSTAL, zn. van Leendert van OPSTAL en Jacoba GROENENBOOM.
5.
Louisa, geb. te Rotterdam.
Tr. te Rotterdam Willem JONGERIUS, geb. te Rotterdam, zn. van Johannes JONGERIUS en Hendrika METZKE.

XV.203
Arie STERRENBURG, zn. van Hendrikus Jacobus STERRENBURG (zie XIV.209) en Louisa BREETVELD.
Tr. te Rotterdam Neeltje BUSSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter Arie.
2.
Martijn.
3.
Tom Hendrikus.

XIII.137
Pieter Gerrit STERRENBURG, brigadecommandant bij de Mareschaussee, geb. op 14‑05‑1895 om 05:00 u. te Eersel (bron: BS Eersel, aktenr.: 9), overl. op 12‑04‑1963 te Harderwijk op 67-jarige leeftijd (bron: Dagblad voor Amersfoort), zn. van Pieter STERRENBURG (zie XII.97) en Alida DERKSEN, landbouwersche.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑04‑1924 te Doorn (get.: A. Reebergen en B. Petersen) (bron: BS Doorn, aktenr.: 9) Aleida Hendrika PETERSEN, 21 jaar oud, geb. op 25‑09‑1902 om 18:00 u. te Doorn (bron: BS Doorn, aktenr.: 63), overl. op 27‑03‑1990 te Putten op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Wouter PETERSEN en Antje REEBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie XIV.213).

XIV.213
Pieter STERRENBURG, stuurman, geb. op 18‑07‑1925 te Amsterdam (bron: Gezinskaart), overl. op 24‑12‑1996 te Amersfoort op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter Gerrit STERRENBURG (zie XIII.137) en Aleida Hendrika PETERSEN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑08‑1952 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Engelina Wilhelmina Anna (Willy) POSTMA, 22 jaar oud, geb. op 06‑06‑1930 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 18‑04‑2006 te Putten op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Joseph Thomas POSTMA en Naatje WOLF.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Gerrit (zie XV.211).
2.
Joseph Thomas (Sjef), geb. op 04‑09‑1956 te Putten, overl. op 12‑11‑2011 te Andijk op 55-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. Barbera Jean RENDULIC, dr. van Michael RENDULIC en Nellie OSUCH.
3.
Jan Antonius (Toon) (zie XV.216).
4.
Anna Marijntje (Marijntje), geb. te Putten.
Echtgenoot is Cornelis Robertus (Kees) GROENENDIJK.
Tr. (2) J. ten HOEVE.

XV.211
Pieter Gerrit STERRENBURG, geb. te Putten, zn. van Pieter STERRENBURG (zie XIV.213) en Engelina Wilhelmina Anna (Willy) POSTMA.
Echtgenote is J.B.A. KLIJNSMA.
Tr. (2) Mary Charlotte MEULENKAMP, dr. van John A. MEULENKAMP en Elly SCHUYT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maarten Pieter.
2.
Douwe Tjitze.

XV.216
Jan Antonius (Toon) STERRENBURG, geb. te Putten, zn. van Pieter STERRENBURG (zie XIV.213) en Engelina Wilhelmina Anna (Willy) POSTMA.
Echtgenote is Josepha Gijsbertha Maria (Jose) de KONING, dr. van Lambertus de KONING en Alida Cornelia van EIJK.
Rel. (2) B. TROOST.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Harma.
2.
Koen.

XI.44
Joost STERRENBURG, schoenmaker, geb. op 12‑03‑1828 om 18:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 9), overl. op 12‑07‑1880 om 01:00 u. te Capelle op 52-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 31), zn. van Peter STERRENBURG (zie X.28) en Anna VERHAGEN, bouwvrouw.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 03‑07‑1862 te Capelle (get.: A. Hagoort, A, Vaartmans, A, Sterk en P. Pnuijsers) (bron: BS Capelle, aktenr.: 11) Maria PAANS, 22 jaar oud, naaister, geb. op 04‑07‑1839 om 18:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 40), overl. op 26‑08‑1911 om 08:30 u. te Capelle op 72-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 33), dr. van Johannes PAANS en Hendrika MES.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geb. op 15‑10‑1863 om 16:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 62), overl. op 06‑06‑1872 om 06:00 u. te Capelle op 8-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 31).
2.
Hendrika, geb. op 01‑02‑1865 om 01:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 8), overl. op 09‑08‑1865 om 14:00 u. te Capelle, 189 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 68).
3.
Drika, geb. op 13‑09‑1866 om 06:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 52), overl. op 10‑08‑1940 om 18:00 u. te Sprang-Capelle op 73-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 49).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 31‑01‑1893 te Capelle (get.: J. van Beek, A. van Roon, H. van Thielen en M.C. Smid) (bron: BS Capelle, aktenr.: 2) Huibert KOENEN, 30 jaar oud, schoenmaker, geb. op 06‑03‑1862 om 11:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 16), overl. op 03‑12‑1921 om 18:00 u. te Capelle op 59-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 35), zn. van Huibert KOENEN en Teuntje GOUDA.
4.
Pieternella, geb. op 21‑11‑1869 om 08:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 75), overl. op 23‑03‑1961 om 19:00 u. te Waalwijk op 91-jarige leeftijd (bron: BS Waalwijk, aktenr.: 30).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑09‑1896 te Capelle (get.: P. Vos, J. van Dongen, I. de Visser en M.A. Verhoeven) (bron: BS Capelle, aktenr.: 15) Dirk Cornelis WERTHER, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 13‑02‑1871 om 15:00 u. te Sprang (bron: BS Sprang, aktenr.: 7), overl. op 12‑03‑1953 om 02:00 u. te Sprang-Capelle op 82-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 13), zn. van Johannes WERTHER en Pieternella de ROOIJ.
5.
Peter Johannes (zie XII.106).
6.
Anna, geb. op 26‑04‑1876 om 12:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 31), overl. op 03‑04‑1877 om 23:00 u. te Capelle, 342 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 35).
7.
Jan Johannes, spoorwegbeambte, geb. op 13‑06‑1878 om 13:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 36), overl. op 29‑01‑1949 om 08:00 u. te Sprang-Capelle op 70-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 4).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 20‑05‑1909 te Capelle (get.: P.J. Sterrenburg, D.C. Werther, L. Spangers en A.M. voor de Poorte) (bron: BS Capelle, aktenr.: 4) Adriana SPRANGERS, 29 jaar oud, geb. op 09‑07‑1879 om 23:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 52), overl. ong. 1966 (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), dr. van Adrianus SPRANGERS en Maria PAANS.

XII.106
Peter Johannes STERRENBURG, telegrafist NS, schoenmaker, geb. op 28‑04‑1874 om 20:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 32), overl. op 15‑10‑1963 te Nijmegen op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Joost STERRENBURG (zie XI.44) en Maria PAANS, naaister.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 12‑06‑1900 te Someren (get.: P.C. van den Berg, J. Langeler, G.H. Langeler en P. de Wit) (bron: BS Someren, aktenr.: 17) Maria Pieternella LAMM, 26 jaar oud (zie XIII.120).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder XIII.120).

XI.47
Jacobus STERRENBURG, arbeider, bouwknecht, geb. op 28‑01‑1832 om 04:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 7), overl. op 06‑12‑1903 om 17:00 u. te Raamsdonk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 143), zn. van Peter STERRENBURG (zie X.28) en Anna VERHAGEN, bouwvrouw.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑04‑1858 te Raamsdonk (get.: W. van Raamsdonk, C. Fijneman, J. van Helvert en C.A. Nerrings) (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 11) Adriana ROELOF, 25 jaar oud, dienstmeid, geb. op 03‑07‑1832 om 24:00 u. te Vrijhoeve-Capelle (bron: BS Vrijhoeve-Capelle, aktenr.: 5), overl. op 17‑10‑1901 om 18:00 u. te Raamsdonk op 69-jarige leeftijd (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 124), dr. van Jan ROELOF en Johanna MANDEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 02‑11‑1856 om 12:00 u. te Vrijhoeve-Capelle (bron: BS Vrijhoeve-Capelle, aktenr.: 13), erkend bij het huwelijk op 29-4-1858. Overl. op 21‑09‑1910 om 05:00 u. te Geertruidenberg op 53-jarige leeftijd (bron: BS Geertruidenberg, aktenr.: 27).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 25‑11‑1880 te Raamsdonk (get.: H.C. Cové, D. van der Waals, W. van Raamsdonk en D. Krols) (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 34) Leendert Johannes COVÉ, 27 jaar oud, broodbakker, geb. op 24‑02‑1853 om 09:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 18), overl. op 24‑06‑1937 om 05:00 u. te Raamsdonk op 84-jarige leeftijd (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 45), zn. van Leendert COVÉ en Sara Maria SAKES.
2.
Peter, geb. op 16‑08‑1858 om 20:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 61), overl. op 28‑09‑1858 om 06:00 u. te Raamsdonk, 43 dagen oud (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 72).
3.
Petronella (zie XII.114).
4.
Johanna, geb. op 09‑01‑1863 om 19:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 3), overl. op 19‑12‑1863 om 06:00 u. te Raamsdonk, 344 dagen oud (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 92).
5.
Alida Clasina, geb. op 17‑10‑1866 om 16:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 116), overl. op 29‑05‑1944 om 09:30 u. te Sprang-Capelle op 77-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 28).
Tr. op 42-jarige leeftijd op 13‑05‑1909 te Raamsdonk (get.: P. Ros, G. van der Linden, S. Blom en A. de Bie) (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 15) Mourits ROS, 51 jaar oud, landbouwer, opperman, geb. op 25‑12‑1857 om 15:00 u. te Sprang (bron: BS Sprang, aktenr.: 61), overl. op 08‑12‑1944 om 14:00 u. te Sprang-Capelle op 86-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 78), zn. van Sandrikus ROS en Pieternella VOS.
6.
Anna, geb. op 11‑09‑1869 om 12:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 110), overl. op 18‑11‑1869 om 05:00 u. te Raamsdonk, 68 dagen oud (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 100).

XII.114
Petronella STERRENBURG, geb. op 30‑03‑1860 om 18:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 44), overl. op 13‑02‑1927 om 18:30 u. te Raamsdonk op 66-jarige leeftijd (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 16), dr. van Jacobus STERRENBURG (zie XI.47) en Adriana ROELOF, dienstmeid.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 12‑01‑1888 te Raamsdonk (get.: A.M. van Dongen, A. van der Made, W. van Raamsdonk en L.J. Cové) (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 1) Antonie Adriaan van DONGEN, 33 jaar oud, arbeider, geb. op 28‑10‑1854 om 08:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 79), overl. op 02‑09‑1911 om 16:00 u. te Raamsdonk op 56-jarige leeftijd (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 91), zn. van Willem van DONGEN en Antje BRANDERHORST.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit de tweede relatie:
1.
Jacobus STERRENBURG, geb. op 15‑07‑1885 om 03:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 92), overl. op 20‑03‑1886 om 05:00 u. te Raamsdonk, 248 dagen oud (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 21).

XI.49
Johannes STERRENBURG, arbeider, landbouwer, geb. op 09‑09‑1833 om 06:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 39), overl. op 27‑07‑1926 om 19:00 u. te Sprang-Capelle op 92-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 41), zn. van Peter STERRENBURG (zie X.28) en Anna VERHAGEN, bouwvrouw.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 07‑10‑1864 te Capelle (get.: P. Boeser, A. Fol, J. Oosterhout en G. de Jong) (bron: BS Capelle, aktenr.: 12) Dirkje BOGERS, 27 jaar oud, geb. op 11‑04‑1837 om 23:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 14), overl. op 28‑09‑1898 om 04:00 u. te Capelle op 61-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 41), dr. van Antonie BOGERS en Jenneke DOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter, geb. op 24‑01‑1865 om 20:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 7), overl. op 05‑03‑1865 om 08:00 u. te Capelle, 40 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 15).
2.
Peter (zie XII.121).
3.
Jenneke, geb. op 24‑09‑1869 om 15:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 65), overl. op 08‑04‑1871 om 12:00 u. te Capelle op 1-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 29).
4.
Doodgeboren Kind, geb. op 13‑03‑1872 om 03:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 16), overl. op 13‑03‑1872 om 03:00 u. te Capelle, 0 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 16).
5.
Antonie (zie XII.125).
6.
Johannes (zie XII.127).
7.
Jan, geb. op 16‑10‑1876 om 01:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 71), overl. op 16‑02‑1877 om 03:00 u. te Capelle, 123 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 12).
8.
Jenneke Johanna, geb. op 03‑08‑1879 om 18:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 59), overl. op 28‑09‑1879 om 15:00 u. te Capelle, 56 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 37).

XII.121
Peter STERRENBURG, landbouwer, geb. op 18‑10‑1867 om 14:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 64), overl. op 01‑03‑1949 om 16:00 u. te Sprang-Capelle op 81-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 15), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XI.49) en Dirkje BOGERS.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 20‑10‑1898 te Capelle (get.: J. Sterrenburg, J.A. le Sage, P. Vos en I. de Visser) (bron: BS Capelle, aktenr.: 17) Neeltje de JONG, 23 jaar oud, dienstbode, geb. op 24‑12‑1874 om 02:00 u. te Loon op Zand (bron: BS Loon op Zand, aktenr.: 240), overl. op 12‑01‑1956 om 07:30 u. te Sprang-Capelle op 81-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 5), dr. van Cornelis de JONG en Maria HULST.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje, geb. op 28‑02‑1899 om 09:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 18), overl. op 09‑10‑1977 te Breda op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 01‑08‑1922 te Capelle (get.: P. Priest en A. Cové) (bron: BS Capelle, aktenr.: 15) Arie Matheus BLOM, 28 jaar oud, arbeider, geb. op 26‑12‑1893 om 02:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 142), overl. op 27‑09‑1952 om 21:50 u. te Breda op 58-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: A360), zn. van Roelof BLOM en Johanna Adriana Maria SCHULER.
2.
Cornelis (zie XIII.142).
3.
Maria, geb. op 27‑09‑1902 om 15:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 70), overl. op 17‑02‑1971 te Raamsdonk op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 05‑10‑1933 te Sprang-Capelle (get.: C. Sterrenburg en W. Vos) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 28) Hendricus Johannes van de LAAR, 27 jaar oud, smid, geb. op 01‑04‑1906 om 02:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 54), erkend bij hun huwelijk op 10-11-1910 te Raamsdonk. Zn. van Johannes van de LAAR en Helena Catharina HAMEL.
4.
Johannes (zie XIII.147).
5.
Jenneke, geb. op 03‑02‑1905 om 08:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 4), overl. op 27‑04‑1994 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle).
Tr. op 35-jarige leeftijd op 17‑10‑1940 te Sprang-Capelle (get.: J. van Drunen en C. Sterrenburg) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 28) Johannes van DRUNEN, 31 jaar oud, leerlooier, geb. op 17‑12‑1908 om 06:00 u. te Meeuwen (bron: BS Meeuwen, aktenr.: 23), overl. op 29‑06‑1987 op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), zn. van Johannis van DRUNEN en Johanna Maaike HOEVENAAR.
6.
Neeltje, geb. op 10‑03‑1907 om 01:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 13), overl. op 06‑11‑1995 te Wijk en Aalburg op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 30‑06‑1938 te Sprang-Capelle (get.: W.C. Paans en C. Sterrenburg) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 20) Jan Adriaan PAANS, 28 jaar oud, schoenmaker, geb. op 13‑06‑1910 te Loon op Zand (bron: BR Kaatsheuvel), overl. op 24‑12‑1980 te Wijk en Aalburg op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Adriaan Gerrit PAANS en Dina HULST.
7.
Peter, geb. op 14‑04‑1912 om 15:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 26), overl. op 15‑04‑1912 om 17:00 u. te Capelle, 1 dag oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 9).
8.
Peter, geb. op 26‑03‑1915 om 01:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 19), overl. op 08‑07‑1963 om 10:30 u. te Waalwijk op 48-jarige leeftijd (bron: BS Waalwijk, aktenr.: 97).
Tr. te Bandoeng (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Frederika Elisabeth SCHÄFFER.

XIII.142
Cornelis STERRENBURG, tuinder, geb. op 30‑06‑1900 om 07:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 41), overl. op 19‑06‑1968 te Sprang-Capelle op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Peter STERRENBURG (zie XII.121) en Neeltje de JONG, dienstbode.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑07‑1925 te Sprang-Capelle (get.: J. Sterrenburg en A. van der Schans) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 18) Dirkje PAANS, 23 jaar oud, geb. op 10‑03‑1902 om 00:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 26), overl. op 13‑05‑1943 om 04:00 u. te Sprang-Capelle op 41-jarige leeftijd (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 23), dr. van Peter PAANS en Geertrui de BRUIJN.
Tr. (2) op 48-jarige leeftijd op 17‑02‑1949 te Sprang-Capelle (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 5) Elisabeth Adriana NIEUWENHUIJZEN, 39 jaar oud, geb. op 13‑06‑1909 om 20:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 35), overl. op 07‑03‑1999 te Sprang-Capelle op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Nicolaas NIEUWENHUIJZEN en Aantje Arietta GOEDHART.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Geertrui, geb. op 01‑11‑1926 te Sprang-Capelle, overl. op 29‑11‑1926 om 16:00 u. te Sprang-Capelle, 28 dagen oud (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 60).
2.
Neeltje Geertrui, geb. op 14‑04‑1928 te Sprang-Capelle, overl. op 17‑02‑2001 te Arnhem op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 30‑09‑1954 te Sprang-Capelle Ds. Pieter Hubrecht de PREE, 30 jaar oud, predikant, geb. op 29‑09‑1924 te Alkmaar (bron: Gezinskaart), overl. op 03‑01‑1987 te Arnhem op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Hubrecht Pieter de PREE en Maria DALM.
3.
Geertrui Neeltje, geb. te Sprang-Capelle.
Tr. Gerrit Jan Lukas WIEGERINK.
4.
Peter (zie XIV.220).

XIV.220
Peter STERRENBURG, geb. op 07‑04‑1934 te Sprang-Capelle, overl. op 16‑08‑2005 te Tilburg op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie XIII.142) en Dirkje PAANS.
Tr. te Sprang-Capelle Jacoba Pieternella (Co) STEIN, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Hans Leo STEIN en Adriana van PEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑11‑1962 om 18:30 u. te Sprang-Capelle (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 40), overl. op 15‑11‑1962 om 18:30 u. te Sprang-Capelle, 0 dagen oud (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 40), begraven als Dirkje op de begraafplaats in Sprang-Capelle.
2.
Cornelis (Kees) (zie XV.223).
3.
Janneke.
4.
Dirkje Leonora (Leonora).

XV.223
Cornelis (Kees) STERRENBURG, zn. van Peter STERRENBURG (zie XIV.220) en Jacoba Pieternella (Co) STEIN.
Tr. Maria Jacoba (Marieke) BREUNESE, dr. van J.N. BREUNESE en S.A. SCHRIEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Stein Leo.
2.
Noor Janna Jacoba.

XIII.147
Johannes STERRENBURG, botermaker, tuinder, geb. op 05‑12‑1903 om 17:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 81), overl. op 24‑06‑1980 op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), zn. van Peter STERRENBURG (zie XII.121) en Neeltje de JONG, dienstbode.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 21‑06‑1934 te 's-Gravenmoer (get.: C. van Iersel en C. Sterrenburg) (bron: BS 's-Gravenmoer, aktenr.: 7) Elisabeth Maria van IERSEL, 25 jaar oud, geb. op 25‑08‑1908 om 21:00 u. te 's-Gravenmoer (bron: BS 's-Gravenmoer, aktenr.: 16), overl. op 13‑08‑1998 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), dr. van Adriaan van IERSEL en Engelina Adriana van LOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter (zie XIV.222).
2.
Engelina Adriana (Lina), geb. op 11‑06‑1939 te Sprang-Capelle, overl. op 31‑08‑2016 te Tilburg op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Sprang-Capelle Marinus van PELT, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Dirk van PELT en Dirkje van BRUCHEM.
3.
Adriaan (zie XIV.226).

XIV.222
Peter STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Johannes STERRENBURG (zie XIII.147) en Elisabeth Maria van IERSEL.
Tr. te Leusden (bron: Dagblad voor Amersfoort) Willy Louise (Loes) HERTSTEIN, 24 jaar oud, geb. op 06‑01‑1939 te Leusden, overl. op 20‑10‑2011 te Hoorn op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Justus Christoffel HERTSTEIN en Willempje van ESSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Antoinette Constance (Nettie), geb. te Hardegarijp (bron: Advertentie).
Rel. Hans FELD.
2.
Hans Peter (zie XV.229).
3.
Elisabeth Maria Louise (Marielle).
Echtgenoot is Michel Simon Petrus KOPPIES, zn. van J.H.M. KOPPIES en C.G.M. KAPPELHOF.

XV.229
Hans Peter STERRENBURG, zn. van Peter STERRENBURG (zie XIV.222) en Willy Louise (Loes) HERTSTEIN.
Partner is Elizabeth Rinske KRAMER.
Uit deze relatie:
1.
Mathijs.
2.
Thomas.
3.
Myrthe.

XIV.226
Adriaan STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Johannes STERRENBURG (zie XIII.147) en Elisabeth Maria van IERSEL.
Tr. te De Lier Inge de WILDE.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
W.A.

XV.233
Johannes Adriaan (John) STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Adriaan STERRENBURG (zie XIV.226) en Inge de WILDE.
Tr. te Waalwijk Johanna Cornelia Antonia HEURTER, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Jacobus Pieter HEURTER en C. TIMMERMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
R.
2.
I.

XII.125
Antonie STERRENBURG, bode, landbouwer, koetsier, geb. op 02‑04‑1873 om 07:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 21), overl. op 27‑07‑1951 om 04:50 u. te Dordrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 74), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XI.49) en Dirkje BOGERS.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 21‑11‑1895 te Capelle (get.: P. Sterrenburg, P. Vos, A. de Jong en I. Visser) (bron: BS Capelle, aktenr.: 13) Lucia Antonetta de BRUIJN, 28 jaar oud, geb. op 05‑10‑1867 om 18:00 u. te Waspik (bron: BS Waspik, aktenr.: 68), overl. op 28‑02‑1947 om 01:30 u. te Zwijndrecht op 79-jarige leeftijd (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 23), dr. van Hendrik de BRUIJN en Wilhelmina Johanna RUIJTENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje Wilhelmina, geb. op 22‑09‑1896 om 17:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 66), overl. op 31‑01‑1986 te Dordrecht op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 27‑10‑1920 te Rijswijk (get.: A. de Groot en A. van Wijk) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 63) Johannes LABRUIJERE, 23 jaar oud, onderwijzer, geb. op 14‑01‑1897 om 14:30 u. te Koudekerke (bron: BS Koudekerke, aktenr.: 4), overl. op 26‑02‑1980 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter LABRUIJERE en Maria POPPE.
2.
Wilhelmina Johanna, geb. op 13‑12‑1897 om 13:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 88), overl. op 27‑11‑1963 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25‑01‑1921 te 's-Gravenhage (get.: C. van Swieten en H.T. Vermaesen) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 91) Francois George Guillaume REMY, 40 jaar oud, hoofd-machinist, geb. op 08‑04‑1880 te Koeala-Kapoeas (Borneo, Ned. Indië) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 19‑03‑1938 om 07:10 u. te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B576), zn. van Christoffel Francois REMY en Bira N.N.
3.
Johannes Hendrik, geb. op 29‑11‑1899 om 19:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 92), overl. op 13‑12‑1899 om 09:30 u. te Capelle, 14 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 43).
4.
Johannes Hendrik (zie XIII.161).
5.
Hendrika Johanna, geb. op 15‑12‑1901 om 01:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 78), overl. op 05‑02‑1903 om 18:00 u. te Capelle op 1-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 9).
6.
Antonetta Cornelia (Ans), geb. op 12‑11‑1903 om 22:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 76).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 07‑06‑1928 te Semarang (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Jacques Louis l' EPAGNIOL, 31 jaar oud, geb. op 12‑12‑1896 te 's-Gravenzande (bron: BS 's-Gravenzande, aktenr.: 216), zn. van Louis Walraven Henri l' EPAGNIOL en Jannetje Albertje van GRIETHUIJSEN.
7.
Hendrik (zie XIII.167).
8.
Lucia Antonetta, geb. op 16‑04‑1914 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 19‑06‑1953 om 13:30 u. te Zwijndrecht op 39-jarige leeftijd (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 61).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 07‑09‑1941 te Zwijndrecht Jan Gerrit van NAMEN, 24 jaar oud, geb. op 10‑03‑1917 te Zwijndrecht (bron: BR Zwijndrecht), overl. op 26‑01‑1954 om 10:15 u. te Zwijndrecht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 7), zn. van Jacobus van NAMEN en Jacoba HEIJ.

XIII.161
Johannes Hendrik STERRENBURG, vrachtrijder, emballeur, geb. op 16‑11‑1900 om 02:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 74), overl. op 10‑12‑1974 te Rijswijk op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Antonie STERRENBURG (zie XII.125) en Lucia Antonetta de BRUIJN.
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 09‑08‑1922 te Rijswijk (get.: H.J. Poleij en D.C. de Bruijn) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 44), sch. na 1 jaar op 08‑07‑1924 te Rijswijk (bron: BS Rijswijk), vonnis rechtbank 's-Gravenhage d.d. 15-04-1924 Pieternella Cornelia GILLESSE, geb. op 10‑12‑1899 om 04:30 u. te Wissenkerke (bron: BS Wissenkerke, aktenr.: 112), dr. van Gerrit GILLESSE en Dina de SMIT.
Otr. (2) op 24‑09‑1927 te Rijswijk, tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑10‑1927 te Rijswijk (get.: J.D. Elemans en Mw. C.J. de Bruijn) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 73) Katharine Christiane STIEFEL, 28 jaar oud, geb. op 11‑07‑1899 te Neuenhaus (Duitsland) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. ong. 1984 te Rijswijk, dr. van Daniel STIEFEL en Anna KRONMAIER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonie Gerrit, geb. te Rijswijk (bron: BR Rijswijk).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Lucia Maria, geb. te Rijswijk.
Tr. Cornelis PIJL, 26 jaar oud, geb. op 13‑05‑1925 te Rijswijk, overl. op 24‑02‑2010 te Rijswijk op 84-jarige leeftijd, zn. van Jacob PIJL en Hiltje BLOK.
3.
Johannes Hendrik (zie XIV.231).

XIV.231
Johannes Hendrik STERRENBURG, geb. op 04‑07‑1941 te Voorburg, overl. op 09‑11‑1995 op 54-jarige leeftijd, zn. van Johannes Hendrik STERRENBURG (zie XIII.161) en Katharine Christiane STIEFEL.
Tr. (1) Johanna Gudula Jacoba MARGES.
Partner is Renie TOFOHR.
Uit de tweede relatie:
1.
Ronald (Ron) (zie XV.236).
2.
Johannes Hendrik.

XV.236
Ronald (Ron) STERRENBURG, zn. van Johannes Hendrik STERRENBURG (zie XIV.231) en Renie TOFOHR.
Tr. te Delft Madelon van LEEUWEN, geb. te 's-Gravenhage, dr. van Rudolf van LEEUWEN en Paula Adriana de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Michelle Belinda, geb. te Voorburg.

XIII.167
Hendrik STERRENBURG, chauffeur, constructieschilder, geb. op 05‑10‑1908 om 03:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 57), overl. op 17‑07‑1985 te Zwijndrecht op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Antonie STERRENBURG (zie XII.125) en Lucia Antonetta de BRUIJN.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 03‑08‑1932 te Rotterdam (get.: J.H. Sterrenburg en C. van der Doe) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2836), sch. na 14 jaar op 12‑12‑1946 te Rotterdam Johanna Mathilda van der DOE, geb. op 25‑10‑1910 om 06:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 10594), overl. op 17‑07‑1999 te Rijswijk op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Marinus Johannes van den Born. Dr. van Adrianus van der DOE en Mathilda Maria van der VELDEN.
Sch. (2) op 06‑04‑1960 te Dordrecht (bron: Advertentie) Ingeborg FENDT, geb. op 24‑12‑1919, overl. op 13‑01‑1996 op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Essenhof Dordrecht).
Uit de tweede relatie:
1.
Hendrik Herman (zie XIV.234).

XIV.234
Hendrik Herman STERRENBURG, zn. van Hendrik STERRENBURG (zie XIII.167) en Ingeborg FENDT.
Echtgenote is Jeanette KOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Michiel (zie XV.239).
2.
Jonne Ariane.
Tr. Cornelis David PENNINGS.

XV.239
Pieter Michiel STERRENBURG, zn. van Hendrik Herman STERRENBURG (zie XIV.234) en Jeanette KOK.
Tr. Marieke HAZENBERGEN, dr. van M.P.H. HAZENBERGEN en P. de ROEVER.
Uit dit huwelijk:
1.
Tim Pieter.

XII.127
Johannes STERRENBURG, landbouwer, arbeider, geb. op 12‑05‑1875 om 03:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 40), overl. op 02‑05‑1968 te Sprang-Capelle op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XI.49) en Dirkje BOGERS.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 07‑11‑1901 te Capelle (get.: P. Sterrenburg, G.A. Lesage, P. van Oosterhout en I. de Visser) (bron: BS Capelle, aktenr.: 18) Helena de JONG, 25 jaar oud, dienstbode, geb. op 26‑12‑1875 om 01:00 u. te Loon op Zand (bron: BS Loon op Zand, aktenr.: 271), overl. op 12‑10‑1918 om 14:00 u. te Capelle op 42-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 36), dr. van Cornelis de JONG en Maria HULST.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje, geb. op 16‑01‑1902 om 20:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 6), overl. op 06‑12‑1967 te Sprang-Capelle op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle).
2.
Cornelis (zie XIII.173).
3.
Johannes (zie XIII.175).
4.
Marinus, geb. op 26‑02‑1908 om 18:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 16), overl. op 29‑02‑1908 om 15:30 u. te Capelle, 3 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 16).
5.
Gerrit, geb. op 26‑02‑1908 om 18:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 17), overl. op 29‑02‑1908 om 17:00 u. te Capelle, 3 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 17).
6.
Gerrit, geb. op 13‑10‑1909 om 13:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 54), overl. op 20‑04‑1910 om 12:00 u. te Capelle, 189 dagen oud (bron: BS Capelle, aktenr.: 21).
7.
Maria, dienstbode, geb. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 53).
8.
Peter (zie XIII.181).

XIII.173
Cornelis STERRENBURG, bosarbeider, geb. op 29‑08‑1903 om 16:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 59), overl. op 01‑10‑1990 te Tilburg op 87-jarige leeftijd, zn. van Johannes STERRENBURG (zie XII.127) en Helena de JONG, dienstbode.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑04‑1928 te Sprang-Capelle (get.: J. en A. de Rooij) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 4) Alida de ROOIJ, 24 jaar oud, geb. op 23‑01‑1904 om 01:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 8), overl. op 25‑08‑1993 te Tilburg op 89-jarige leeftijd, dr. van Christiaan de ROOIJ en Johanna van ZELST.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geb. op 25‑07‑1928 te Loon op Zand (bron: BR Loon op Zand), overl. op 30‑07‑1928 om 17:30 u. te Loon op Zand, 5 dagen oud (bron: BS Loon op Zand, aktenr.: 72).
2.
Leendert Johannes (zie XIV.237).
3.
Johanna Helena, geb. op 24‑09‑1931 te Sprang-Capelle, overl. op 29‑03‑2009 te Zeist op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Marinus MARCHAL, overl. voor 2009.
4.
5.
Christina (Sjaan), geb. te Sprang-Capelle.
Rel. Albertus Hendrikus (Albert) STAM, geb. op 06‑03‑1934 te Tilburg (bron: BR Tilburg), overl. op 12‑07‑2004 te Tilburg op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Hendrik STAM en Franziska Arnolda Hendrika van HATTEM.
6.
Helena (Leentje), geb. te Sprang-Capelle.
Rel. Hubertus Maria TOES, geb. op 17‑01‑1934 te Tilburg (bron: BR Tilburg), overl. op 11‑05‑2005 te Tilburg op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Gerrit TOES en Elisabeth Maria van DUN.
7.
Dirkje Jenneke, geb. te Sprang-Capelle.
Tr. Arnoldus Alphonsus VERHAGEN, geb. te Tilburg (bron: BR Tilburg), zn. van Alphonsus Franciscus Arnoldus VERHAGEN en Elisabeth Le GRANSE.
8.
Christiaan (zie XIV.249).
9.
Jenneke, geb. te Sprang-Capelle.
Rel. A.W.M. van STEEN.
10.
Maria (Mary), geb. op 19‑12‑1947, overl. op 05‑06‑2013 op 65-jarige leeftijd.
Rel. Franciscus Maria (Frans) van BERGEN, geb. op 22‑07‑1945, overl. op 13‑10‑2004 te Tilburg op 59-jarige leeftijd (bron: Bidprentje).
11.
Cornelis (zie XIV.255).

XIV.237
Leendert Johannes STERRENBURG, geb. op 14‑08‑1929 te Sprang-Capelle, overl. op 23‑06‑1996 te Tilburg op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie XIII.173) en Alida de ROOIJ.
Tr. te Loon op Zand Elizabeth de ROOIJ, geb. te Loon op Zand (bron: BR Kaatsheuvel), dr. van Pieter Christoffel de ROOIJ en Petronella de ROON.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella (Elly), geb. te Tilburg.
Rel. C.H.J. (Con) SMANS.
2.
Cornelis (Cees) (zie XV.245).
3.
Alida (Linda), geb. te Tilburg.
Tr. te Tilburg (bron: Advertentie) W.G.A. LOOSE.
4.
J. (Jack) (zie XV.249).

XV.245
Cornelis (Cees) STERRENBURG, geb. te Tilburg, zn. van Leendert Johannes STERRENBURG (zie XIV.237) en Elizabeth de ROOIJ.
Rel. C.H.M. (Karin) van BAVEL.
Uit deze relatie:
1.
C.L.A. (Kevin), geb. te Tilburg (bron: Advertentie).
2.
Danny Arnoldus Bartholomeus (Danny), geb. te Tilburg (bron: Geboortekaartje).

XV.249
J. (Jack) STERRENBURG, geb. te Tilburg, zn. van Leendert Johannes STERRENBURG (zie XIV.237) en Elizabeth de ROOIJ.
Rel. S.H.A. (Simone) van der VELDEN, dr. van P.M.H. van der VELDEN en M.J.M.W. van LOON.
Uit deze relatie:
1.
M.L.P. (Matthijs), geb. te Tilburg (bron: Advertentie).

XIV.241
Johannes Christiaan (Han) STERRENBURG, geb. op 19‑05‑1933 te Sprang-Capelle, overl. op 19‑01‑2004 te Tilburg op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie XIII.173) en Alida de ROOIJ.
Rel. Johanna Francisca Cornelia van de WOUW, geb. te Tilburg (bron: BR Tilburg), dr. van Walterus van de WOUW en Cornelia FABRIE.
Uit deze relatie:
1.
W.C.J. (Wout) (zie XV.251).
2.
C.A.J. (Corné) (zie XV.253).
3.
M.C.A.W. (Maykel) (zie XV.255).

XV.251
W.C.J. (Wout) STERRENBURG, zn. van Johannes Christiaan (Han) STERRENBURG (zie XIV.241) en Johanna Francisca Cornelia van de WOUW.
Rel. H.A.M. (Jet) BRANDS.
Uit deze relatie:
1.
S.J.A.M. (Sharon).
2.
Merlin.

XV.253
C.A.J. (Corné) STERRENBURG, zn. van Johannes Christiaan (Han) STERRENBURG (zie XIV.241) en Johanna Francisca Cornelia van de WOUW.
Rel. S.P.M. (Sandra) SWINKELS.
Uit deze relatie:
1.
M.P.J. (Mike).
2.
Zoe.

XV.255
M.C.A.W. (Maykel) STERRENBURG, zn. van Johannes Christiaan (Han) STERRENBURG (zie XIV.241) en Johanna Francisca Cornelia van de WOUW.
Rel. R. (Renske) HERMUS.
Uit deze relatie:
1.
Daan, geb. te Tilburg.

XIV.249
Christiaan STERRENBURG, geb. op 18‑07‑1941 te Sprang-Capelle, overl. op 24‑09‑2008 te Tilburg op 67-jarige leeftijd, zn. van Cornelis STERRENBURG (zie XIII.173) en Alida de ROOIJ.
Tr. Servina Helena Janina BALMAKERS, geb. te Tilburg, dr. van Frans BALMAKERS en Janka GLOWSZIJNSKA.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Cornelis Christiaan (Frank).
Echtgenote is E.C.L. MULLER.
Rel. (2) Mary van THIEL.
2.
Brigitte Johanna Maria (Nicole).
Tr. te Tilburg (bron: Advertentie) J.W.J. (John) SNELDERS.

XIV.255
Cornelis STERRENBURG, zn. van Cornelis STERRENBURG (zie XIII.173) en Alida de ROOIJ.
Echtgenote is Anna‑Maria NETTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Alida (Petra).

XIII.175
Johannes STERRENBURG, tuiner, geb. op 03‑02‑1905 om 08:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 5), overl. op 11‑08‑1978 te Waalwijk op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XII.127) en Helena de JONG, dienstbode.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 19‑09‑1935 te Sprang-Capelle (get.: C. Sterrenburg en H. van der Schans) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 26) Soetje van der SCHANS, 26 jaar oud, geb. op 22‑06‑1909 te Loon op Zand (bron: BR Kaatsheuvel), overl. op 23‑05‑2005 op 95-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Sprang-Capelle), dr. van Hendrik van der SCHANS en Adriana Hendrika de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena, geb. te Sprang-Capelle.
Tr. te Sprang-Capelle Gerrit Jan KROESE, geb. te Wapenveld, zn. van Albert KROESE en Anna LANGENBERG.
2.
Hendrikus (zie XIV.259).

XIV.259
Hendrikus STERRENBURG, geb. te Sprang-Capelle, zn. van Johannes STERRENBURG (zie XIII.175) en Soetje van der SCHANS.
Partner is Willy van OVERSTEEG, geb. te Sprang-Capelle, dr. van Dirk van OVERSTEEG en Elsje SCHUTTEVAAR.
Uit deze relatie:
1.
Susanne Soetje Louisa (Susanne).
2.
Hendrica Godwina (Gonny).

XIII.181
Peter STERRENBURG, tuinder, geb. op 02‑04‑1912 om 22:30 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 23), overl. op 07‑07‑1993 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Johannes STERRENBURG (zie XII.127) en Helena de JONG, dienstbode.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 27‑06‑1940 te Sprang-Capelle (get.: C. Sterrenburg en A. van Oversteeg) (bron: BS Sprang-Capelle, aktenr.: 14) Willemina Catharina van OVERSTEEG, 25 jaar oud, geb. op 29‑12‑1914 om 03:00 u. te Vrijhoeve-Capelle (bron: BS Vrijhoeve-Capelle, aktenr.: 15), overl. op 20‑09‑1986 te Pernis op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Adrianus van OVERSTEEG en Johanna Adriana VERDUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Johan) (zie XIV.261).
2.
Johanna Adriana (Hannie).
3.
Leendert (Leo), geb. te Waalwijk.
Rel. Irma N.N.
4.
Adrianus (Adrie), geb. te Loon op Zand.

XIV.261
Johannes (Johan) STERRENBURG, zn. van Peter STERRENBURG (zie XIII.181) en Willemina Catharina van OVERSTEEG.
Tr. te Rotterdam Cornelia Goverdina (Corrie) van VESSEM, dr. van Pieter van VESSEM en Marina Julia van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter Alexander (Alexander), geb. te Rotterdam.
2.
Cornelia Johanna (Lianne).

X.32
Adriaan STERRENBURG, kleermaker, geb. op 10‑07‑1811 om 07:00 u. te Capelle (bron: BS Capelle, aktenr.: 41), overl. op 05‑10‑1869 om 17:00 u. te Made en Drimmelen op 58-jarige leeftijd (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 45), zn. van Jacobus STERRENBURG (zie IX.35) en Johanna SNAPHAAN.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 12‑07‑1836 te Capelle (get.: J. van Es, F. van Ammelrooij, C. Stork en A. de Jong) (bron: BS Capelle, aktenr.: 11) Johanna BREKELMANS, 24 jaar oud, naaister, geb. op 09‑12‑1811 om 11:00 u. te Besoijen (bron: BS Waalwijk, aktenr.: ---), overl. op 17‑05‑1838 om 05:00 u. te Capelle op 26-jarige leeftijd (bron: BS Capelle, aktenr.: 22), dr. van Willem BREKELMANS en Pieternella de ROOIJ.
Tr. (2) op 27-jarige leeftijd op 15‑10‑1838 te Made en Drimmelen (get.: A. van Loon, P. Jansens, W. Menne en J. Bax) (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 14) Appolonia VERHEULEN, 24 jaar oud, geb. op 21‑04‑1814 om 10:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 12), overl. op 18‑04‑1886 om 19:30 u. te Breda op 71-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 177), overlijdt als Apollonia Geertruida Verheul, overleden aan een hersenbloeding. Dr. van Dirk VERHEULEN en Joanna STAL.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Joanna, geb. op 07‑09‑1839 om 04:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 51), overl. op 25‑06‑1841 om 17:00 u. te Made en Drimmelen op 1-jarige leeftijd (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 22).
2.
Diederica Apolonia, geb. op 28‑02‑1841 om 04:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 9), overl. op 29‑01‑1904 om 19:30 u. te Gouda op 62-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 54).
Tr. (1) op 35-jarige leeftijd op 20‑12‑1876 te Breda (get.: W. van Helden, J.J. Kleij, B. de Ruiter en L. Hozemans) (bron: BS Breda, aktenr.: 142) Petrus Bernardus PEUNE, 31 jaar oud, dagloner, geb. op 25‑08‑1845 om 02:00 u. te Sint-Laureins (bron: BS Sint-Laureins, aktenr.: 80), overl. op 21‑07‑1882 om 15:00 u. te Breda op 36-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 315), overleden door ophanging. Zn. van Bernard PEUNE en Petronelle Theresia van REISIGHEM.
Tr. (2) op 43-jarige leeftijd op 15‑05‑1884 te Breda (get.: W. Spitz, A. Spolders, K. Pruimers en W. Vermeulen) (bron: BS Breda, aktenr.: 55), sch. na 9 jaar op 02‑03‑1894 te Breda (bron: BS Breda). Uitspraak rechtbank 19-12-1893. Echtgenoot is Pieter HAVENGA, dagloner, geb. op 07‑06‑1845 om 22:00 u. te Breda (bron: BS Breda, aktenr.: 216), overl. op 28‑11‑1915 om 08:45 u. te Middelburg op 70-jarige leeftijd (bron: BS Middelburg, aktenr.: 279), zn. van Roelf HAVENGA en Maria RABOU.
3.
Jacobus Pieter, kleermaker, geb. op 24‑11‑1842 om 23:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 59), overl. op 01‑02‑1861 om 03:00 u. te Made en Drimmelen op 18-jarige leeftijd (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 12).
4.
Johanna Wilhelmina, geb. op 12‑01‑1845 om 18:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 6), overl. op 07‑11‑1873 om 12:00 u. te Breda op 28-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 381), overleden aan een beroerte.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 07‑05‑1873 te Breda (get.: J.H.F. Ducker, A. van Daasdonk, P. Coenen en A. Schrauwen) (bron: BS Breda, aktenr.: 35) Pieter Laurens Anthonie Abraham THOMAS, 37 jaar oud, boekdrukker, winkelier, geb. op 15‑08‑1835 om 05:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1248), overl. op 14‑03‑1888 om 16:00 u. te Breda op 52-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 134), zn. van Laurens Anthonie THOMAS en Jacoba van den BERGH.
5.
Carolina Geertruida, geb. op 08‑07‑1846 om 20:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 40), overl. op 10‑03‑1916 om 21:30 u. te Ede op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 65).
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 05‑07‑1876 te Breda (get.: J.H. Schoormans, A.A. van Loon, J. Martens en J.A. Roels) (bron: BS Breda, aktenr.: 75) Gerardus LAUWERS, 46 jaar oud, metselaar, geb. op 28‑06‑1830 om 15:00 u. te Princenhage (bron: BS Princenhage, aktenr.: 74), 1e huwelijk met Antonia Taks. Zn. van Cornelis LAUWERS en Adriana VRIJVOGEL.
Rel. (2) Joannes Baptista MEIJLEMANS, geb. op 23‑04‑1858 om 15:00 u. te Betekom (bron: BS Betekom, aktenr.: 23), zn. van Joannes Franciscus MEIJLEMANS en Maria Elisabeth de ROOVER.
6.
Adriana (zie XI.64).

XI.64
Adriana STERRENBURG, geb. op 26‑03‑1848 om 02:00 u. te Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 13), overl. op 20‑07‑1937 om 17:00 u. te Rotterdam op 89-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2975), dr. van Adriaan STERRENBURG (zie X.32) en Appolonia VERHEULEN.
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 01‑07‑1874 te Breda (get.: H. van Besouw, J.F. Hermans, P. Coenen en R.J. Kwisthout) (bron: BS Breda, aktenr.: 56) Pieter Laurens Anthonie Abraham THOMAS, 38 jaar oud, boekdrukker, winkelier, geb. op 15‑08‑1835 om 05:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1248), overl. op 14‑03‑1888 om 16:00 u. te Breda op 52-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 134), zn. van Laurens Anthonie THOMAS en Jacoba van den BERGH.
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 24‑04‑1893 te Breda (get.: J.F. Elich, H. Schut en P. Peeters en J.J. van Ooijen) (bron: BS Breda, aktenr.: 34) Adrianus van ROSMALEN, 55 jaar oud, militair, geb. op 25‑01‑1838 om 10:00 u. te Breda (bron: BS Breda, aktenr.: 40), overl. op 01‑06‑1902 om 16:00 u. te Breda op 64-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 258), zn. van Lambertus van ROSMALEN en Johanna SISSELER.
Rel. (3) Vader ONBEKEND.
Uit de derde relatie:
1.
Adriana Apolonia STERRENBURG, werkster, geb. op 12‑02‑1870 om 04:00 u. te Made en Drimmelen (bron: BS Made en Drimmelen, aktenr.: 14), overl. op 28‑07‑1943 om 09:00 u. te Rotterdam op 73-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3445).
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 11‑05‑1898 te Rotterdam (get.: C. Nienlant, J.G. Teeken, A. Zwart en G. Vermeulen) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 659), sch. na 17 jaar op 17‑01‑1916 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam) Antonie Johannes Cornelis SCHOUTEN, arbeider, graanweger, geb. op 16‑03‑1875 om 18:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1249), zn. van Cornelis SCHOUTEN en Bartha Maria STAAS.
Tr. (2) op 46-jarige leeftijd op 15‑11‑1916 te Rotterdam (get.: M. Ivo en G. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3272) Gerrit KRAAN, 60 jaar oud, werkman, geb. op 02‑04‑1856 om 21:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1102), overl. op 18‑06‑1927 om 15:00 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2833), 1e huwelijk met Adriana Catharina Jilleba. Zn. van Gerrit KRAAN en Maria Geertruida BADEN.


Homepage | E-mail